• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Chemie životního prostředí


Zkratka: DKCO_CHTOZP
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.3.2013
Akreditace do: 1.9.2019
Profil oboru:
Cílem doktorského studijního programu je připravit absolventy tohoto oboru tak, aby se mohli uplatnit v různých průmyslových oborech, v orgánech státní správy zaměřených na ochranu životního prostředí, případně v nejrůznějších laboratořích zabývajících se stopovou analýzou škodlivin ve všech složkách životního prostředí a v potravních řetězcích, dále v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech ostatních oborech průmyslu i zemědělství, a to ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků na ochranu ovzduší a specialistů pro problematiku nakládání s odpady. Rovněž najdou své uplatnění v akreditovaných a auditovaných laboratořích chemie a technologie ochrany životního prostředí a ve výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na tuto oblast. Kromě toho budou schopni zastávat funkce manažerů jakosti podle ISO EN pro environmentální oblast a budou schopni zpracovávat studie EIA (vliv stavby na životní prostředí) podle platné legislativy.
Klíčové výsledky učení:
Teoretický základ studijního oboru tvoří předmět Moderní aspekty environmentální chemie, dále si studenti vybírají jeden předmět z aplikovaného základu a jeden až dva předměty z oborových volitelných předmětů. Součástí je i povinná zkouška z odborné angličtiny. Pokud jim to doporučí školitel, studenti mohou složit další dílčí zkoušky i na jiné vysoké škole s podobným zaměřením, např. na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na Univerzitě Pardubice, Univerzitě Palackého v Olomouci a dalších.
Teoretický základ:
Moderní aspekty environmentální chemie – Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
Aplikovaný základ:
Environmentální analýza - Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.
Vybrané kapitoly z organické chemie - Prof. RNDr. Milan Potáček, CSc., Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.
Oborové předměty volitelné:
Ekotoxikologické testy a jejich využití pro hodnocení životního prostředí - Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.; MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.
Nové poznatky z hydrochemie a hydrobiologie - Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
Nové směry ve vodárenských technologiích - Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., prof. Ing. Václav Janda, CSc.
Technologie používané pro hodnocení kontaminace ovzduší – Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.; Ing. Josef Kotlík, CSc.
Alternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředí – Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ing. Josef Kotlík, CSc.
Environmentální dopad radiačních technologií na životní prostředí – Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ing. Josef Kotlík, CSc.
Biochemie a její vztah k environmentální chemii - Doc. RNDr. Ivana Márová, CSc.
Technologie nakládání s pevnými a tekutými odpady - Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.
Procesy a zařízení pro úpravu pitné vody - Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.; prof. Ing. Václav Janda, CSc.
Vybrané aspekty environmentálního vzorkování - Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
Ostatní:
Metrologie v environmentálních laboratořích - Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
Odborná angličtina – PhDr. Gabriela Clemensová; RNDr. Lenka Fišerová, Ph.D.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi DSP získají v rámci studia následující poznatky a budou schopni řešit problémy z těchto oblastí oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí:
• oblast environmentální analýzy všech abiotických a biotických složek životního prostředí, včetně teorie vzorkování a praktické aplikace aktivního a pasivního vzorkování environmentálních matric
• environmentální aspekty vodního ekosystému, včetně analýzy vody, hydrochemie a hydrobiologie, úpravu pitné vody z povrchové a podzemní vody, čištění odpadních vod a problematiku kalů z čistíren odpadních vod
• environmentální aspekty ochrany ovzduší, způsoby posuzování jeho čistoty
• problematiku ochrany půdního fondu z hlediska průniku škodlivin do pedosféry; možnosti dekontaminace pedosféry
• ochranu hydrosféry a atmosféry před průnikem škodlivin; možnosti dekontaminace
• studium distribuce škodlivin mezi jednotlivými biotickými i abiotickými složkami životního prostředí a jejich následné eliminace
• problematiku speciální toxikologie a ekotoxikologie; problematiku likvidace odpadů včetně tekutých, případně kalů z čistíren odpadních vod
• využitelnost bioindikačních systémů, biosenzorů a biomarkerů při detekci kontaminantů; možnosti jejich odstraňování z hydrosféry a pedosféry.
Garant oboru: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-DCV_AO Angličtina pro doktorandy cs  0? celoroční P drzk   ano
FCH-DCO_MAE Moderní aspekty environmentální chemie cs  0? celoroční P drzk   ano

Povinně volitelný
FCH-DCO_ENA Environmentální analýza cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_VOD Vybrané kapitoly z organické chemie cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_AZE Alternativní zdroje energie a jejich ... cs  0? celoroční PV drzk 2 ano
FCH-DCO_BECH Biochemie a její vztah k environmentá... cs  0? celoroční PV drzk 2 ano
FCH-DCO_ETJ Ekotoxikologické testy a jejich využi... cs  0? celoroční PV drzk 2 ano
FCH-DCO_EDR Environmentální dopad radiačních tech... cs  0? celoroční PV drzk 2 ano
FCH-DCO_MET Metrologie a zpracování experimentáln... cs  2  celoroční PV drzk 2 ano
FCH-DCO_NHD Nové poznatky z hydrochemie a hydrobi... cs  0? celoroční PV drzk 2 ano
FCH-DCO_NVD Nové směry ve vodárenských technologiích cs  0? celoroční PV drzk 2 ano
FCH-DCO_TUD Procesy a zařízení pro úpravu pitné vody cs  0? celoroční PV drzk 2 ano
FCH-DCO_TNP Technologie nakládání s pevnými a tek... cs  0? celoroční PV drzk 2 ano
FCH-DCO_VAE Vybrané aspekty environmentálního vzo... cs  0? celoroční PV drzk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 2 předměty