• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů


Zkratka: DKCO_CHM_4
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.4.2012
Akreditace do: 31.5.2024
Profil oboru:
Cílem studia je vychovat odborníky v oblasti materiálového inženýrství a inženýrských technologií s důrazem na chemické procesy a vlastnosti materiálů. Do studia jsou zahrnuty také základy testovacích a měřících metod, aby absolventi byli schopni pracovat nejen jako vedoucí technologických týmů v chemických provozech, ale také v základním a aplikovaném výzkumu, ve výzkumných a vývojových ústavech zabývajících se testováním fyzikálněchemických charakteristik látek a v podnicích specializovaných na výrobu nových perspektivních materiálů. K tomu jsou také směrovány tuzemské a zahraniční stáže. Zařazením praktických cvičení doktorandi získávají základní zkušenosti s kontakty se studenty, což jim v budoucnu umožní zařadit se i do procesu výuky na vysokých a středních školách.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent DSP Chemie technologie a vlastnosti materiálů je schopen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa DSP je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů jsou vybaveni jak experimentálními tak teoretickými znalostmi z oblasti materiálových struktur a jejich vlastností. Ovládají řadu metod pro charakterizaci materiálů a to nejen v rovině teoretického popisu, ale jsou seznámeni také s praktikami jejich využití v praxi (řadu informací získají mj. také během stáží na zahraničních univerzitách). Pobyty jim umožňují také rozšířit jazykové znalosti. Teoretické základy oboru získají v rámci vhodně zvolených studijních předmětů. Absolventi mají též zkušenosti v oblasti předávání informací a prezentacích výsledků na konferencích a odborných seminářích, nejen v českém, ale i anglickém jazyce. Doktorandi jsou vedeni také k samostatnému tvůrčímu myšlení a technologické předvídavosti, což jim umožní řešit i technologické problémy v řadě provozů. Vzhledem k tomu, že studijní obor „Chemie, technologie a vlastnosti materiálů“ je moderně koncipovaným oborem doktorského studia, který vychází ze současného stavu a potřeb chemického, elektronického a spotřebního průmyslu, jsou absolventi způsobilí pracovat jak v průmyslové sféře, tak oblastech
aplikovaného a základního výzkumu. Je nutné zmínit, že absolvent studijního oboru má také základní znalosti z chemie a fyziky. Všeobecný základ je rozšířen o speciální obory, které
zahrnují, např. pokroky chemie a fyziky, nanotechnologie, využívání sekundárních surovin, bioinženýrství a využití chemických a fyzikálních zákonů v oblasti anorganických a organických sloučenin.
Garant oboru: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Sférické anhydritové částice pro samonivelační podlahové aplikace

  Příprava a charakterizace sférických částic z energosádrovce a jejich aplikace v samonivelačních stěrkách.

  Školitel: Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
 2. Studium tvorby nálepků v cementářských rotačních pecích

  Práce se bude zabývat studiem tvorby nálepků v cementářských rotačních pecích, vzniklé nálepky postupně zužují průměr pece v místě vzniku, až dojde k úplnému zaplnění a následné odstávce pece. V průběhu práce bude kladen důraz na analýzu vstupních cementářských mouček, vytvořených nálepků, vyzdívek pecí v místě tvorby nálepků a paliv. Na základě dat z analýz bude studován vznik, podmínky a kinetika vzniku nálepků. Dále se práce bude zabývat možnostmi, jak předejít tvorbě nálepků takovou metodou, kterou bylo možné na rotačních cementářských pecích využít.

  Školitel: Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
 3. Vysokopevnostní polymer-cementové kompozity

  Příprava, modifikace a charakterizace polymer-cementových (macrodefect-free) kompozitů se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

  Školitel: Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FCH-DCO_MPM Moderní přístupy v materiálových vědách cs  0? zimní PV drzk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-DCO_FCHM Fyzika a chemie materiálů cs  0? celoroční P drzk   ano

Povinně volitelný
FCH-DCO_FPD Fotoindukované procesy v molekulárníc... cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_KM Keramické materiály cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_KOV Kovové materiály cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_MP Měření materiálových parametrů cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_MM Molekulární materiály cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_PMT Pokročilé materiálové technologie a a... cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_PTV Příprava a vlastnosti tenkých vrstev ... cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FCH-DCO_VSD Využívání sekundárních surovin cs  0? celoroční PV drzk 1 ano

Volitelný
FCH-MAA_BPA Biopolymers Properties and Applications en  0? celoroční V zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět