• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Fluidní inženýrství


Zkratka: M-FLI
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem magisterského studia oboru Fluidní inženýrství je příprava vysoce kvalifikovaných techniků a odborníků schopných uplatnit se všude tam, kde je třeba řešit problémy proudění tekutin se zaměřením na kapaliny. Jako příklady uplatnění absolventů magisterského studia je možné jmenovat následující oblasti:
Hydroenergetika – efektivní a ekologický šetrné využívání vodní energie, která se řadí mezi obnovitelné zdroje. Návrh hydraulických tvarů a konstrukce vodních turbín a jejich příslušenství.
Doprava kapalin – hydraulický návrh a konstrukce čerpadel pro dopravu kapalin a hydrosměsí. Projektování čerpacích stanic a potrubních řadů s maximální účinností a provozní spolehlivostí. Řešení dynamiky v čerpadlech i v potrubních sítích. Problematika vodního rázu.
Čistírny odpadních vod – aktuální problematika související s životním prostředím. Absolventi budou připravení na projektování strojně technologické části čistíren odpadních vod.
Úpravny vody – problematika úpravy a dopravy pitné vody. Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti projektování strojně technologické části úpraven vod. Vysokotlaká hydraulika – řešení problematiky vysokotlakých hydraulických obvodů. Návrh těchto obvodů jejich matematické modelování. Konstrukce hydraulických prvků. Tribologie – problematika mazání.
V rámci studia získají studenti hluboké teoretické poznatky z oblasti proudění kapalin, provozu a projektování hydraulických zařízení a jejich příslušenství. Součástí výuky je i měření v těžké laboratoři odboru a studenti mají možnost se zúčastnit exkursí, tím studenti získávají i praktické znalosti a dovednosti ze studovaného oboru. Studenti získají základy s používáním komerčních programů CFD určených pro výpočet proudění tekutin.
Klíčové výsledky učení:
Cílem magisterského studia oboru Fluidní inženýrství je příprava vysoce kvalifikovaných techniků a odborníků schopných uplatnit se všude tam, kde je třeba řešit problémy proudění tekutin se zaměřením na kapaliny. Jako příklady uplatnění absolventů magisterského studia je možné jmenovat následující oblasti:
Hydroenergetika – efektivní a ekologický šetrné využívání vodní energie, která se řadí mezi obnovitelné zdroje. Návrh hydraulických tvarů a konstrukce vodních turbín a jejich příslušenství.
Doprava kapalin – hydraulický návrh a konstrukce čerpadel pro dopravu kapalin a hydrosměsí. Projektování čerpacích stanic a potrubních řadů s maximální účinností a provozní spolehlivostí. Řešení dynamiky v čerpadlech i v potrubních sítích. Problematika vodního rázu.
Čistírny odpadních vod – aktuální problematika související s životním prostředím. Absolventi budou připravení na projektování strojně technologické části čistíren odpadních vod.
Úpravny vody – problematika úpravy a dopravy pitné vody. Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti projektování strojně technologické části úpraven vod. Vysokotlaká hydraulika – řešení problematiky vysokotlakých hydraulických obvodů. Návrh těchto obvodů jejich matematické modelování. Konstrukce hydraulických prvků. Tribologie – problematika mazání.
V rámci studia získají studenti hluboké teoretické poznatky z oblasti proudění kapalin, provozu a projektování hydraulických zařízení a jejich příslušenství. Součástí výuky je i měření v těžké laboratoři odboru a studenti mají možnost se zúčastnit exkursí, tím studenti získávají i praktické znalosti a dovednosti ze studovaného oboru. Studenti získají základy s používáním komerčních programů CFD určených pro výpočet proudění tekutin s uplatněním jak v automobilním, tak i leteckém průmyslu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Fluidní inženýrství je širokým oborem, který dává značné možnosti výběru budoucího zaměstnání od konstrukce a projekce jakýchkoliv točivých strojů, přes provozní techniky v čistírnách odpadních vod a všech druzích elektráren a vodáren. Absolventi najdou uplatnění při konstrukci a vývoji pneumatických a hydraulických prvků i v medicínském inženýrství. Široké znalosti z oboru proudění tekutin naleznou uplatnění zejména v automobilním průmyslu a dopravní technice vůbec.

Studenti s vynikajícím prospěchem mají možnost pokračovat v doktorském studiu. V tomto studiu prohlubují svoje teoretické i praktické znalosti a vědomosti. Připravují se na náročnou práci v oblasti vědy a výzkumu. K tomu mohou plně využívat špičkové laboratorní, počítačové a softwarové vybavení odboru. Výsledky své práce mají možnost prezentovat na konferencích a seminářích, kde mohou také navazovat kontakty s odborníky v oboru.
Garant oboru: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-IEM Experimentální metody cs  5  zimní P kl   ano
FSI-LFI Fluidní inženýrství cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-LLS Lopatkové stroje cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-LSZ Spalovací zařízení a výměníky tepla cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-ITP Technika prostředí cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-LZP Zdroje a přeměna energie cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0KT Klimatizace a tepelná čerpadla cs  0? zimní VN   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-LDS Dynamika energetických strojů a jejic... cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-LPO Potrubní technika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-ITS Teorie hydraulických strojů cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-MMP Úvod do výpočtového modelování proudění cs  4  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-LOS Oběhové stroje a chladící zařízení cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-IPT-A Přenos tepla a látky en  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-IPT Přenos tepla a látky cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-LJE Jaderná energetika a alternativní zdroje cs  5  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-LVP Vliv přeměn energie na ŽP cs  5  letní PV zá,zk 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0PPM Průmyslový projekt (M-FLI) cs  3  letní VN kl   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-MIT Měření tekutinových systémů cs  4  zimní P kl   ano
FSI-RIV MKP v inženýrských výpočtech cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-MPZ Projektování a provoz tekutinových za... cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-MIM Tekutinové mechanismy cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-MS1 Tekutinové stroje I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-MVP Výpočtové modelování proudění cs  6  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-MD5 Diplomový projekt (M-FLI) cs  8  letní P   ano
FSI-MEL Elektrické vybavení energetických str... cs  4  letní P kl   ano
FSI-MTM Modelování tekutinových mechanismů cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-MD6 Seminář k diplomové práci (M-FLI) cs  2  letní P   ano
FSI-MS2 Tekutinové stroje II cs  4  letní P kl   ano
FSI-MZH Základy hydroelasticity cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano