• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost


Zkratka: M-KSB
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen především pro studenty s dosaženým bakalářským vzděláním ve studijním programu "Strojírenství“ na VUT v Brně případně v ostatních podobně zaměřených studijních oborech v ČR i zahraničí. Studium oboru Kvalita, bezpečnost a spolehlivost má interdisciplinární charakter:

V oblasti kvality se studenti seznámí především s projektovým managementem, integrovanými systémy managementu, managementem kvality procesů a s řízením nákladů na nízkou kvalitu. Dále získají znalosti v oblasti plánování experimentů, evropského práva, technicko-právní problematiky, metrologie a měřící techniky.
V oblasti spolehlivosti je výuka zaměřena na teoretickou a praktickou spolehlivost, diagnostiku, diagnostické metody a systémy, údržbu a managementy spolehlivosti a údržby.
V oblasti bezpečnosti je výuka soustředěna na management rizik a bezpečnosti, pokročilé metody managementu rizik a funkční bezpečnost technických systémů.

Studenti mají možnost profilovat svoje vzdělání v tomto oboru v jednom ze třech výše uvedených zaměření, a to volbou povinně volitelných předmětů a především tématem své diplomové práce. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky podporuje zpracování průmyslově orientovaných témat diplomových prací.
Klíčové výsledky učení:
Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost poskytuje studentům znalosti a dovednosti zaměřené především na problematiku kvality, metrologie, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti technických systémů v různých oblastech průmyslu. Ve světě i v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení složitých úkolů spojených s danou problematikou. Student absolvováním studia získá dostatečné odborné znalosti a dovednosti potřebné pro řešení různorodých úkolů v průmyslové i společenské praxi. Absolvent bude schopen zavádět nejnovější poznatky z daného oboru na vysoké odborné úrovni do praxe u svého zaměstnavatele, čímž může významně přispět ke zlepšení postavení podniku a firmy v konkurenčním prostředí. Koncepce studijního programu umožňuje studentům získat dostatečné kompetence pro spolupráci v národních a mezinárodních vývojových, konstrukčních a vědecko-výzkumných týmech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi magisterského studia mají širokou možnost pracovního uplatnění. Mohou vykonávat funkce manažérů kvality (inženýr kvality), manažérů spolehlivosti (inženýr spolehlivosti), manažérů diagnostiky (provozní diagnostik, diagnostik analytik, konstruktér diagnostických systémů), manažérů údržby (inženýr údržby) a dále manažérů bezpečnosti (bezpečnostní inženýr, interní a externí auditor systému managementu bezpečnosti v průmyslových podnicích, pojišťovnách, orgánech státní správy, ve složkách integrovaného záchranného systému, apod.). Absolventi oboru mohou rovněž působit v oblasti vědy, výzkumu, v projekčních organizacích, apod.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje studium v oboru „Stroje a zařízení“ v rámci Doktorského studijního programu konstrukčního a procesního inženýrství, kde mají absolventi magisterského studia možnost věnovat se vědecko-výzkumné problematice z oblastí kvality, spolehlivosti a bezpečnosti a po úspěšném absolvování získat doktorský titul Ph.D.
Garant oboru: doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-XAP-K Aplikovaná statistika a plánování exp... cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-XEV-K Evropské právo a dozor nad trhem cs  4  zimní P zk   ano
FSI-GRI-K Management kvality cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-GMR-K Management rizik u výrobních strojů cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-GPN-K Projektový management cs  4  zimní P kl   ano
FSI-XS1-K Spolehlivost 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-XTM-K Techniky motivace cs  5  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-A5K Angličtina 5 pro KS en  0? zimní PV 1 ano
FSI-N5K Němčina B1 pro KS de  0? zimní PV zá,zk 1 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-XAK-K Audity systému kvality cs  3  letní P kl   ano
FSI-XMT-K Měřicí technika cs  5  letní P kl   ano
FSI-XMF-K Metrologická fyzika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-XAM-K Pokročilé metody managementu rizik cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-XS2-K Spolehlivost 2 cs  3  letní P zá,zk   ano
FSI-XRP-K Statistické řízení procesů cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-XT1-K Technická diagnostika I cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A6K Angličtina 6 pro KS en  0? letní PV zá,zk 1 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-GA0-K Analýza příčin poruch cs  5  zimní P zk   ano
FSI-XES-K Ekologie ve strojírenství cs  5  zimní P kl   ano
FSI-5EM-K Ekonomika a management podniku cs  4  zimní P kl   ano
FSI-XFB-K Funkční bezpečnost cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-XBA-K Pokročilé metody bezpečnostních analýz cs  4  zimní P kl   ano
FSI-XPT-K Praktická metrologie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-XT2-K Technická diagnostika II cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-XZK-K Zkušebnictví cs  4  zimní P kl   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-XD7-K Diplomový projekt (M-KSB) cs  6  letní P   ano
FSI-XMS-K Management spolehlivosti a kvality v ... cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-XTD-K Metody a prostředky technické diagnos... cs  4  letní P kl   ano
FSI-XD8-K Seminář k diplomové práci (M-KSB) cs  2  letní P   ano

Povinně volitelný
FSI-XMI-K Management bezpečnosti cs  3  letní PV kl 1 ne
FSI-GTE-K Technicko-právní problematika cs  3  letní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět