• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost


Zkratka: B-KSB
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Strojírenství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2012
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen pro středoškolsky vzdělané studenty, kteří mají zájem získat znalosti z technických disciplín a zároveň z oblasti perspektivních věd, jako je kvalita, spolehlivost a bezpečnost. V současné době se technické vědy ve světě značně rozvíjí, to také platí pro kvalitu, spolehlivost a bezpečnost technických systémů. I v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení rozsáhlých úkolů spojených s danou problematikou. Studium oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost má interdisciplinární charakter. Student při studiu absolvuje předměty běžného teoretického základu, předměty zaměřené na konstrukci a technologii a rovněž předměty specializované, jako např. Management kvality, Průmyslová bezpečnost, Základy technické diagnostiky, Provoz a údržba strojů, Průmyslová metrologie, Základy spolehlivosti, Průmyslová bezpečnost a Základy managementu rizik. Při studiu oboru je kladen velký důraz na jeho aplikace v praxi. Bakalářský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Volbou tématu bakalářské práce se může student hlouběji zaměřit na problematiku kvality nebo spolehlivosti, případně bezpečnosti. Tímto získává hlubší znalosti pro působení v praxi a především pro případné další studium magisterské navazující.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá široký odborný základ z oblasti strojírenských věd a dále potřebné znalosti a dovednosti v oboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti, což mu umožní jak efektivní přípravu k navazujícímu magisterskému studiu, tak i případné bezproblémové zapojení do řešení úkolů technické praxe v různých průmyslových podnicích.
Profesní profil absolventů s příklady:
Vzhledem k širokému teoretickému a i praktickému rozsahu získaných vědomostí se absolventi bakalářského studia mohou uplatnit jako technici v různých oblastech průmyslu, nebo odborníci v různých oblastech veřejného sektoru. Především se jedná o techniky kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti zaměstnaných v průmyslu a odborně způsobilé osoby působící ve veřejném sektoru. Na základě širokého rozsahu získaných znalostí jsou absolventi schopni se rychle přizpůsobit aktuálním požadavkům pracovního trhu.
Absolventi bakalářského oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost mají následující možnosti dalšího studia:
  • Pokračování v dvouletém navazujícím magisterském studiu „Kvalita, spolehlivost, bezpečnost“
  • Pokračování v libovolném oboru magisterského navazujícího studijního programu „Strojní inženýrství“ na VUT v Brně
  • Pokračování v příbuzném oboru magisterského navazujícího studijního programu na ostatních vysokých školách v ČR nebo zahraničí.
Garant oboru: doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-1CH Chemie cs  4  zimní P zk   ano
FSI-1IN Informatika cs  4  zimní P kl   ano
FSI-1M Matematika I cs  9  zimní P zá,zk   ano
FSI-1ZM Teoretické základy technických měření cs  5  zimní P kl   ano
FSI-1K Základy konstruování cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-2F Fyzika I cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-2IV Informační výchova - informační gramo... cs  1  letní P   ano
FSI-2K Konstruování cs  3  letní P kl   ano
FSI-2M Matematika II cs  8  letní P zá,zk   ano
FSI-3ST Statika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-2VT Výrobní technologie I cs  3  letní P kl   ano
FSI-BMK Základy managementu kvality cs  7  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-3F Fyzika II cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-3M Matematika III cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-CPB Průmyslová bezpečnost cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-4PP Pružnost a pevnost I cs  7  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-4M Matematika IV cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-DPM Průmyslová metrologie cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-BZE Základy elektrotechniky cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-DMR Základy managementu rizik cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-CTD Základy technické diagnostiky cs  8  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-EPS Provoz a údržba strojů cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-6TT Termomechanika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-EZS Základy spolehlivosti cs  8  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-5KS Konstruování strojů - strojní součásti cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-5KS-A Konstruování strojů - strojní součásti en  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-3VT Výrobní technologie II cs  4  zimní PV kl 1 ano
FSI-6MS Mezní stavy materiálů cs  4  zimní PV kl 2 ano
FSI-6SR Stavba výrobních strojů a robotů cs  4  zimní PV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-6BR Bakalářský projekt (ÚVSSR) cs  6  letní P   ano
FSI-5HY Hydromechanika cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-6BS Seminář k bakalářské práci (B-KSB) cs  1  letní P   ano
FSI-DTM Technická mechanika cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-BUM Úvod do materiálových věd a inženýrství cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-5AZ Angličtina - základní zkouška en  6  celoroční PV zk 1 ano
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět