• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Soudní inženýrství


Zkratka: SOI
Zaměření: Analýza silničních nehod
Délka studia: 4 roky
Program: Soudní inženýrství
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 24.4.2008
Akreditace do: 31.3.2020
Profil oboru:
Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Analýza chování řidiče při průjezdu směrovým obloukem

  Při řešení střetů vozidel při jízdě v zatáčce je nutné se zabývat i analýzou obvyklé trajektorie pohybu vozidla ve vztahu k podmínkám v místě dopravní nehody a obvyklé technice jízdy řidičů. Práce se bude zabývat analýzou faktorů ovlivňujících taktiku jízdy a návazně trajektorii pohybu vozidla při jízdě zatáčkou za různých podmínek tak, aby bylo možné pro různé jízdní situace dovozovat obvyklé chování řidiče v závislosti na podstatných faktorech ovlivňujících trajektorii jízdy (poloměr oblouku, výhled do zatáčky, rychlost jízdy, adhezní podmínky a další).

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.
 2. Analýza rizikových faktorů a příčin vzniku dopravních nehod na železničních přejezdech

  Úrovňové křížení silniční komunikace s provozovanou železniční dopravní cestou patří zcela jistě k nejrizikovějším místům jak pro řidiče motorových vozidel (účastníků silničního provozu), tak pro hnací kolejová vozidla. Ve skutečnosti patří toto křížení k místům častých dopravních nehod. Příčin a faktorů, které ovlivňují vznik dopravních nehod na železničních přejezdech je celá řada, jejich analytické zpracování v expertní činnosti je obtížné. Snahou je dosáhnout synchronizace expertní činnosti pohledu silniční nehody s ohledem na železniční nehody. Vědecké zpracování příčin, faktorů a jejich rozbor může být podkladem pro zpracování kvalitních znaleckých posudků v rámci šetření nehod na přejezdech pro potřeby soudu a jiných orgánů a institucí. Bude přínosné a inovativní i pro naši dopravně-bezpečnostní praxi.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
 3. Analýza rizikových faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u mladých řidičům

  Práce se bude v systémovém pojetí zabývat analýzou faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u mladých řidičů, jejich tendence k nehodám, vliv věku na úkol řízení, kognitivní problematika řízení motorového vozidla ve vztahu k věku, vliv věku na rozhodování, možnosti kompenzace, užití HMI (Human-Machine Interface), problematičtí řidiči v této věkové skupině a vliv uvedených faktorů na nehodovost a posuzování příčin jejich vzniku.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
 4. Analýza rizikových faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u seniorů

  Práce se v systémovém pojetí bude zabývat analýzou faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u řidičů seniorů, jejich tendence k nehodám, vliv věku na úkol řízení, kognitivní problematika řízení motorového vozidla ve vztahu k věku, vliv věku na rozhodování, možnosti kompenzace, užití HMI (Human - Machine Interface), problematičtí řidiči v této věkové skupině a vliv uvedených faktorů na nehodovost a posuzování příčin jejich vzniku.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
 5. Možnosti experimentálního výzkumu chování zranitelných účastníků silničního provozu při střetu s vozidlem

  Pro ověřování chování posádky ve vozidle při nárazu do překážky jsou používány speciální testovací figuríny. Tyto však nejsou navrženy tak, aby byly dobře použitelné pro realizaci experimentů zaměřených na výzkum chování zranitelných účastníků provozu při střetu s vozidlem. Důvodem je především jejich konstrukční řešení, které není uzpůsobeno tomu, aby bylo možné zkoumat vznik zranění zejména na tuhých částech lidského těla. Cílem práce je vytvořit vhodný modelový objekt pro realizaci experimentů zaměřených na výzkum vzniku poranění zranitelných účastníků provozu při dopravních nehodách a jeho vhodnost ověřit v rámci experimentů realizovaných na základě napodobení podmínek při dopravní nehodě s dostatečně známým průběhem.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.
 6. Řešení dopravních nehod s chodci při používání prvků s retroreflexních materiálů

  Od roku 2016 je nově upravena povinnost chodců používat za stanovených podmínek na svém oděvu prvky z retroreflexivních materiálů. Odraz světla od takových prvků může a také nemusí být významným vizuálním podnětem pro řidiče. Vliv těchto prvků na chování řidiče v nebezpečných situacích není dostatečně prozkoumán. Cílem práce je na základě experimentálního výzkumu zanalyzovat chování řidiče v reálných podmínkách silničního provozu při reakcích na chodce a výsledky zohlednit v modifikaci metod používaných při výpočtovém modelování chování řidiče při odvracení střetu a to ve vztahu k povinnostem řidičů a chodců vyplývajících z platných pravidel silničního provozu.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS01 Doktorský seminář I cs  0? zimní P kol   ano
ÚSI-DSC01 Soudní inženýrství - obecná metodika cs  0? zimní P drzk   ano
ÚSI-DSB01 Základy práva pro znaleckou činnost cs  0? zimní P drzk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS02 Doktorský seminář II cs  0? letní P kol   ano
ÚSI-DSA02 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  0? letní P drzk   ano

Povinně volitelný
ÚSI-DSD11 Psychologie a socilogie v soudním inž... cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD08 Teorie měření, měřicí techniky a tech... cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD12 Využití metod analýzy rizika v soudní... cs  0? letní PV drzk   ano
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSB02 Právní aspekty vědecké práce cs  0? celoroční P kol   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS03 Doktorský seminář III cs  0? zimní P kol   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS04 Doktorský seminář IV cs  0? letní P kol   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSJ01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  0? celoroční P drzk   ano

Povinně volitelný
ÚSI-DSE01 Speciální metodika soudního inženýrst... cs  0? celoroční PV drzk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS05 Doktorský seminář V cs  0? zimní P kol   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS06 Doktorský seminář VI cs  0? letní P kol   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS07 Doktorský seminář VII cs  0? zimní P kol   ano