• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Spotřební chemie


Zkratka: NPCO_SCH
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Spotřební chemie
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 10.10.2006
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Cílem studia je poskytnout inženýrské vzdělání v oboru technické chemie, zaměřené na teorii a technologii spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost. Připravit absolventa pro výkon vedoucích a řídících funkcí zejména v oblasti malotonážních a speciálních chemických výrob, výzkumu a vývoje, nebo pro pokračování ve studiu v chemicky zaměřených doktorských studijních programech.
Společným základem jsou fyzikálně-chemické obory, poskytující důkladný teoretický základ důležitý pro malotonážní či speciální chemické technologie a výroby nejrůznějšího konkrétního zaměření včetně souvisejícího výzkumu a vývoje. Důraz je kladen na samostatnou a projektovou práci studentů. V každém semestru je proto minimální počet povinných společných předmětů; struktura nabízených volitelných předmětů je vytvořena zejména tak, aby umožnila studentům profilaci v jednom z hlavních směrů, které jsou na vyučujícím pracovišti pěstovány i ve tvůrčí činnosti: biokoloidní, fotochemický, molekulární (plazmochemie a organická elektronika). Součástí studijního programu jsou tak předměty z oblasti koloidní chemie, fotochemie nebo plazmochemie, výuka kosmetologie, transportních systémů, reprodukčních procesů nebo vlastností speciálních materiálů. V nabídce jsou i matematické předměty, které kromě aparátu pro fyzikálně-chemické a materiálové předměty poskytují teoretický základ pro zpracování experimentů v oblasti obrazové komunikace, konstrukce senzorů a prostředků pro statistické vyhodnocení experimentů. Studijní plán je dále zaměřen na výcvik ve tvůrčí, projektové činnosti, která posléze vyúsťuje v diplomovou práci. Seminární a laboratorní předměty vedou studenta od předprojektové nebo technologické přípravy přes sestavení konzistentního projektu, ověřovací experimenty až po jeho vyřešení a prezentaci výsledků. Od prvého semestru systematicky pracují na zadaném či zvoleném projektovém nebo technologickém tématu.
Klíčové výsledky učení:
Každý absolvent je vzdělán v obecných fyzikálně-chemických předmětech (kvantová chemie, aplikovaná kinetika a katalýza, fyzikální chemie makromolekulárních soustav), instrumentální a strukturní analýze a předmětech zaměřených na přípravu, řízení a řešení projektů, s důrazem na projekty obsahující experimentální činnost. Tento povinný základ je dle individuální volby rozvinut v zaměření na koloidní a biokoloidní systémy, na fotochemické nebo plazmochemické procesy a technologie, nebo na molekulární materiály pro elektronické aplikace. Všechna zaměření nabízejí odpovídající teoretické předměty i praktickou laboratorní výuku.
Profesní profil absolventů s příklady:
Základ profilu absolventa je postaven na obecných fyzikálně-chemických předmětech (kvantová chemie, aplikovaná kinetika a katalýza, fyzikální chemie makromolekulárních soustav), instrumentální a strukturní analýze a předmětech zaměřených na přípravu, řízení a řešení projektů, s důrazem na projekty obsahující experimentální činnost. Tento povinný základ je dle individuální volby rozvíjen v zaměření na koloidní a biokoloidní systémy, na fotochemické nebo plazmochemické procesy a technologie, nebo na molekulární materiály pro elektronické aplikace. Všechna zaměření nabízejí odpovídající teoretické předměty i praktickou laboratorní výuku.
Tyto znalosti a dovednosti pak určují primární uplatnění absolventů ve vedoucích provozních i řídících funkcích firem malotonážního chemického průmyslu, vyrábějících speciální nebo spotřební chemické produkty (např. firmy kosmetické, agrochemické, zdravotnické, z oblasti povrchových úprav, stavební chemie, speciálních technologií s vysokou přidanou hodnotou aj.). Vzhledem k zaměření na specializované chemické procesy a technologie najde absolvent často uplatnění v odděleních výzkumu a vývoje uvedených firem, nebo přímo ve výzkumných a vývojových institucích. Absolvent může také nalézt uplatnění i ve státních kontrolních a správních institucí zaměřených na oblast chemických výrobků a legislativy nebo v oblasti poradenství.
Garant oboru: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_AKC Aplikovaná koloidní chemie cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCA_FCH3 Fyzikální chemie III cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-MCT_CHL2 Chemická legislativa cs  2  zimní P   ano
FCH-MCA_ISA Instrumentální a strukturní analýza cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCA_ISA_S Praktikum z instrumentální a struktur... cs  3  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_BFCH Biofyzikální chemie cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_BIP Biopolymery cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_FCP Fotochemie cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_FCP_P Praktikum z fotochemických procesů cs  3  zimní PV 1 ano
FCH-MCO_PRP_S Příprava a řízení projektu - SCH cs  2  zimní PV 1 ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCA_AB1 Angličtina B1 cs  1  letní P zk   ano
FCH-MCO_FCM Fyzikální chemie makromolekulárních s... cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-MCO_LAB1_S Laboratoř oboru I - SCH cs  4  letní P kl   ano
FCH-MCO_PTS1 Pokroky technologií spotřebního průmy... cs  2  letní P   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_KOS Kosmetologie a technologie kosmetiky cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-MCO_PLA1 Plazmochemie cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-MCO_PMCH Pokročilá materiálová chemie cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-MCO_KOL_P Praktikum z koloidů cs  2  letní PV 1 ano
FCH-MCO_PLA_P Praktikum z plazmochemie cs  3  letní PV 1 ano
FCH-MCO_RSC Reologie ve spotřební chemii cs  4  letní PV zk 1 ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_AKK Aplikovaná kinetika a katalýza cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-MCO_DS_S Diplomový seminář - SCH cs  2  zimní P   ano
FCH-MCO_LAB2_S Laboratoř oboru II - SCH cs  6  zimní P kl   ano
FCH-MCO_MSM Moderní spektroskopické metody cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_KTS Koloidní transportní systémy cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_MRP Moderní reprodukční procesy cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_PAM Pokročilé materiálové technologie cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_SKO Supramolekulární chemie cs  4  zimní PV zk 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_DP Diplomová práce cs  30  letní P   ano