• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Chemie pro medicínské aplikace


Zkratka: BPCO_CHMN
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Chemie a chemické technologie
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.4.2012
Akreditace do: 31.5.2020
Profil oboru:
Bakalářský studijní program Chemie a chemické technologie je na Fakultě chemické VUT v Brně koncipován tak, aby absolventi byli schopni nabýt teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných ke studiu v navazujících magisterských studijních programech, zejména chemických, chemicko-technologických a materiálových oborů, nebo umožňujících uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků příslušného oboru.
Cílem oboru Chemie pro medicínské aplikace je vyprofilovat absolventa pro moderní a perspektivní směry chemického, farmaceutického, biomedicínského nebo biotechnologického průmyslu, výzkumu a vývoje. Obor má výrazný multidisciplinární charakter, proto zahrnuje vzdělávání posluchačů jak v základních chemických disciplínách, tak i v řadě biotechnologických, biologických a inženýrských předmětů. Komplexní charakter oboru klade důraz na široký interdisciplinární teoretický i praktický základ doplněný nezbytnou jazykovou přípravou, výchovu k týmové práci a současně podporuje schopnost samostatně a flexibilně řešit konkrétní problémy dynamicky se rozvíjejícího oboru.
V rámci oboru je výrazně podpořena projektová výuka a propojení s odbornou praxí. Studenti začínají řešit individuální projekty v podnicích nebo na FCH již ve druhém ročníku a kombinují je s odbornými stážemi a školeními v rámci odborné praxe. Tento koncept přispívá k užšímu propojení vzdělávací a aplikační sféry, ke zvýšení kvality a uplatnitelnosti absolventů.
Klíčové výsledky učení:
Nový obor rozšiřuje standardní chemické vzdělávání o disciplíny požadované pro zvládnutí chemických základů potřebných pro zvládnutí vybraných medicínských aplikací. Ty představují pochopení struktury, metody analýzy a výrobu různých typů funkčních mikro- a nanosystémů na základě inspirací přírodními strukturami a procesy. Aplikace chemických základů v biomedicíně a biotechnologiích zahrnují následující základní oblasti: produkci, strukturu a funkci moderních medicínsky využitelných materiálů (včetně bioprodukce), řízení inženýrských a bioinženýrských procesů na mikro- a nanoúrovni a dále rozvoj metod k charakterizaci produktů a struktur (moderní instrumentální metody, mikroskopické techniky apod.). Pro zvládnutí chemické stránky těchto moderních technologií praxe požaduje doplnit standardní chemické vzdělání o biologicky a biotechnologicky zaměřené předměty a dále o základní strojní a regulační disciplíny.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v dalších dvou hlavních směrech – biologicko-biotechnologickém a technickém. V prvém směru má absolvent základní znalosti biologie, fyziologie a biochemie, dále v oblasti moderní biotechnologie, biomedicíny a molekulární biologie. V technickém směru má absolvent znalosti o bioinženýství, konstrukci strojů včetně měřící a regulační techniky. Absolvent získá dále základní přehled o nano(bio)technologiích a jejich uplatnění ve výrobě systémů pro různé typy medicínských aplikací (diagnostika, nosičové systémy, regenerativní medicína). Získá rovněž dobré laboratorní dovednosti v uvedeném oboru, důraz je přitom kladen na týmovou práci a spolupráci s praxí. Součástí jeho profilu je i jazyková příprava v odborné angličtině. Absolvent tak má interdisciplinární vzdělání v oblasti technické chemie zaměřené na moderní systémy a materiály pro aplikace v medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích i specializovaných chemických výrobách.
Absolventem oboru je chemicko-technický bakalář vzdělaný i v biologických, biotechnologických a bioinženýrských základech. Takto koncipované vzdělávání obsažené v logickém systému povinných a povinně volitelných předmětů dává absolventovi možnost uplatnit se v chemickém, biologickém i biotechnologickém výzkumu, kde může zastávat funkce výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků a také pozice nižšího a středního managementu a účastnit se tak řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména farmaceutické a biotechnologické firmy zaměřené na moderní systémy pro aplikace v medicíně; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a také potravinářských výrob využívajících nosičové systémy. Vzhledem k dobrému obecnému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách.
Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další studium, a to buďto pokračováním v oboru medicínských materiálů a systémů, nanotechnologií a nanobiotechnologií a jejich aplikací nebo, vzhledem k rozsahu obecných chemických znalostí a dovedností, i v dalších chemických oborech.
Garant oboru: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCV_A1 Angličtina pro chemiky I cs  1  zimní P   ano
FCH-BCT_CHI1 Chemická informatika I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCT_MAT1 Matematika I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH1 Obecná a anorganická chemie I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_BIO Obecná biologie a ekologie cs  2  zimní P zk   ano
FCH-BCT_CHL1 Úvod do studia chemie cs  1  zimní P   ano
FCH-BCT_ZLT Základy laboratorní techniky cs  1  zimní P kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCV_A2 Angličtina pro chemiky II cs  1  letní P   ano
FCH-BCT_FYZ1 Fyzika I cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_CHI2 Chemická informatika II cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_MAT2 Matematika II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH2 Obecná a anorganická chemie II cs  5  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_OBT Obecná toxikologie cs  2  letní P zk   ano
FCH-BCT_OCH1 Organická chemie I cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH1_P Praktikum z anorganické chemie I cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCT_FYZ1_P Praktikum z fyziky I cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCT_ZF Základy fyziologie a stavby těla cs  2  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-BCA_TEK Technické kreslení cs  2  letní PV kl 1 ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_ANC1 Analytická chemie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCV_A3 Angličtina pro chemiky III cs  1  zimní P   ano
FCH-BCA_FCH1 Fyzikální chemie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_OCH2 Organická chemie II cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCA_ANC1_P Praktikum z analytické chemie I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCA_FCH1_P Praktikum z fyzikální chemie I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCT_UN Úvod do medicínských materiálů a apli... cs  2  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCT_FYZ2 Fyzika II cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FCH-BCT_EMT Měřicí technika cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FCH-BCT_ACH2_P Praktikum z anorganické chemie II cs  3  zimní PV kl 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_ANC2 Analytická chemie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCV_A4 Angličtina pro chemiky IV (B1) cs  3  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_BCH1 Biochemie I cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_FCH2 Fyzikální chemie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_LSP1 Laboratorní projekt I cs  2  letní P kl   ano
FCH-BCA_MCH Makromolekulární chemie cs  3  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_ANC2_P Praktikum z analytické chemie II cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCA_FCH2_P Praktikum z fyzikální chemie II cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_ODP_N Odborná praxe - MA cs  4  letní PV 1 ano
FCH-BCA_UN_P Praktický úvod do nanotechnologií cs  3  letní PV kl 1 ano
FCH-BCT_OCH_P Praktikum z organické chemie cs  3  letní PV kl 1 ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_CHI1 Chemické inženýrství I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCA_LSP2 Laboratorní projekt - MA II cs  4  zimní P kl   ano
FCH-BCA_MABS Metody analýzy biologických systémů cs  4  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCO_MIB Mikrobiologie cs  4  zimní P zk   ano
FCH-BCO_BCH_P Praktikum z biochemie cs  2  zimní P   ano
FCH-BCA_CHI1_P Praktikum z chemického inženýrství I cs  2  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_BIO1 Bioinženýrství I cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FCH-BCO_MOG1 Molekulární genetika I cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-BCO_MIB_P Praktikum z mikrobiologie cs  2  zimní PV 1 ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCO_BAP Bakalářská práce cs  12  letní P   ano
FCH-BCA_CHI2 Chemické inženýrství II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCO_TBP Technologie biopolymerů cs  4  letní P zk   ano
FCH-BCO_ZM Základy moderních biotechnologií cs  4  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FCH-BCT_KS Konstrukce medicínských a biotechnolo... cs  3  letní PV kl 1 ano
FCH-BCA_ISO Systémy jakosti a ISO normy cs  2  letní PV kl 1 ano