• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Matematické metody v informačních technologiích


Zkratka: MMM
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Informační technologie
Fakulta: Fakulta informačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.6.2014
Akreditace do: 31.12.2022
Profil oboru:
Cílem studijního oboru Matematické metody v informačních technologiích je seznámit studenty s hlubšími matematickými základy informačních technologií a naučit je chápat, prakticky aplikovat i dále rozvíjet pokročilé technologie z těchto základů vycházející. V oborově povinných předmětech si studenti zejména prohloubí své znalosti matematiky a teoretických základů informatiky a seznámí se s jejich pokročilými aplikacemi ve vybraných oblastech informačních technologií. Konkrétně se přitom jedná o oblast překladačů, metod automatizované analýzy, verifikace a testování korektnosti počítačových systémů, oblast vysoce náročných vědeckotechnických výpočtů, oblast modelování, simulace a optimalizace či oblast aplikací teorie her pro podporu racionálního strategického rozhodování v konfliktních situacích (mj. např. v ekonomii, bezpečnosti apod.). Nabídka volitelných předmětů spolu s technickým projektem a diplomovou prací pak umožní studentům individuální výběr užšího zaměření na různé teoretické i aplikační oblasti. Získání hlubších teoretických znalostí a seznámení se s různými způsoby jejich uplatnění umožní absolventům aplikovat v praxi různé vysoce pokročilé moderní technologie, včetně technologií nově vyvíjených a nekonvenčních, umožní jim uplatnit se ve společnostech (či divizích společností) zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace nových informačních technologií s výraznými matematickými základy, případně jim poskytne důkladnou průpravu pro následné doktorské studium.
Klíčové výsledky učení:
Student oboru získá hlubší teoretické znalosti z matematiky a teorie informatiky, které dokáže aplikovat na praktické problémy a dále rozvíjet pokročilé technologie z těchto základů vycházející. Prohloubí si znalosti získané v bakalářském studiu v oblasti překladačů, metod automatizované analýzy, verifikace a testování korektnosti počítačových systémů, oblasti vysoce náročných vědeckotechnických výpočtů, oblasti modelování, simulace a optimalizace či oblasti aplikací teorie her pro podporu racionálního strategického rozhodování v konfliktních situacích.
Profesní profil absolventů s příklady:

  • Absolvent má hluboké znalosti matematických základů informačních technologií a různých jejich pokročilých aplikací, zejména pak z oblasti překladačů, metod automatické analýzy a verifikace korektnosti počítačových systémů, počítačem podporovaného modelování, simulace a optimalizace, zajištění odolnosti počítačových systémů proti poruchám, teorie her, technologií pro náročné vědeckotechnické výpočty, kryptografie a kódování či nekonvenčních a nově vyvíjených výpočetních platforem.
  • Absolvent je kvalifikačně připraven na výzkum, vývoj a aplikace nejrůznějších pokročilých technologií vyžadujících hlubší pochopení matematických základů informatiky, včetně technologií vysoce nekonvenčních. Získané znalosti teoretických základů informačních technologií umožňují absolventovi vysokou flexibilitu a snazší osvojení nových poznatků a technologií.
  • Absolventi oboru najdou uplatnění především ve vývojových a výzkumných odděleních ale i provozních pracovištích nejrůznějších firem a institucí zabývajících se vývojem a aplikacemi pokročilých technologií z oblasti automatické analýzy, verifikace a testování počítačových systémů, překladačů, technologiemi pro syntézu hardware či software z vysokoúrovňových specifikací, modelováním, simulací či optimalizací systémů (a to např. i na pracovištích zabývajících se simulací, predikcí či optimalizací v energetice, ekonomii, bezpečnosti apod.), technologiemi pro vědeckotechnické výpočty či vývojem kritických systémů se zvláštním důrazem na spolehlivost a bezpečnost. S ohledem na své hluboké znalosti algoritmizace se ale mohou uplatnit v komerční sféře i v jiných odvětvích informačních technologií zaměřených na vývoj a provoz komplexních a výpočetně náročných softwarových systémů (např. při provozu a optimalizaci rozsáhlých databází, informačních systémů, sítí apod.). Významná je také možnost uplatnění absolventů ve školství a vědě.
Garant oboru: prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-MAT Matematické struktury v informatice cs  5  zimní P zk   ano
FIT-TIN Teoretická informatika cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FIT-STI Seminář teoretické informatiky cs  2  zimní V   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-SEP Semestrální projekt cs  5  zimní P kl   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-DIP Diplomová práce cs  13  letní P   ano
 


Předměty volitelné ve všech ročnících, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-FAV Formální analýza a verifikace cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-GAL Grafové algoritmy cs  5  zimní P zk   ano
FIT-THE Teorie her cs  4  zimní P zá,zk   ano
FIT-VYPa Výstavba překladačů (v angličtině) en  5  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FIT-AEU Angličtina pro Evropu cs  3  zimní PV zá,zk   ano
FIT-FCE Angličtina: příprava na zkoušku FCE cs  3  zimní PV   ano
FIT-BIS Bezpečnost informačních systémů cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-FIT Dějiny a filozofie techniky cs  3  zimní PV   ano
FIT-HKO Komunikační dovednosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-HKA Konflikty a asertivita cs  3  zimní PV   ano
FIT-PRM Právní minimum cs  3  zimní PV   ano
FIT-HPR Prezentační dovednosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-HPO Psychologie osobnosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-RET Rétorika cs  3  zimní PV   ano
FIT-SFC Soft Computing cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-HVR Vedení a řízení lidí cs  3  zimní PV   ano

Volitelný
FIT-AIS Analýza a návrh informačních systémů cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-ACH Architektura procesorů cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-BMS Bezdrátové a mobilní sítě cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-BIO Biometrické systémy cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-EIP Ekonomie informačních produktů cs  5  zimní V zk   ano
FIT-GZN Grafická a zvuková rozhraní a normy cs  5  zimní V zk   ano
FIT-GJA Grafická uživatelská rozhraní v Javě cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-GUX Grafická uživatelská rozhraní v X Window cs  5  zimní V zk   ano
FIT-GMU Grafické a multimediální procesory cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-HSC Hardware/Software Codesign cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-SEN Inteligentní senzory cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-SIN Inteligentní systémy cs  5  zimní V zk   ano
FIT-MOB Modelování biologických systémů cs  4  zimní V zá,zk   ano
FIT-PGR Počítačová grafika cs  5  zimní V zk   ano
FIT-POVa Počítačové vidění (v angličtině) en  5  zimní V zk   ano
FIT-PGPa Pokročilá počítačová grafika (v angli... en  5  zimní V zk   ano
FIT-PCS Pokročilé číslicové systémy cs  5  zimní V zk   ano
FIT-PDB Pokročilé databázové systémy cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-PKS Pokročilé komunikační systémy cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-PDI Prostředí distribuovaných aplikací cs  5  zimní V zk   ano
FIT-ROBa Robotika (v angličtině) en  5  zimní V zk   ano
FIT-SMT Seminář matematických struktur cs  2  zimní V   ano
FIT-SRI Strategické řízení informačních systémů cs  5  zimní V zk   ano
FIT-TAMa Tvorba aplikací pro mobilní zařízení ... en  5  zimní V kl   ano
FIT-VIN Výtvarná informatika cs  5  zimní V kl   ano
FIT-ZPX Zahraniční odborná praxe en  5  zimní V   ano
FIT-ZZN Získávání znalostí z databází cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-ZPJa Zpracování přirozeného jazyka (v angl... en  5  zimní V zk   ano
 


Předměty volitelné ve všech ročnících, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-FLP Funkcionální a logické programování cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-LOG Logika cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-PRL Paralelní a distribuované algoritmy cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-PES Petriho sítě cs  5  letní P zk   ano
FIT-VNV Vysoce náročné výpočty cs  5  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FIT-AGS Agentní a multiagentní systémy cs  5  letní PV zk   ano
FIT-BIN Biologií inspirované počítače cs  5  letní PV zk   ano
FIT-DJA Dynamické jazyky cs  5  letní PV zk   ano
FIT-FIK Filozofie a kultura cs  3  letní PV   ano
FIT-KKO Kódování a komprese dat cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-HKO Komunikační dovednosti cs  3  letní PV   ano
FIT-HKA Konflikty a asertivita cs  3  letní PV   ano
FIT-KRY Kryptografie cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-OPM Optimalizace cs  4  letní PV zá,zk   ano
FIT-PRM Právní minimum cs  3  letní PV   ano
FIT-HPR Prezentační dovednosti cs  3  letní PV   ano
FIT-HPO Psychologie osobnosti cs  3  letní PV   ano
FIT-RET Rétorika cs  3  letní PV   ano
FIT-SNT Simulační nástroje a techniky cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-SLOa Složitost (v angličtině) en  5  letní PV zk   ano
FSI-SSP Stochastické procesy cs  4  letní PV zá,zk   ano
FIT-HVR Vedení a řízení lidí cs  3  letní PV   ano

Volitelný
FIT-EVO Aplikované evoluční algoritmy cs  5  letní V zk   ano
FIT-ARC Architektura a programování paralelní... cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-BIF Bioinformatika cs  5  letní V zk   ano
FIT-FVS Funkční verifikace číslicových systémů cs  5  letní V zk   ano
FIT-FYO Fyzikální optika cs  5  letní V zk   ano
FIT-WAP Internetové aplikace cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MPR Management projektů cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MEK Manažerská ekonomika cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MAR Marketing cs  5  letní V zá,zk   ano
FEKT-MMAT Maticový a tenzorový počet cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MUL Multimédia cs  5  letní V zk   ano
FIT-NAV Návrh externích adaptérů a vestavěnýc... cs  5  letní V zk   ano
FIT-NSB Návrh, správa a bezpečnost cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-PIS Pokročilé informační systémy cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-POS Pokročilé operační systémy cs  5  letní V zk   ano
FIT-PMA Projektový manažer cs  5  letní V kl   ano
FIT-PDS Přenos dat, počítačové sítě a protokoly cs  5  letní V zk   ano
FIT-ROSa Real-time operační systémy (v angličt... en  5  letní V zk   ano
FIT-STM Strategický management cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-SPP Systémy odolné proti poruchám cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-VIZa Vizualizace a CAD (v angličtině) en  5  letní V kl   ano
FIT-VYF Výpočetní fotografie cs  5  letní V kl   ano
FIT-VGE Výpočetní geometrie cs  5  letní V zk   ano
FIT-MZS Vyšší metody zpracování signálů cs  6  letní V zá,zk   ano
FIT-ZPX Zahraniční odborná praxe en  5  letní V   ano
FIT-ZPO Zpracování obrazu cs  5  letní V zk   ano
FIT-ZRE Zpracování řečových signálů cs  5  letní V zk   ano