• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Water Management and Water Structures


Zkratka: VHS
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Civil Engineering
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.12.2020
Garant oboru: prof. Ing. Miloš Starý, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Analýza kritérií pro hodnocení vzniku vnitřní eroze zemin

  V rámci řešení bude proveden souhrn dosud publikovaných kritérií pro hodnocení vzniku vnitřní eroze v zeminách. Bude provedeno jejich porovnání a kritické zhodnocení. Pro vybrané typy vnitřní eroze budou dosavadní poznatky doplněny vlastním experimentálním výzkumem.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.
 2. Analýza nejistot při modelování proudění podzemní vody

  Cílem práce je vymezit typy a sestavit soupis nejistot při modelovém řešení proudění podzemní vody a navrhnout metodiku hodnocení vlivu těchto nejistot na výsledné stavové veličiny. Těmi jsou například poloha hladiny podzemní vody (piezometrická úroveň), specifické průsaky nebo jímaná množství. Pomocí navržených postupů bude možné odhadnout spolehlivost výsledků modelování.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.
 3. Čištění komunálních odpadních vod anaerobní membránovou technologií.

  Cílem práce je vývoj technologie čištění komunálních odpadních vod anaerobním procesem s agregovanou biomasou se separací kalu ponořeným membránovým modulem. Práce bude zaměřena na řešení problémů spojených s ucpáváním membrán, způsobem jejich provozu, čištěním a řízením vlastního procesu.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA
 4. Čištění komunálních odpadních vod anaerobní membránovou technologií.

  Cílem práce je vývoj technologie čištění komunálních odpadních vod anaerobním procesem s agregovanou biomasou se separací kalu ponořeným membránovým modulem. Práce bude zaměřena na řešení problémů spojených s ucpáváním membrán, způsobem jejich provozu, čištěním a řízením vlastního procesu.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA
 5. Modelování porušení sypaných hrází vnitřní erozí

  V rámci řešení bude sestaven model porušení sypané hráze v důsledku vnitřní eroze zemin v tělese či podloží hráze. Bude provedena inventarizace stávajících postupů včetně erozních charakteristik zemin. Erodibilita zemin bude ověřena doplňujícím vlastním experimentálním výzkumem. Bude provedena evidence kritických míst v tělesech a podloží hrází jednotlivých typů. Bude sestaven model propagace vnitřní eroze a vývoje privilegované průsakové cesty.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.
 6. Pravděpodobnostní hodnocení možnosti vzniku vnitřní eroze v zeminách

  Cílem je analyzovat možnost vzniku vnitřní eroze zemin u hydrotechnických staveb pravděpodobnostními metodami. V rámci řešení budou vyjádřeny nejistoty v parametrech vstupujících do hodnocení a proveden odhad pravděpodobnosti porušení s využitím metod stochastického modelování. Dílčími cíli jsou sestavení výčtu a analýza způsobů porušení vodních děl filtrační deformací, definice podmínky mezního stavu a odvození součinitelů dílčí spolehlivosti.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.
 7. Stanovení vybraných dílčích součinitelů spolehlivosti pro hodnocení bezpečnosti hydrotechnických staveb

  Cílem je navrhnout a ověřit metody posuzování spolehlivosti zemních konstrukcí pomocí metody dílčích součinitelů. Dílčími cíli jsou analýza způsobů porušení vodních děl, formulace podmínek mezního stavu a odvození součinitelů dílčí spolehlivosti pro vybrané mezní stavy.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.
 8. Využití mikrovlnné pyrolýzy pro zpracovávání odpadů.

  Hlavním cílem práce je ověření možnosti zpracování odpadů procesem mikrovlnné pyrolýzy. Výsledným produktem je lehký topný olej, plyn a uhlík. Práce bude prováděna na pilotní jednotce mikrovlnné pyrolýzy v centru AdMaS.. Práce bude prováděna ve spolupráci s fakultou chemickou a společností BIONIC

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA
 9. Využití řas k čištění odpadních vod s vysokým obsahem nutrientů.

  Cílem práce je využití kolonií mikrořas pro dočištění odpadních vod s vysokým obsahem nutrientů. Práce bude řešena na výzkumných projektech ve spolupráci s výzkumným centrem AdMaS a firmou Photon Systems Instruments. V rámci práce bude řešena problematika dimenzování procesu a zpětného získávání nutrientů z řas. Výsledky práce budou ověřovány na reálných odpadních vodách.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA
 10. Využití řas k čištění odpadních vod s vysokým obsahem nutrientů.

  Cílem práce je využití kolonií mikrořas pro dočištění odpadních vod s vysokým obsahem nutrientů. Práce bude řešena na výzkumných projektech ve spolupráci s výzkumným centrem AdMaS a firmou Photon Systems Instruments. V rámci práce bude řešena problematika dimenzování procesu a zpětného získávání nutrientů z řas. Výsledky práce budou ověřovány na reálných odpadních vodách.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA
 11. Výzkum vývoje průsakové cesty

  Na existujícím zařízení v Laboratoři vodohospodářského výzkumu bude proveden systematický výzkum vývoje průsakové cesty pro vhodně vybrané zeminy. Z experimentů budou odvozeny parametry erodibility jednotlivých zemin. Ty budou podrobeny statistickému zpracování a hodnocení nejistot spojených s jejich určením. Následně bude proveden modelový výpočet porušení zemní konstrukce v důsledku vývoje privilegované průsakové cesty.

  Školitel: Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.
 12. Získávání celulózy z městských odpadních vod a její energetické využití.

  Hlavním cílem práce je návrh a ověření technologie získávání celulózy z komunálních odpadních vod s následným energetickým využitím. Bude navrženo a testováno laboratorní zařízení na separaci celulózy. Na základě laboratorních zkoušek bude navrženo zařízení pro poloprovozní ověření technologie získávání celulózy z odpadních vod na vybrané komunální čistírně odpadních vod.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA
 13. Získávání celulózy z městských odpadních vod a její energetické využití.

  Hlavním cílem práce je návrh a ověření technologie získávání celulózy z komunálních odpadních vod s následným energetickým využitím. Bude navrženo a testováno laboratorní zařízení na separaci celulózy. Na základě laboratorních zkoušek bude navrženo zařízení pro poloprovozní ověření technologie získávání celulózy z odpadních vod na vybrané komunální čistírně odpadních vod.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DR01 Doktorský seminář I (VHS) cs  4  letní P   ano
FAST-DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro d... cs  1  letní P   ano

Volitelný
FAST-DP65 Aplikace metod operačního výzkumu ve ... cs  8  letní V zk 4704 ano
FAST-DB62 Aplikovaná fyzika cs  8  letní V zk 4704 ano
FAST-DP61 Čištění odpadních vod cs  8  letní V zk 4704 ano
FAST-DS73 Hydropedologie cs  8  letní V zk 4704 ano
FAST-DP64 Jakost vody v povodí cs  8  letní V zk 4704 ano
FAST-DR72 Kalibrační a laboratorní měření hydra... cs  8  letní V zk 4704 ano
FAST-DR74 Matematické modelování ve vodním hosp... cs  8  letní V zk 4704 ano
FAST-DS74 Meteorologie a klimatologie cs  8  letní V zk 4704 ano
FAST-DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I cs  4  letní V 4724 ano
FAST-DA61 Numerické metody I cs  4  letní V 4724 ano
FAST-DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  4  letní V 4724 ano
FAST-DS71 Hydrologie cs  8  letní V zk 4726 ano
FAST-DR71 Hydromechanika cs  8  letní V zk 4726 ano
FAST-DC61 Chemie vody cs  8  letní V zk 4726 ano

Skupiny volitelných předmětů
4704 povinnost: 1 předmět  
4724 povinnost: 1 předmět  
4726 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DR02 Doktorský seminář II (VHS) cs  8  zimní P   ano

Volitelný
FAST-DA65 Analýza časových řad cs  10  zimní V zk 4725 ano
FAST-DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii cs  10  zimní V zk 4725 ano
FAST-DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II cs  10  zimní V zk 4725 ano
FAST-DA63 Numerické metody II cs  10  zimní V zk 4725 ano
FAST-DA66 Numerické řešení variačních úloh cs  10  zimní V zk 4725 ano
FAST-DA64 Regresní modely cs  10  zimní V zk 4725 ano
FAST-DR73 Fyzikální modelování ve vodním hospod... cs  8  zimní V zk 4727 ano
FAST-DR76 Hydrotechnické stavby cs  8  zimní V zk 4727 ano
FAST-DS75 Krajinné inženýrství a hydromeliorace cs  8  zimní V zk 4727 ano
FAST-DP62 Městské odvodnění cs  8  zimní V zk 4727 ano
FAST-DS76 Metody umělé inteligence ve vodním ho... cs  8  zimní V zk 4727 ano
FAST-DS72 Řízení odtoku vody z povodí cs  8  zimní V zk 4727 ano
FAST-DR75 Stabilita a revitalizace koryt vodníc... cs  8  zimní V zk 4727 ano
FAST-DP63 Vodárenství cs  8  zimní V zk 4727 ano
FAST-DS77 Využití GIS ve vodním hospodářství cs  8  zimní V zk 4727 ano

Skupiny volitelných předmětů
4725 povinnost: 1 předmět  
4727 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  8  letní P zk   ano
FAST-DR03 Doktorský seminář III (VHS) cs  8  letní P   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DR04 Doktorský seminář IV (VHS) cs  8  zimní P   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DR05 Doktorský seminář V (VHS) cs  14  letní P   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DR06 Doktorský seminář VI (VHS) cs  14  zimní P   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DR07 Doktorský seminář VII (VHS) cs  20  letní P   ano