• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Geodézie a kartografie


Zkratka: GAK
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Geodézie a kartografie
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 26.7.1999
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie (Ph.D.) navazuje při tomto studiu na magisterský stupeň oboru geodézie a kartografie. Obor nabízí dvě hlavní specializace Geodézii a Kartografii. Doktorand musí absolvovat v rámci studia požadované penzum rozšířeného teoretického matematicko-fyzikálního základu. Tyto předměty jsou dle specializace doplněny předměty odborného aplikovaného základu pokrývající metody měření, zpracování a analýzy geodetických a kartografických dat, fyzikální geodézie, družicové a kosmické geodézie, geografických a kartografických informačních systémů aj. Podle zaměření disertační práce jsou voleny další předměty dle specializace. Jedná se především o oblasti geodetických základů, inženýrské geodézie, globálních navigačních systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, digitální kartografie a dalších. Absolvent si v průběhu doktorského studia osvojí metodiku vědecké práce a je vybaven hlubokými teoretickými a jazykovými znalostmi, umožňujícími samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie nachází uplatnění ve vývojové a výzkumné základně příslušného zaměření oboru a rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Geodynamické zhodnocení výsledků měření z GNSS sítí v prostoru střední Evropy z hlediska kinematiky a seismického hazardu.

  V letech 2008 až 2015 Ústav geodézie realizoval řadu opakovaných GNSS měření na bodech sítě MORAVA, polygonech Tetčice a Znojmo. Tyto výsledky jsou průběžně doplňovány údaji z dalších geodynamických sítí - HIGHLANDS, East Sudeten, CZEPOS a TOPNET. Cílem práce je tyto výsledky sjednotit, zhodnitit a provést jeich interpretaci ve vztahu k seismickým projevům a tektonice in Central Europe.

  Školitel: Pospíšil Lubomil, doc. RNDr., CSc.
 2. Geometrická přesnost ve výstavbě

  Tématem práce je problematika geometrické přesnosti ve výstavbě. Řešena bude metodika kontrolních měření geometrických parametrů staveb s využitím nejmodernějších geodetických měřicích technologií (robotizované totální stanice, GNSS, laserové skenování, aj.) a jejich dokumentace jako součást prokazování jakosti stavby. Součástí řešení tématu je analýza výrobkových norem (Eurokódů) z hlediska geometrické přesnosti staveb v kontextu současných vytyčovacích ČSN a jiných souvisejících norem.

  Školitel: Bureš Jiří, Ing., Ph.D.
 3. Indoor mobile mapping

  Cílem tématu je vývoj mobilního systému pro mapování a 3D modelování vnitřních prostor budov. V první fázi půjde o vývoj systému určeného pro snímání uzavřených prostor s rovnou podlahou. Další směřování bude upřesněno v návaznosti na důkladnou rešerši požadavků zákazníků a trendů v této oblasti trhu.

  Školitel: Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D.
 4. Kalibrace měřících zařízení využívaných při stavební činnosti na mořském dně

  Stavební činnosti na mořském dně souvisí hlavně s těžbou ropy, plynu a s výstavbou větrných elektráren. Pro tuto stavební činnost jsou využívané lodě se speciální výbavou pro určení polohy a orientace lodě či některé její části. Požadované přesnosti jsou pod 10 cm v poloze a proto jsou zařízení před každým projektem kalibrována. V současnosti neexistují jasná pravidla pro provádění těchto kalibraci. Cílem tématu je návrh metodik kalibrací založený na analýze stávajícího stavu.

  Školitel: Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D.
 5. Měření posunů stavebních a přírodních objektů pomocí Globálních Navigačních Satelitních Systémů

  Metodika měření posunů pomocí Globálních Navigačních Satelitních Systémů s ohledem na současný stav jejich vývoje. Analýza a kritické zhodnocení dosavadních observačních a vyhodnocovacích postupů s využitím permanentních a epochových observací. Testování modifikovaných postupů měření posunů na různých typech objektů.

  Školitel: Švábenský Otakar, prof. Ing., CSc.
 6. Monitoring staveb

  Tématem práce je problematika monitoringu staveb. Řešena bude problematika etapových měření i kontinuálního automatizovaného měření s využitím elektronických měřících stanic různého typu. Součástí řešení bude metodika měření, problematika integrace různorodých dat a jejich vyhodnocení, grafické vyjádření výsledků, analýza přesnosti a interpretace výsledků.

  Školitel: Bureš Jiří, Ing., Ph.D.
 7. Vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat progresivních měřických technologií nástroji GIS na bázi operační analýzy

  Předmětem tématu je vývoj metod kvalitativního zhodnocení dat progresivních měřických technologií nástroji GIS na bázi operační analýzy, zahrnující kvalitativní zhodnocení a optimalizaci dat získaných technologiemi laserového skenování, fotogrammetrie a metodou GNSS. Cílem je efektivní vytěžení dat, zvýšení jejich informačního obsahu a praktické využitelnosti. Součástí řešení bude i optimalizace sběru dat na bázi operační analýzy např. grafových algoritmů.

  Školitel: Bartoněk Dalibor, doc. Ing., CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný
FAST-IE52 Analýza měřických dat cs  8  zimní V zk 3988 ano
FAST-IE51 Geodézie cs  8  zimní V zk 3988 ano
FAST-IU54 Prostorové modelování v systémech CAD cs  8  zimní V zk 3988 ano

Skupiny volitelných předmětů
3988 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DA03 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  7  letní P zk   ano
FAST-DB01 Stavební fyzika cs  7  letní P zk   ano

Volitelný
FAST-IE55 Digitální zpracování obrazu cs  7  letní V zk 3989 ano
FAST-IE53 Fyzikální geodézie cs  7  letní V zk 3989 ano
FAST-IE54 Geodetické sítě cs  7  letní V zk 3989 ano
FAST-IU53 Systémy řízení bází dat cs  7  letní V zk 3989 ano
FAST-DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I cs  4  letní V 4825 ano
FAST-DA01 Matematika cs  4  letní V 4825 ano
FAST-DA61 Numerické metody I cs  4  letní V 4825 ano

Skupiny volitelných předmětů
3989 povinnost: 2 předměty  
4825 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný
FAST-IE57 Družicová geodézie cs  8  zimní V zk 3998 ano
FAST-IE58 Fotogrammetrie cs  8  zimní V zk 3998 ano
FAST-IE59 Informační systémy a digitální kartog... cs  8  zimní V zk 3998 ano
FAST-IE56 Inženýrská geodézie cs  8  zimní V zk 3998 ano
FAST-DA65 Analýza časových řad cs  10  zimní V zk 4826 ano
FAST-DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii cs  10  zimní V zk 4826 ano
FAST-DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II cs  10  zimní V zk 4826 ano
FAST-DA02 Matematika II cs  10  zimní V zk 4826 ano
FAST-DA63 Numerické metody II cs  10  zimní V zk 4826 ano
FAST-DA66 Numerické řešení variačních úloh cs  10  zimní V zk 4826 ano
FAST-DA64 Regresní modely cs  10  zimní V zk 4826 ano

Skupiny volitelných předmětů
3998 povinnost: 2 předměty  
4826 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  8  letní P zk   ano