• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Management stavebnictví


Zkratka: MGS
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.10.2007
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Doktorské studium v oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Absolvent doktorského studia v oboru Management stavebnictví je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů spojených s řízením nákladů, času a hodnoty investičních stavebních projektů a komplexně na problematiku řízení stavebního podniku. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti

  Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
 2. Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti

  Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
 3. Management rizik v ex-ante fázi stavebně investičních projektů

  Cílem disertační práce je kvalitativní a kvantitativní analýza rizik hodnocených v rámci předinvestiční (ex-ante) fáze stavebně investičních projektů. Výzkumným úkolem je zjistit a následně ověřit korelace a interakce mezi působením jednotlivých rizikových faktorů v rámci hodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Předpokladem je také využití údajů z post auditů již realizovaných investičních projektů.

  Školitel: Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D.
 4. Optimalizace ceny a kvality služeb spadajících do oblasti facility managementu

  Cílem disertační práce je nalézt optimální vztah mezi cenou a kvalitou vybraných FM služeb zajišťovaných outsourcingem nebo interními pracovníky pro podnik nebo pro veřejnou správu. Součástí práce bude řešení problematiky zavedení komplexního integrovaného FM a bariéry jeho zavedení v podnikatelské sféře nebo ve veřejné správě.

  Školitel: Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D.
 5. Optimalizace procesu hodnocení efektivnosti a rizik projektů velkého rozsahu

  Téma disertační práce je zaměřeno na ekonomické hodnocení a hodnocení rizik projektů velkého rozsahu. Na základě podrobné analýzy současného stavu bude provedeno zhodnocení způsobů promítání dílčích dopadů těchto projektů do jejich ekonomického hodnocení a bude zpracován návrh případných změn či doplnění. Výsledky budou ověřeny na případové studii.

  Školitel: Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D.
 6. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
 7. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
 8. Vliv finančního řízení dlouhodobého majetku na hospodaření stavebních podniků

  Dlouhodobý majetek s sebou nese nejen náklady na jeho pořízení, ale také náklady na opravy, údržbu či skladování. Pro hospodaření stavebního podniku je důležité vhodně řídit i tento druh majetku. Cílem práce by měl být prokázaný vliv finančního řízení na hospodaření stavebních podniků. Měl by být zpracován model, který by poukazoval na různé přístupy finančního řízení dlouhodobého majetku a zobrazoval by jejich dopad na hospodaření stavebních podniků.

  Školitel: Vítková Eva, Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV01 Doktorský seminář I (MGS) cs  4  letní P   ano
FAST-DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro d... cs  1  letní P   ano
FAST-DV81 Metody a právní aspekty vědecké práce... cs  2  letní P zk   ano

Volitelný
FAST-DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I cs  4  letní V 4078 ano
FAST-DA61 Numerické metody I cs  4  letní V 4078 ano
FAST-DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  4  letní V 4078 ano
FAST-DV73 Prostorová ekonomika cs  8  letní V zk 4080 ano
FAST-DV72 Současné ekonomické teorie a hospodář... cs  8  letní V zk 4080 ano
FAST-DV79 Finanční management cs  8  letní V zk 4172 ano
FAST-DV74 Inovační management cs  8  letní V zk 4172 ano
FAST-DV76 Krizový management cs  8  letní V zk 4172 ano
FAST-DV80 Teorie managementu cs  8  letní V zk 4172 ano

Skupiny volitelných předmětů
4078 povinnost: 1 předmět  
4080 povinnost: 1 předmět  
4172 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV02 Doktorský seminář II (MGS) cs  8  zimní P   ano

Volitelný
FAST-DA65 Analýza časových řad cs  10  zimní V zk 4079 ano
FAST-DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii cs  10  zimní V zk 4079 ano
FAST-DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II cs  10  zimní V zk 4079 ano
FAST-DA63 Numerické metody II cs  10  zimní V zk 4079 ano
FAST-DA66 Numerické řešení variačních úloh cs  10  zimní V zk 4079 ano
FAST-DA64 Regresní modely cs  10  zimní V zk 4079 ano
FAST-DV77 Management investičních projektů cs  8  zimní V zk 4081 ano
FAST-DV78 Projektový management cs  8  zimní V zk 4081 ano
FAST-ZQ61 Soudní inženýrství - obecná metodika cs  8  zimní V zk 4081 ano

Skupiny volitelných předmětů
4079 povinnost: 1 předmět  
4081 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  8  letní P zk   ano
FAST-DV03 Doktorský seminář III (MGS) cs  8  letní P   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV04 Doktorský seminář IV (MGS) cs  8  zimní P   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV05 Doktorský seminář V (MGS) cs  14  letní P   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV06 Doktorský seminář VI (MGS) cs  14  zimní P   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV07 Doktorský seminář VII (MGS) cs  20  letní P   ano