• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Architektura a rozvoj sídel


Zkratka: ARS
Zaměření: Management architektury
Délka studia: 2 roky
Program: Architektura a rozvoj sídel
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 10.12.2008
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel v zaměření Management architektury se standardní délkou studia 2 roky navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného architektonického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí architektonicko - inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných architektonicko – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky. Na tyto základy navazují odborné předměty oborové a podle zaměření. Tyto předměty mají své rozšíření především do oblasti studovaného zaměření Management architektury. Zastoupeny jsou taktéž předměty ekonomického zaměření.
Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí architektonicko - inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen absolvent samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Management architektury získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých architektonicko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých architektonicko - technických problémů, a to nejen při komplexním architektonickém návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci. Je schopen zastoupit klienta ve všech fázích předprojektové, projektové a realizační činnosti související se zhotovením stavebního díla.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel získat autorizaci. Je tedy autorizovaným architektem, který je schopen řídit složité architektonicko - technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Management architektury má prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplin cíleně zaměřených do tohoto zaměření. Je oprávněn používat titul "inženýr architekt" (ve zkratce Ing. arch.) před jménem.
Má osvojeny nejnovější vědecké i odborné poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice daného studijního oboru a zaměření. Je schopen samostatné tvůrčí inženýrsko - architektonické práce. Je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrsko - architektonické působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrsko - architektonických i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých odborných problémů. Je připraven pro autorizaci u České komory architektů.
Je připraven zastoupit klienta ve všech fázích předprojektové, projektové a realizační činnosti související se zhotovením stavebního díla. Vzhledem ke skladbě studovaných předmětů je schopen zabývat se i samostatnými developerskými aktivitami, jeho architektonické vzdělání jej však zároveň zmocňuje prosazovat i jiné než technicko ekonomické hodnoty. Jeho uplatnění je především u kontraktorských firem, zajišťujících realizaci staveb od počátečního konceptu až po kolaudační řízení.
Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.
Garant oboru: prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-TG03 Odborná praxe cs  30  zimní P   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-TG01 Ateliér urbanistické tvorby cs  10  letní P kl   ano
FAST-TV01 Ceny ve stavebnictví cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-TV02 Investování cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-TV07 Projektové řízení staveb I cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-TY01 Sociální komunikace cs  2  letní P kl   ano
FAST-TW01 Technologie staveb I cs  4  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-TY51 Historie a filozofie techniky cs  3  letní V kl 4320 ano
FAST-TY52 Inženýrská pedagogika cs  3  letní V kl 4320 ano
FAST-TG53 Odborná exkurze cs  3  letní V kl 4320 ano

Skupiny volitelných předmětů
4320 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY51 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  zimní P zk   ano
FAST-TV03 Podnikový management cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-TY02 Právo pro architekty cs  2  zimní P   ano
FAST-TV08 Projektové řízení staveb II cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-TG12 Specializovaný ateliér cs  10  zimní P kl   ano
FAST-TW02 Technologie staveb II cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-TV04 Veřejné stavební investice cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-TY53 Etika v podnikání cs  3  zimní V kl 4321 ano
FAST-TG54 Teorie a praxe architektonického navr... cs  3  zimní V kl 4321 ano
FAST-TG55 Tradice a Nový urbanismus cs  3  zimní V kl 4321 ano

Skupiny volitelných předmětů
4321 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-TG10 Diplomový projekt cs  28  letní P   ano