• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Architektura a rozvoj sídel


Zkratka: ARS
Zaměření: Prostorové plánování
Délka studia: 2 roky
Program: Architektura a rozvoj sídel
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 10.12.2008
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel v zaměření Prostorové plánování se standardní délkou studia 2 roky navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného architektonického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí architektonicko - inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných architektonicko – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky. Na tyto základy navazují odborné předměty oborové a podle zaměření. Tyto předměty mají své rozšíření především do oblasti studovaného zaměření Prostorové plánování. Zastoupeny jsou taktéž předměty ekonomického zaměření.
Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí architektonicko - inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen absolvent samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Prostorové plánování získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých architektonicko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých architektonicko - technických problémů, a to nejen při komplexním architektonickém návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci. Je schopen řídit rozvoj sídelních útvarů jak z hlediska technicko ekonomického, tak z hledisek environmentálních i estetických. Je seznámen s novou situací rozvoje sídel vyplývající z členství ČR v Evropské unii.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel získat autorizaci. Je tedy autorizovaným architektem, který je schopen řídit složité architektonicko - technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Prostorové plánování má prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplin cíleně zaměřených do tohoto zaměření. Je oprávněn používat titul "inženýr architekt" (ve zkratce Ing. arch.) před jménem.
Má osvojeny nejnovější vědecké i odborné poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice daného studijního oboru a zaměření. Je schopen samostatné tvůrčí inženýrsko - architektonické práce. Je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrsko - architektonické působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrsko - architektonických i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých odborných problémů.
Je připraven zejména pro působení ve státní správě. Je schopen řídit rozvoj sídelních útvarů jak z hlediska technicko ekonomického, tak z hledisek environmentálních i estetických. Je seznámen s novou situací rozvoje sídel vyplývající z členství ČR v Evropské unii. Je seznámen s prací s evropskými i domácími veřejnými fondy. Jeho uplatnění je především v útvarech územního rozvoje obcí a krajů, případně ve vysoce kvalifikované práci pro stavební úřady. Je připraven pro autorizaci u České komory architektů.
Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.
Garant oboru: prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-TG03 Odborná praxe cs  30  zimní P   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-TG01 Ateliér urbanistické tvorby cs  10  letní P kl   ano
FAST-TM01 Městské inženýrství I. cs  3  letní P kl   ano
FAST-TG06 Prostorové plánování v ČR a EU cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-TY01 Sociální komunikace cs  2  letní P kl   ano
FAST-TG07 Strukturální politika EU (PRSPEU) cs  2  letní P zá,zk   ano
FAST-TG11 Základy ekonomie cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAST-TG51 Architektura inženýrských staveb cs  3  letní V zá,zk 4322 ano
FAST-TY51 Historie a filozofie techniky cs  3  letní V kl 4322 ano
FAST-TY52 Inženýrská pedagogika cs  3  letní V kl 4322 ano
FAST-TG52 Kulturní hodnoty v historii a současn... cs  3  letní V zá,zk 4322 ano
FAST-TG53 Odborná exkurze cs  3  letní V kl 4322 ano
FAST-TH51 Trvale udržitelná výstavba cs  3  letní V zá,zk 4322 ano

Skupiny volitelných předmětů
4322 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY51 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  zimní P zk   ano
FAST-TG08 Environmentální ekonomie cs  2  zimní P zk   ano
FAST-TE01 Geografické informační systémy cs  3  zimní P kl   ano
FAST-TY02 Právo pro architekty cs  2  zimní P   ano
FAST-TG12 Specializovaný ateliér cs  10  zimní P kl   ano
FAST-TV06 Veřejné stavební investice cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-TM51 Dopravní urbanismus cs  3  zimní V kl 4318 ano
FAST-TY53 Etika v podnikání cs  3  zimní V kl 4318 ano
FAST-TG54 Teorie a praxe architektonického navr... cs  3  zimní V kl 4318 ano
FAST-TG55 Tradice a Nový urbanismus cs  3  zimní V kl 4318 ano
FAST-TP01 Městské inženýrství II cs  3  zimní V zá,zk 4870 ano
FAST-TM02 Městské inženýrství II. cs  3  zimní V zá,zk 4870 ano
FAST-TG09 Regionální ekonomie a politika cs  3  zimní V zá,zk 4871 ano
FAST-TV09 Regionální ekonomie a politika cs  3  zimní V zá,zk 4871 ano

Skupiny volitelných předmětů
4318 povinnost: 1 předmět  
4870 povinnost: 1 předmět  
4871 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-TG10 Diplomový projekt cs  28  letní P   ano