• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby


Zkratka: K
Zaměření: Konstrukce
Délka studia: 1.5 roků
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Konstrukce navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. Studium je v závěru cíleně zaměřeno do pěti specializací oboru a zaměření, a to na Navrhování betonových konstrukcí a mostů; Navrhování kovových konstrukcí a mostů; Zakládání staveb; Zkoušení stavebních materiálů; Stavební mechaniku.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Konstrukce získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu nosných konstrukcí (mostů či inženýrských staveb), ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Konstrukce získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CM002 Dopravní inženýrství (KON) cs  3  zimní P   ano
FAST-CO002 Kovové konstrukce 3 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-CL004 Speciální betonové konstrukce (K) cs  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-CN005 Železniční stanice cs  3  zimní P   ano

Volitelný
FAST-CI055 Experimentální metody vyšetřování kon... cs  5  zimní V zá,zk 5476 ano
FAST-CD054 Lomová mechanika cs  5  zimní V zá,zk 5476 ano
FAST-CO069 Speciální kovové konstrukce (K) cs  5  zimní V zá,zk 5476 ano
FAST-CL059 Vybrané statě z betonových konstrukcí... cs  5  zimní V zá,zk 5476 ano
FAST-CF055 Vybrané statě z geomechaniky cs  5  zimní V zá,zk 5476 ano
FAST-CF054 Geotechnická laboratoř cs  5  zimní V 5477 ano
FAST-CI058 Materiály pro rekonstrukce staveb cs  5  zimní V 5477 ano
FAST-CL051 Statika při rekonstrukcích (K) cs  5  zimní V 5477 ano
FAST-CD055 Vybrané statě ze stavební mechaniky 2... cs  5  zimní V 5477 ano
FAST-CO070 Využití výpočetní techniky při navrho... cs  5  zimní V 5477 ano
FAST-CL055 Diplomový seminář (K-BZK) cs  2  zimní V 5478 ano
FAST-CF056 Diplomový seminář (K-GTN) cs  2  zimní V 5478 ano
FAST-CO056 Diplomový seminář (K-KDK) cs  2  zimní V 5478 ano
FAST-CD062 Diplomový seminář (K-STM) cs  2  zimní V 5478 ano
FAST-CI054 Diplomový seminář (K-SZK) cs  2  zimní V 5478 ano

Skupiny volitelných předmětů
5476 povinnost: 1 předmět  
5477 povinnost: 1 předmět  
5478 povinnost: 1 předmět