• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Vodní hospodářství a vodní stavby


Zkratka: V
Zaměření: -
Délka studia: 1.5 roků
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí.
Předměty tohoto programu jsou orientovány na problematiku navrhování, řízení a organizaci výstavby vodohospodářských staveb a objektů, provozování vodohospodářských staveb a systémů. Zahrnují i požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí včetně znalosti národní a Evropské legislativy v tomto oboru.
Získané znalosti v jednotlivých předmětech jsou aplikovány v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Absolvent získá potřebné vědomosti, které je schopen v závěru studia samostatně uplatnit při zpracování své diplomové práce, potvrzující jeho připravenost komplexně vyřešit technický problém v praxi.
Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby má vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) z oblasti vodního hospodářství a vodních staveb a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním vodohospodářských staveb a objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CP001 Balneotechnika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CR001 Hydraulika podzemních vod cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CA004 Matematika 5 (V) cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CP003 Operační a systémová analýza cs  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-CR003 Vybrané statě z hydrotechniky cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CS001 Vybrané statě z vodního hospodářství ... cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  letní P zk   ano
FAST-CS002 Geografické informační systémy cs  3  letní P   ano
FAST-CC001 Hydrobiologie a ekotoxikologie cs  3  letní P kl   ano
FAST-CS003 Úpravy odtokových poměrů povodí cs  4  letní P kl   ano
FAST-CS004 Vodohospodářská legislativa cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-CP002 Vodohospodářský management cs  3  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CS051 Řízení vodohospodářských soustav cs  5  letní V zá,zk 5036 ano
FAST-CR052 Splaveniny ve vodních tocích cs  5  letní V zá,zk 5036 ano
FAST-CP053 Vybrané statě z vodárenství cs  5  letní V zá,zk 5036 ano
FAST-CB054 Aplikovaná fyzika (V) cs  5  letní V zá,zk 5037 ano
FAST-CR051 Modelování ve vodním hospodářství cs  5  letní V zá,zk 5037 ano
FAST-CC052 Složení a vlastnosti přírodních vod cs  5  letní V zá,zk 5037 ano
FAST-CA058 Základy variačního počtu cs  5  letní V zá,zk 5037 ano
FAST-CZ054 Inženýrská pedagogika cs  2  letní V 5038 ano
FAST-CZ057 Prezentační dovednosti cs  2  letní V 5038 ano
FAST-CZ056 Psychologie ve firemní praxi cs  2  letní V 5038 ano

Skupiny volitelných předmětů
5036 povinnost: 1 předmět  
5037 povinnost: 1 předmět  
5038 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CR004 Hydroinformatika 2 cs  3  zimní P kl   ano
FAST-CR005 Matematické modelování ve vodním hosp... cs  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-CP004 Odborná exkurze cs  3  zimní P   ano
FAST-CR002 Provádění vodních staveb cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CR053 Bezpečnostní objekty hydrotechnických... cs  5  zimní V zá,zk 5043 ano
FAST-CC053 Procesy čištění odpadních vod cs  5  zimní V zá,zk 5043 ano
FAST-CS053 Revitalizace a stabilita krajiny cs  5  zimní V zá,zk 5043 ano
FAST-CP056 Vybrané statě ze stokování a ČOV cs  5  zimní V zá,zk 5043 ano
FAST-CP054 Čištění odpadních vod z průmyslu cs  5  zimní V zá,zk 5044 ano
FAST-CR056 Protipovodňová ochrana cs  5  zimní V zá,zk 5044 ano
FAST-CS052 Přírodní způsoby čištění vod cs  5  zimní V zá,zk 5044 ano
FAST-CS054 Diplomový seminář (V-VHK) cs  2  zimní V 5045 ano
FAST-CP055 Diplomový seminář (V-VHO) cs  2  zimní V 5045 ano
FAST-CR058 Diplomový seminář (V-VST) cs  2  zimní V 5045 ano

Skupiny volitelných předmětů
5043 povinnost: 1 předmět  
5044 povinnost: 1 předmět  
5045 povinnost: 1 předmět