• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Building Constructions


Zkratka: S
Zaměření: Building Services
Délka studia: 1.5 roků
Program: Civil Engineering
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby zaměření Technická zařízení budov navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Pozemní stavby zaměření Technická zařízení budov.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Technická zařízení budov získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů v oblasti technických zařízení budov.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Technická zařízení budov získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CL001 Betonové konstrukce (S) cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CT011 Experimentální metody v TZB cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CO001 Kovové konstrukce 2 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CA001 Matematika 5 (S) cs, en  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CH014 Nauka o budovách 2 cs, en  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CH003 Počítačová aplikace stavební fyziky cs, en  3  zimní P kl   ano
FAST-CD003 Pružnost a plasticita cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  letní P zk   ano
FAST-CB001 Aplikovaná fyzika cs, en  3  letní P zá,zk   ano
FAST-CT004 Diplomový seminář (S-TZB) cs  3  letní P   ano
FAST-CT012 Modelování soustav TZB cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-CH001 Stavební akustika a denní osvětlení b... cs  3  letní P kl   ano
FAST-CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-CT003 Vybrané statě ze zdravotechniky cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-CT001 Vybrané statě z vytápění cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CT013 Audit budov cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CH015 Průběh procesu výstavby cs, en  2  zimní P   ano
FAST-CT014 Řízení a provozování TZB cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CT006 Specializovaný projekt (S-TZB) cs  8  zimní P kl   ano
FAST-CT007 Termomechanika cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CZ052 Etika v podnikání cs  2  zimní V 5555 ano
FAST-CZ057 Prezentační dovednosti cs  2  zimní V 5555 ano
FAST-CZ056 Psychologie ve firemní praxi cs  2  zimní V 5555 ano
FAST-CT051 Mechanika tekutin cs  5  zimní V zá,zk 5556 ano
FAST-CT052 Technika prostředí cs  5  zimní V zá,zk 5556 ano

Skupiny volitelných předmětů
5555 povinnost: 1 předmět  
5556 povinnost: 1 předmět