• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Building Constructions


Zkratka: S
Zaměření: Building Constructions Design
Délka studia: 1.5 roků
Program: Civil Engineering
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb.
Jeho studium je cíleně zaměřeno do jednotlivých specializací oboru a zaměření, a to na Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, Navrhování betonových a zděných konstrukcí, Stavební mechaniku a Geotechniku.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu staticky zatížených nosných konstrukcí pozemních staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CL001 Betonové konstrukce (S) cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CO001 Kovové konstrukce 2 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CA001 Matematika 5 (S) cs, en  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CD007 Metoda konečných prvků cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-CH014 Nauka o budovách 2 cs, en  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CD003 Pružnost a plasticita cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CH016 Sanace a adaptace budov cs, en  4  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  letní P zk   ano
FAST-CB001 Aplikovaná fyzika cs, en  3  letní P zá,zk   ano
FAST-CD005 Dynamika cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-CF002 Speciální metody zakládání (S) cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-CD006 Teorie spolehlivosti cs  4  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CO051 Modelování kovových a dřevěných konst... cs  5  letní V zá,zk 5559 ano
FAST-CL052 Statika při rekonstrukcích (S) cs  5  letní V zá,zk 5559 ano
FAST-CD051 Vybrané statě ze stavební mechaniky 2... cs  5  letní V zá,zk 5559 ano
FAST-CD052 Statická a dynamická analýza stavební... cs  5  letní V zá,zk 5560 ano
FAST-CL053 Vybrané statě z betonových konstrukcí... cs  5  letní V zá,zk 5560 ano
FAST-CO053 Vybrané statě z kovových a dřevěných ... cs  5  letní V zá,zk 5560 ano
FAST-CL056 Diplomový seminář (S-BZK) cs  2  letní V 5561 ano
FAST-CO067 Diplomový seminář (S-KDK) cs  2  letní V 5561 ano
FAST-CD053 Diplomový seminář (S-STM) cs  2  letní V 5561 ano

Skupiny volitelných předmětů
5559 povinnost: 1 předmět  
5560 povinnost: 1 předmět  
5561 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CL005 Speciální betonové konstrukce (S) cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CO004 Speciální kovové konstrukce (S) cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CZ052 Etika v podnikání cs  2  zimní V 5563 ano
FAST-CZ057 Prezentační dovednosti cs  2  zimní V 5563 ano
FAST-CZ056 Psychologie ve firemní praxi cs  2  zimní V 5563 ano
FAST-CO054 Automatizace navrhování kovových a dř... cs  5  zimní V zá,zk 5564 ano
FAST-CD056 Nelineární mechanika cs  5  zimní V zá,zk 5564 ano
FAST-CL060 Vybrané statě z betonových konstrukcí... cs  5  zimní V zá,zk 5564 ano
FAST-CF053 Aplikace inženýrských úloh z geotechn... cs  5  zimní V zá,zk 5565 ano
FAST-CL054 Automatizace výpočtů betonových konst... cs  5  zimní V zá,zk 5565 ano
FAST-CO055 Diagnostika a rekonstrukce kovových a... cs  5  zimní V zá,zk 5565 ano
FAST-CD057 Spolehlivost a teorie porušování mate... cs  5  zimní V zá,zk 5565 ano
FAST-CL057 Specializovaný projekt (S-BZK) cs  8  zimní V kl 5566 ano
FAST-CO068 Specializovaný projekt (S-KDK) cs  8  zimní V kl 5566 ano
FAST-CD058 Specializovaný projekt (S-STM) cs  8  zimní V kl 5566 ano

Skupiny volitelných předmětů
5563 povinnost: 1 předmět  
5564 povinnost: 1 předmět  
5565 povinnost: 1 předmět  
5566 povinnost: 1 předmět