• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Constructions and Traffic Structures


Zkratka: K
Zaměření: Traffic Structures
Délka studia: 1.5 roků
Program: Civil Engineering
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Dopravní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. Studium je v závěru cíleně zaměřeno do dvou specializací oboru a zaměření, a to na Projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a Projektování a technické řešení železničních staveb a konstrukcí.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Dopravní stavby získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu konstrukcí dopravních staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Dopravní stavby získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CL003 Betonové mosty 2 (DST) cs  3  zimní P   ano
FAST-CO003 Kovové mosty 2 (DST) cs  3  zimní P   ano
FAST-CM003 Technologie pozemních komunikací (K) cs  6  zimní P zá,zk   ano
FAST-CN004 Železniční konstrukce 2 cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CM053 Doprava ve městech cs  5  zimní V zá,zk 5543 ano
FAST-CN056 Železniční stanice a uzly 2 cs  5  zimní V zá,zk 5543 ano
FAST-CM054 Vybrané problémy pozemních komunikací cs  5  zimní V 5544 ano
FAST-CN055 Vybrané problémy z dopravního inženýr... cs  5  zimní V 5544 ano
FAST-CN053 Vybrané statě ze železničních staveb 2 cs  5  zimní V 5544 ano
FAST-CM052 Diplomový seminář (K-PKO) cs  2  zimní V 5545 ano
FAST-CN052 Diplomový seminář (K-ZEL) cs  2  zimní V 5545 ano

Skupiny volitelných předmětů
5543 povinnost: 1 předmět  
5544 povinnost: 1 předmět  
5545 povinnost: 1 předmět