• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Construction Technology


Zkratka: R
Zaměření: -
Délka studia: 1.5 roků
Program: Civil Engineering
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Realizace staveb navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Je určen především pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství. Je zaměřen především na získání teoretických a praktických znalostí a činností pro optimální řízení přípravy a realizace staveb v tuzemsku i v zahraničí. Důraz je kladen na rozvoj a poznání exaktních metod při řešení inženýrských úloh stavebně technologického projektování, realizace staveb a příslušných ekonomických aspektů, a také na využívání nejnovějších programů výpočetní techniky pro řešení inženýrských úloh při přípravě a realizaci staveb.
Během studia získává posluchač znalosti v teoretických a inženýrských předmětech, které tvoří širší základ oboru a dále speciální znalosti odpovídající zaměření studia. Osvojuje si nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Významnou částí studia je i rozšířená výuka cizích jazyků. Přínosem pro teoretické a praktické poznání způsobů moderního řízení výstavby je desetitýdenní odborná praxe vykonaná v průběhu druhého semestru v reálu staveb u významných stavebních společností. To umožňuje rychlé ověření a uplatnění získaných znalostí studenta v praxi, podstatné zkrácení jeho adaptačního období při vstupu do zaměstnání a vytváří také předpoklady ke kariérnímu postupu do manažerských funkcí.
Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Realizace staveb má vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Tyto znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Jde zejména o znalosti z oblastí stavebních technologií a způsobů výstavby objektů, managementu realizace staveb, projektového řízení ve výstavbě, ekonomiky a ekonomických nástrojů řízení stavební výroby, stavebního práva, řízení kvality výstavby a ochrany životního prostředí při výstavbě.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu stavebních konstrukcí, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Realizace staveb získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CV014 Ekonomické nástroje řízení stavební v... cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CU001 Informatika (R) cs  4  zimní P   ano
FAST-CA006 Matematika 5 (R) cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CL002 Předpjaté stavební konstrukce cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-CW022 Stavebně technologické projektování cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CW012 Systémy řízení jakosti cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CH011 Vybrané stati ze stavební fyziky (R) cs  3  zimní P kl   ano
FAST-CW023 Vybrané stati z technologie stavebníc... cs  3  zimní P kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  letní P zk   ano
FAST-CW016 Ekologie a bezpečnost práce cs  3  letní P kl   ano
FAST-CW020 Odborná praxe cs  7  letní P kl   ano
FAST-CW014 Počítačová podpora v přípravě a reali... cs  3  letní P   ano
FAST-CV015 Právo v oblasti podnikání ve stavebni... cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-CW015 Realizace a rekonstrukce železobetono... cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-CW017 Specializovaný projekt (R) cs  3  letní P kl   ano
FAST-CW013 Stavební stroje (R) cs  3  letní P kl   ano

Volitelný
FAST-CW058 Kontrola a dokumentování stavebních p... cs  3  letní V zá,zk 5548 ano
FAST-CW057 Logistika cs  3  letní V zá,zk 5548 ano
FAST-CJ055 Životnost stavebních materiálů cs  3  letní V zá,zk 5548 ano

Skupiny volitelných předmětů
5548 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CW021 Diplomový seminář (R) cs  5  zimní P kl   ano
FAST-CW019 Počítačová podpora v přípravě a reali... cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CV016 Projektové řízení cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CW018 Řízení stavební zakázky cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CW024 Technologie rekonstrukcí cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CV084 Manažerské dovednosti cs  4  zimní V kl 5550 ano
FAST-CW059 Speciální technologie cs  4  zimní V kl 5550 ano
FAST-CM056 Technologie pozemních komunikací (R) cs  4  zimní V kl 5550 ano
FAST-CZ057 Prezentační dovednosti cs  2  zimní V 5551 ano
FAST-CZ056 Psychologie ve firemní praxi cs  2  zimní V 5551 ano

Skupiny volitelných předmětů
5550 povinnost: 1 předmět  
5551 povinnost: 1 předmět