• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Vodní hospodářství a vodní stavby


Zkratka: V
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.10.2003
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby je zvládnutí uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavebního inženýrství. Teoretickým základem studia jsou přírodní vědy, zejména disciplíny fyzikálně- matematické, prohloubené v oblasti hydrauliky a hydrologie.
Po absolvování teoretického vědního základu a zvládnutí nezbytných inženýrsko-technických vědních disciplín v prvních čtyřech semestrech studia získává student v následujících čtyřech semestrech odbornou průpravu pro získání základních vědomostí a poznatků v problematice oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Studium odborných předmětů je průběžně doplňováno dalším prohlubováním znalostí teoretických i stavebně-inženýrských tak, aby absolvent zvládl problematiku oboru na vyšší úrovni a získal tak odborné znalosti s pochopením v co nejširších souvislostech a v potřebné kvalitě pro schopnost působit v praxi ve své odbornosti. V rámci studovaného oboru je v posledním roce studia nabízena formou volby tématu bakalářské práce volba určité specializace, která studentovi umožní další prohloubení svých znalostí v oblastech vodního hospodářství obcí, vodního hospodářství krajiny a vodních staveb.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru vodní hospodářství a vodní stavby je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který je v praxi schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně technických nebo manažerských problémů s přístupem opírajícím se o hlubší znalosti vodohospodářského oboru i v širším teoretickém kontextu. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno v technických nebo manažerských funkcích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování a provozování vodohospodářských staveb. Zaměstnání může získat v projekčních nebo realizačních firmách, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně technické úrovni. Po získání praktických zkušeností může absolvent zastávat i vyšší manažerské funkce popř. se věnovat soukromému podnikání v oboru.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BR004 Hydraulika cs  9  zimní P zá,zk   ano
FAST-BS002 Hydrologie cs  7  zimní P zá,zk   ano
FAST-BP009 Inženýrské sítě cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-BA004 Matematika 4 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BF051 Zakládání staveb (V) cs  3  zimní P kl   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) cs  2  letní P zk   ano
FAST-BS003 Nádrže a vodohospodářské soustavy cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BS005 Odvodnění a ochrana krajiny cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BS004 Pedologie a závlahy cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BR007 Přehrady a vodní elektrárny cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BR006 Úpravy toků a jezy cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BP003 Vodárenství cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BP001 Výuka v terénu (V) cs  1  letní P   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BS006 Hydropedologie cs  3  zimní P kl   ano
FAST-BP006 Projekt vodárenství cs  3  zimní P kl   ano
FAST-BS007 Projekt vodní hospodářství krajiny cs  5  zimní P kl   ano
FAST-BR008 Projekt vodní stavby cs  5  zimní P kl   ano
FAST-BP002 Stokování a čištění odpadních vod cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BL004 Vodohospodářské betonové konstrukce cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-BR052 Hydraulika otevřených koryt cs  5  zimní V zá,zk 4990 ano
FAST-BS051 Klimatologie cs  5  zimní V zá,zk 4990 ano
FAST-BP052 Vodojemy a čerpací stanice cs  5  zimní V zá,zk 4990 ano

Skupiny volitelných předmětů
4990 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BP004 Jakost vody v povodí cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BP008 Obnova vodohospodářské infrastruktury cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BP007 Projekt stokování a ČOV cs  3  letní P kl   ano
FAST-BZ001 Stavební právo (V, E) cs  3  letní P   ano

Volitelný
FAST-BP057 Odpadové hospodářství cs  6  letní V zá,zk 4992 ano
FAST-BS052 Pozemkové úpravy cs  6  letní V zá,zk 4992 ano
FAST-BR053 Využití vodní energie cs  6  letní V zá,zk 4992 ano
FAST-BP054 Hydrologie stokových sítí cs  6  letní V zá,zk 4993 ano
FAST-BR054 Projektovaní vodohospodářských staveb cs  6  letní V zá,zk 4993 ano
FAST-BS053 Rybníky a účelové nádrže cs  6  letní V zá,zk 4993 ano
FAST-BP053 Bakalářský seminář (V) cs  2  letní V 4994 ano

Skupiny volitelných předmětů
4992 povinnost: 1 předmět  
4993 povinnost: 1 předmět  
4994 povinnost: 1 předmět