• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Městské inženýrství


Zkratka: MI
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Městské inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.12.2012
Akreditace do: 31.12.2024
Profil oboru:
Bakalářský studijní program Městské inženýrství je zaměřen na problematiku urbanismu a územního plánování, veřejné infrastruktury, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, stavební ekonomiky, moderního řízení atd. Studijní program zahrnuje předměty teoretické (např. matematika, fyzika, ekonomie, informatika atd.), ve kterých student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných (např. územní plánování, veřejné stavební investice atd.).
V závěru svého studia pod odborným a metodickým vedením akademického pracovníka student samostatně zpracovává bakalářskou práci, ve které řeší náročnější, individuálně zadaný odborný problém. Tuto práci následně obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů tohoto studijního programu je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent bakalářského studijního programu Městské inženýrství umí řešit všechny základní technické, technicko–ekonomické a technicko–ekologické problémy spojených se zajištěním provozu měst a obcí a je schopen tvorby a koordinace řešení veřejné infrastruktury, tj. dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství atd.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně získá znalosti v teoretických a odborných disciplínách. Absolvent je po ukončení studia bakalářem se stavebně–technickým, ekonomicky–technickým a ekologicky–technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“) před jménem.
Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při administraci a při provádění řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Může nalézt uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění odborných úkolů v aparátu veřejné správy. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených v studijních plánech najdou absolventi uplatnění i ve sféře dodavatelské (ve firmách zabývající se investorskou, inženýrskou a projektovou činností).
Následně si absolvent může své odborné vzdělání prohlubovat v rámci nabídky celoživotního vzdělávání, popř. při splnění podmínek přijetí i v navazujících magisterských programech vysokoškolského studia.
Po splnění předepsané praxe může získat autorizaci jako technik udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Cílem studia je nejen zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení a rozhodování o všech složitějších problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, ale i poskytnout trhu práce absolventa, který je pro státní správu zajímavý z důvodu přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, která je pro budoucí zaměstnání absolventa nezbytná a je jí garantována dostatečná úroveň znalostí v oblastech práva, pozemního stavitelství a územního plánování.
Garant oboru: doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BV001 Ekonomie cs, en  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-BB001 Fyzika cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BE001 Geodézie cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BF001 Geologie cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-MU001 Informatika cs  5  zimní P   ano
FAST-BA001 Matematika 1 cs, en  7  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-MU002 Informační technologie cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BA008 Konstruktivní geometrie cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BA002 Matematika 2 cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BV051 Pracovní inženýrství (E) cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BI001 Stavební látky cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BE002 Výuka v terénu z geodézie cs, en  2  letní P   ano
FAST-BD001 Základy stavební mechaniky cs, en  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BA004 Matematika 4 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BF002 Mechanika zemin cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BH001 Pozemní stavitelství 1 cs, en  7  zimní P zá,zk   ano
FAST-BD002 Pružnost a pevnost cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-MV001 Stavební a správní právo cs  3  zimní P   ano
FAST-MG001 Urbanismus 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-AS001 Aplikovaná ekologie cs  3  letní P kl   ano
FAST-BR005 Hydraulika a hydrologie cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-MZ001 Legislativa územního plánování a stav... cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BH052 Pozemní stavitelství 2 (S) cs, en  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BL001 Prvky betonových konstrukcí cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BO002 Prvky kovových konstrukcí cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-MG002 Urbanismus 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BV003 Ceny ve stavebnictví 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BV004 Finance cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BM001 Pozemní komunikace 1 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BH013 Pozemní stavitelství 3 (E) cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BT001 Technická zařízení budov 1 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-MG003 Územní plánování cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) cs  2  letní P zk   ano
FAST-BM002 Pozemní komunikace 2 cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BH006 Projekt – Pozemní stavitelství cs  4  letní P kl   ano
FAST-BW001 Technologie staveb 1 cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BR006 Úpravy toků a jezy cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BP003 Vodárenství cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-CN051 Vybrané statě ze železničních staveb ... cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-MJ001 Ekologie ve stavebnictví cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-MR001 GIS cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BP009 Inženýrské sítě cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-BM003 Městské komunikace cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-MV002 Moderní řízení cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-MG004 Projekt 2 cs  4  zimní P kl   ano
FAST-MP001 Vodohospodářská infrastruktura cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-MI001 Bakalářský seminář (W) cs  3  letní P   ano
FAST-BS052 Pozemkové úpravy cs  6  letní P zá,zk   ano
FAST-MZ002 Právo v městském inženýrství cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BT002 Technická zařízení budov 2 cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BV012 Veřejné stavební investice 1 cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-BB002 Aplikovaná fyzika (K) cs  5  letní V zá,zk 5598 ano
FAST-MI051 Hodnocení stávajících konstrukcí cs  5  letní V zá,zk 5598 ano

Skupiny volitelných předmětů
5598 povinnost: 1 předmět