• Volba rektora
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Biomedicínské technologie a bioinformatika


Zkratka: PK-BTB
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Biomedicínské technologie a bioinformatika
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.12.2012
Akreditace do: 31.12.2020
Garant oboru: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Bioinformatická analýza genové exprese u kardiomyopatie

  Kardiomyopatie je častou příčinou selhání srdce a srdečních transplantaci. Tato studie má za cíl prozkoumat potenciální geny související s kardiomyopatií a dále zkoumat jejich základní regulační mechanismus za použití bioinformatiky. Budou použity profily genové exprese získané z Gene Expression Omnibus databáze. Diferenciálně exprimované geny budou vyhledávány porovnáním normálních a s kardiomyopatií souvisejících vzorků s využitím nových metod bioinformatiky. Dále budou predikovány potenciální transkripční faktory a microRNA těchto genů souvisejících s kardiomyopatií na základě jejich vazebných sekvencí. Kromě toho budou geny související s kardiomyopatií použity k nalezení malých molekul jako potenciálních terapeutických léčiv pro kardiomyopatii.

  Školitel: Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D.
 2. Tracking transplantovaných buněk - metody značení a detekce buněk

  Dizertační práce se zabývá výzkumem metod značení a detekce buněk, které se využívají v rutinní nebo experimentální transplantaci (mesenchymální stromální buňka, dendritické buňky, hematopoietické buńky, chondroblasty). Trendem posledních let je označit buňky více nezávislými značkami nebo integrovanými multimodálními značkami včetně nanočástic. Práce shrnuje současné poznatky a srovnává jak různé značky vykazují možnosti kombinace, dlouhodobé detekovatelnosti, stability v buňce, biokompatibility s buňkou a kvantifikovatelnosti množiny buněk v jednotkovém objemu tkáně. Práce testuje možnost značení buněk různými komerčními a experimentálními značkami, jejich biokompatibilitu a následnou možnost detekce značených buněk a detekční limity buněk jak v idealizovaných in-vitro podmínkách, tak v modelu reálné tkáně i v samotné reálné tkáni. Výsledky budou využity v aktuálně řešených projektech zabývajích se vpravením DNA plasmidu do buňky s využitím magnetických nanočástic, monitoringu adherentních regenerativních buněk a sledování jejich migrace ve tkáni a studiem monovrstev endotelových buněk pro vytváření umělých cév.

  Školitel: Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D.
 3. Vysokofrekvenční EKG body-surface mapování, metody předzpracování, vyhodnocení a zobrazení

  Téma zahrnuje studium a návrh metod zabývajících se mapování rozložení elektrické aktivity srdce na povrchu hrudníku s využitím neinvazivních vysokofrekvenčních záznamů elektrokardiografu (EKG). Součástí práce bude separace a eliminace rušivých signálů pocházejících z různých zdrojů, realizace metodiky pro detekci artefaktů kardiostimulátoru v EKG signálu, identifikace přesné oblasti výskytu artefaktu, eliminace vlivu artefaktu na signál EKG v široké spektrální oblasti a ověření přesnosti detekce s různými typy a nastaveními kardiostimulátorů. Práce dále zahrnuje širokospektrální vyhodnocení akumulovaného EKG u klidových záznamů z maticových elektrodových polí pro časové a prostorové mapování elektrických potenciálů srdce. Mapování bude zaměřené na šíření komorové depolarizace v době trvání QRS komplexu a součástí bude vyhodnocení prostorového rozložení vyšších frekvenčních složek v závislosti na různých patologiích. Práce bude řešena ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně.

  Školitel: Jurák Pavel, Ing., CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný oborový
FEKT-DBT5 Moderní metody ve výzkumu elektrofyzi... cs  4  zimní VO drzk   ne
FEKT-DBT4 Moderní přístupy v analýze biomedicín... cs  4  zimní VO drzk   ne
FEKT-DBT3 Pokročilé mikroskopické techniky v bi... cs  4  zimní VO drzk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-DJA6 Angličtina pro doktorandy cs  4  zimní VV drzk   ano
FEKT-DRIZ Řešení inovačních zadání cs  2  zimní VV drzk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný oborový
FEKT-DBT2 Nové trendy v analýze a klasifikaci b... cs  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DBT1 Pokročilá analýza rozsáhlých genomick... cs  4  letní VO drzk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-DJA6 Angličtina pro doktorandy cs  4  letní VV drzk   ano
FEKT-DRIZ Řešení inovačních zadání cs  2  letní VV drzk   ano