• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

European Business and Finance


Zkratka: MGR-EBF
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Economics and Management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.7.2005
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Studijní obor European Business and Finance vychází z teoretických znalostí na úrovni magisterského vysokoškolského ekonomického vzdělání a je zaměřen zejména na výchovu odborníků v oblasti podnikání, obchodu a financí s důrazem na znalost prostředí EU. Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů rozvíjeny v mezinárodním kontextu, tak aby absolventi uspěli v manažerských pozicích firem, které působí nejenom v České republice, ale kdekoliv v EU. Prvek mezinárodnosti je u tohoto studijního oboru zdůrazněn kooperací univerzit tří členských států EU – Velké Británie, Polska a České republiky. Úspěšní absolventi tohoto oboru získají diplom s titulem Master of Science signovaný třemi univerzitami a diplom s titulem „inženýr“ (ve zkratce Ing.). Výuka probíhá v anglickém jazyce. Studium je zpoplatněno – poplatek za jeden rok studia na Fakultě podnikatelské je stanoven ve výši 500 €. Ve třetím semestru je povinný studijní pobyt na Nottingham Trent University ve Velké Británii, poplatek za tuto část studia je stanoven zahraniční univerzitou - v akademickém roce 2015/2016 ve výši 2 450 GBP.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je profilován pro výkon odborně a manažersky náročných pozic v rámci podnikatelských subjektů, které působí zejména v rámci EU. Absolvent je schopen kriticky analyzovat problémy vznikající v obchodních procesech, v procesech financování a podnikání mezinárodních firem, dále je schopen vyhodnocovat tyto procesy a navrhovat standardní strategická i operativní manažerská, finanční a obchodní řešení, získaná teoretickým studiem i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. V rámci osvojování manažerských praktických dovedností v prostředí mezinárodních firem absolvent porozumí základním právním administrativním a politickým procesům v EU.
Profesní profil absolventů s příklady:
Manažer v mezinárodních podnikatelských subjektech, které působí zejména v rámci Evropské unie.
Garant oboru: doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-EciemP Cross Cultural Issues in the European... en  5  zimní P zá,zk   ano
FP-EeeP English for Entrepreneurs en  3  zimní P zá,zk   ano
FP-EifP International Finance en  5  zimní P zá,zk   ano
FP-EimP International Marketing en  5  zimní P zá,zk   ano
FP-EmeP Mathematical Economics en  4  zimní P zá,zk   ano
FP-EugebP Understanding Global and European Bu... en  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-EmchP Management of Change en  4  zimní PV zk 1 ano
FP-EpmP Project Management en  4  zimní PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-EciieP Contemporary Issues in European Manag... en  5  letní P zá,zk   ano
FP-EfrmP Financial Risk Management en  5  letní P zá,zk   ano
FP-EibrmP International Business Research Metho... en  11  letní P zá,zk   ano
FP-EieP International Economics en  4  letní P zá,zk   ano
FP-EsmtP Strategic Management en  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-EciismP Contemporary Issues in International ... en  8  zimní P zá,zk   ano
FP-EcpisP Corporate Policy and Investment Strategy en  7  zimní P zá,zk   ano
FP-EfabsP Finance and Accounting for Business S... en  8  zimní P zá,zk   ano
FP-EihrimP International Human Resource and Info... en  7  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-EbiP Business Intelligence en  5  letní P zá,zk   ano
FP-EdisP Dissertation en  20  letní P kl   ano
FP-EibP International Business en  5  letní P zá,zk   ano