• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Účetnictví a finanční řízení podniku


Zkratka: MGR-UFRP
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 22.12.2010
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Cílem studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je poskytnout absolventům bakalářského studijního programu úplné vysokoškolské vzdělání se zaměřením na podnikání v tuzemsku i v zahraničí. Student si prohloubí odborné znalosti především v oblasti evropského práva, mezinárodního zdanění, finančního managementu, mezinárodních financí, ratingu a oceňování podniků, účetnictví dle mezinárodních účetních standardů. Studijní obor je koncipován tak, aby umožňoval studentům dotvářet svůj odborný profil dle jejich speciálního zaměření a to volbou z nabídky volitelných předmětů.
Klíčové výsledky učení:
V průběhu studia absolvent tohoto oboru získá odborné znalosti, které podpoří jeho dovednosti a způsobilosti k výkonu specializovaných činností.
 Získá hluboké znalosti z oblasti účetnictví včetně IFRS a manažerského účetnictví;
 Získá znalosti z oblasti mezinárodního, zejména evropského práva, jako i daňových systému;
 Získá komplexní znalosti v oblasti finančního řízení podniku;
 Získá znalosti z oblasti hospodářské politiky
 Získá komplexní znalosti o přístupech a modelech měření výkonnosti podniku
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku získá znalosti a dovednosti v oblasti vyššího účetnictví (problematika konsolidace účetní závěrky, mezinárodní účetní standardy, manažerské účetnictví), mezinárodního a unijního daňového práva a dále pak znalosti a dovednosti z vybraných oblastí tuzemského a evropského práva, finančního řízení podniku a ekonomické teorie.

Absolvent oboru získá komplexní znalosti
• z účetnictví, individuálního a konsolidovaného výkaznictví, zpracovávaného podle české legislativy i podle IFRS,
• z oblasti manažerského účetnictví,
• z vybraných oblastí mezinárodního a evropského práva, včetně práva daňového,
• v oblasti finančního řízení podniku, jakož i o přístupech a modelech měření výkonnosti podniku,
• z ekonomické teorie.

Absolvent oboru dovede:
• vybrat vhodné systémy měření výkonnosti podniku, implementovat je a využívat je pro řízení podniku,
• kriticky analyzovat tržní struktury a získané poznatky aplikovat při řízení podniku,
• je schopen samostatně vyhledávat, třídit a interpetovat ekonomická data a informace,
• orientuje se v pokročilejších metodách kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat a umí je aplikovat,
• tvůrčím způsobem řešit praktické ekonomické problémy v interdisciplinárních souvislostech,
• vytvořit a implementovat metodiku vykazování dle IFRS a metodiku převodu účetní závěrky dle českých účetních standardů na závěrku v souladu s IFRS, při současném vymezení rizik vykazování dle jednotlivých standardů,
• navrhnout kroky vedoucí k mezinárodní daňové optimalizaci, identifikovat rizika s tím související a v souvislosti s tím prezentovat a zhodnotit legální prostředky vedoucí k jejich eliminaci,
• vysvětlit současné principy investičního a finančního rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost podnikatelských subjektů a uvádět je do praxe,
• navrhnout funkční strategii podniku v oblasti finančního řízení podniku a zabezpečit její implementaci,
• identifikovat finanční (zejména investiční, úvěrová a kurzová) rizika podniku v mezinárodním podnikání a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci,
• na vysoké úrovni komunikovat, prezentovat a obhajovat návrhy v mezinárodním prostředí,
• je schopen vést tým při řešení úkolů z oblastí účetnictví, daní a financí.
Garant oboru: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-FdtP Daňová teorie cs  3  zimní P zk   ano
FP-fmP Finanční management cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-makP Makroekonomie 2 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FP-FmusP Mezinárodní účetní standardy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-FpeuP Právo EU cs  3  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-AJ1B Anglický jazyk B2 - 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-PA1 Profesní angličtina 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-misP Management informačních systémů cs  4  zimní V zá,zk   ano
FP-ugebP Understanding Global and European Bu... en  4  zimní V zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-coP Controlling cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-FdphP DPH v zemích EU cs  3  letní P zá,zk   ano
FP-FkuzP Konsolidace účetní závěrky cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-mik2P Mikroekonomie 2 cs  7  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-AJ2B Anglický jazyk B2 - 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-PA2 Profesní angličtina 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-ceP Corporate Economics en  4  letní PV zk 2 ano
FP-FitiP International Taxation of Incomes en  4  letní PV zk 2 ano

Volitelný
FP-banP Bankovnictví 2 cs  4  letní V zá,zk   ano
FP-cpbP Obchodování cenných papírů a komodit cs  4  letní V kl   ano
FP-ssepP Společenská odpovědnost a etika podni... cs  4  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-muP Manažerské účetnictví cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-FmdsP Mezinárodní daňové systémy cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-rvpP Rozbor výkonnosti podniku cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-FpdsP Semestrální projekt cs  3  zimní P   ano
FP-FvpP Veřejné právo cs  5  zimní P zk   ano

Volitelný
FP-FasP Aplikovaná statistika cs  4  zimní V kl   ano
FP-fscmP Finance Services Center Management en  2  zimní V kl   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-FpajP Předmět v anglickém jazyce en  3  zimní V zk   ano
FP-rmP Risk management cs  4  zimní V zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-FdsP Diplomní seminář cs  10  letní P kl   ano
FP-mfP Mezinárodní finance cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-FopeuP Obchodní právo EU cs  5  letní P zk   ano
FP-FropP Rating a oceňování podniku cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-FciP Competitive Intelligence cs  4  letní V kl   ano
FP-FconP Controlling cs  5  letní V zá,zk   ano
FP-FmoP Mezinárodní obchod cs  4  letní V zá,zk   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-smanP Strategický management cs  5  letní V zá,zk   ano