• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Company Management and Economics


Zkratka: DSP-ŘEP-KSE
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Economics and Management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 1.11.2019
Profil oboru:
Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblasti řízení a ekonomika podniku. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu .
Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, jako výzkumný pracovník ve výzkumných organizacích zaměřených na ekonomický a podnikatelský výzkum. V souladu s přijatým programem a oborem bude absolvent schopen zaměřit se na ekonomiku podniku ve všech jejich souvislostech, vrcholový management podniku, výkonný management, marketing, logistika.
Garant oboru: prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. dLeadership: Nový přístup k vedení v digitální éře.

  Digital leaders are willing to explore how information technology can be used to help an organization become more responsive to customer needs and changing business requirements.

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.
 2. Makroekonomické a institucionální determinanty interkonexe trhů rizikového a rozvojového kapitálu v zemích Visegrádu

  Výzkum je zaměřen na zkoumání interkonexí mezi vyspělými trhy rizikového a rozvojového kapitálu a rozvíjejícími se trhy v podmínkách zemí Visegrádu. Identifikace vztahů je klíčová při formulování hospodářské politiky a institucionálního rámce.

  Školitel: Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D.
 3. Marketingové řízení podniků vycházející z koncepce udržitelnosti

  Udržitelný rozvoj je oblast, jenž v současnosti více a více ovlivňuje chování podniků na cílových trzích. Práce by měla zmapovat nejnovější teoretické poznatky ve využívání této koncepce v marketingovém řízení obchodního podnikání s cílem rozpracovat možné přístupy do oblasti tzv. zeleného marketingu.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.
 4. Nástroje a metody cenové tvorby přirozených monopolů

  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a cenových strategií zejména monopolních, resp. oligopolních firem působících v odvětvích, ve kterých jsou přirozené či vysoké bariéry vstupu.

  Školitel: Škapa Stanislav, doc. Ing. et Ing., Ph.D.
 5. Ohodnocování inovativních společností

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů růstu podniku. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy a navrhnout modifikace, které budou rozvíjet postupy odhadů budoucího vývoje inovativních podniků

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.
 6. Politická stabilita jako významný faktor při rozsáhlých investicích

  Politická stabilita je proměnná, kterou je velmi obtížné kvantifikovat a měřit. Ale široké spektrum aspektů politické stability je velmi důležitých z hlediska investora. Metody umělé inteligence budou použity na kvantifikaci důležitých dopadů politické stability na investice velkého měřítka

  Školitel: Dohnal Mirko, prof. Ing., DrSc.
 7. Strategický rozvoj značky

  Koncepty rozvoje značky byly vytvářeny pro podmínky tradičně vnímaného konkurenčního prostředí. Současné trendy vyžadují nové přístupy respektující rostoucí vliv on-line podnikatelských aktivit podniku.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.
 8. Udržitelné inovace obchodních modelů

  Mnoho autorů vymezuje inovace obchodních modelů z pohledu udržitelnosti, nicméně klíčovým aspektem v pohledu všech autorů je chápání tyto entity šířejí a to s přesahem mimo podnik, jeho zákazníků, vlastníků a zahrnující vytváření hodnoty pro klíčové stakeholdery. Cílem práce je návrh metodiky pro udržitelné inovace obchodního modelu podniku na vybraných trzích.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.
 9. Uplatnění nástrojů strategického marketingového řízení při vytváření udržitelné výhody společností

  Nástroje marketingového strategického řízení tvoří nezbytnou součást firemního managementu - a jejich dokonalé zvládnutí je také jedním z předpokladů pro dosahování udržitelné výhody společností. Cílem studia této problematiky bude analýza dostupných nástrojů strategického marketingu a navržení postupů, vedoucích k jejich účinnému využití při řízení společností.

  Školitel: Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA
 10. Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování.

  Využití umělé inteligence a její aplikace jako podpory pro rozhodování při řízení podniku zvyšující kvalitu a rychlost rozhodování.

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-mvpDE Methodology of Scientific Work en  0? zimní P drzk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-merDE Modern methods in economic decision-m... en  0? letní P drzk   ano
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-tevDE Theory of Economic Sciences en  0? celoroční P drzk   ano
FP-tevDE Theory of Economic Sciences en  0? celoroční P drzk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-RtmDE Theory of Management en  0? celoroční P drzk   ano
FP-RtmDE Theory of Management en  0? celoroční P drzk   ano

Povinně volitelný
FP-RplsDE Production and Logistic Systems en  0? celoroční PV drzk 1 ano
FP-RplsDE Production and Logistic Systems en  0? celoroční PV drzk 1 ano
FP-RtmarDE Theory of Marketing en  0? celoroční PV drzk 1 ano
FP-RtmarDE Theory of Marketing en  0? celoroční PV drzk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
1 povinnost: 1 předmět