• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Manažerská informatika


Zkratka: BAK-MIn
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Systémové inženýrství a informatika
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Cílem bakalářského studijního oboru Manažerská informatika je připravit pro praxi odborníky, kteří budou realizovat, provozovat a udržovat informační systémy podporující podnikové procesy v různých typech komerčních i nekomerčních organizací. Jejich odborný profil je navíc rozšířen o schopnost budovat podnikovou architekturu a realizovat bezpečnostní politiku IS/ICT. Vzhledem k tomu, že trh práce dlouhodobě požaduje informatiky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří se dokážou rychle přizpůsobit aktuálním potřebám praxe, jsou výše uvedené oblasti IS/ICT doplněny základy ekonomických, manažerských, právních a technologicky orientovaných disciplín.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá znalosti a dovednosti především v oblasti IS/IT, v disciplínách matematických a v oblasti ekonomiky a managementu. Nosnými předměty jsou ekonomie, podniková ekonomika, management, obchodní právo, základy informačních technologií, metody zpracování informací a aplikace matematických metod v ekonomice. Studium rozvíjí schopnost studentů tvůrčím způsobem přistupovat k návrhu a implementaci informačních systémů a řídících ekonomických systémů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent najde široké uplatnění v organizacích užívajících informační systémy a informační technologie, ať už jsou to finanční instituce, výrobní podniky, obchodní společnosti nebo organizace veřejné správy. Absolvent bude rovněž připraven ucházet se o pracovní pozice v organizacích dodávajících IS/ICT. Jeho odborný profil mu umožní zaměřit se na některou z těchto hlavních profesí: podnikový a bezpečnostní analytik, manažer rozvoje a provozu IS/ICT, marketingový specialista pro ICT produkty a služby, správce aplikací a infrastruktury ICT, pokročilý uživatel a metodik ICT. Absolvent by měl být schopen zastávat kteroukoliv z uvedených profesí s co nejkratšími časovými nároky na její osvojení.

Profil absolventa a konkrétní výstupy učení lze podrobněji specifikovat v těchto oblastech:

Ekonomika
Znalosti: Všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických disciplín včetně aplikace v podnikovém prostředí. Prohloubena je znalostní profilace do podnikové ekonomiky a účetnictví, neboť jde o zcela klíčové oblasti, v nichž působí většina absolventů oboru.
Dovednosti: Porozumění ekonomickým jevům, jejich současnému stavu včetně jejich analýzy a dopadů na využívání informačních a komunikačních technologií. Schopnost ekonomicky navrhnout, řídit a zhodnotit IS/ICT projekty.
Kompetence: Analýza dat z IS/ICT a podnikových procesů včetně jejich interpretace.

Management
Znalosti: Aplikace a řízení IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví pro široké uplatnění v praxi. Řízení a týmová práce na IS/ICT projektech nejrůznějšího typu. Prohloubena je znalostní profilace do managementu prakticky aplikovaného přímo v oblasti IS/ICT.
Dovednosti: Schopnost komplexního řízení životního cyklu IS/ICT pro řízení podnikových procesů. Schopnost plnit samostatné úkoly i kooperovat na projektech.
Kompetence: Organizace a vedení pracovních týmů.

Informační systémy, informační a komunikační technologie
Znalosti: Teoretické znalosti informatiky, principů a zásad využití aplikačního programového vybavení, vytváření softwarových aplikací, znalosti z oblasti zpracování dat, databázových technologií, programovacích technik, počítačových sítí, bezpečnosti a práva. Transformace dat na informace a jejich interpretace. Prohloubena je znalostní profilace do podnikové infrastruktury a podnikových informačních systémů.
Dovednosti: Aplikace nástrojů k tvorbě algoritmů, řešení analýzy, návrh a implementaci databázových aplikací včetně uživatelských rozhraní, orientace a využívání větších programových celků na úrovni podnikových informačních systémů a vnitropodnikové komunikace.
Kompetence: V rámci své odbornosti se podílet na činnostech systémového integrátora, řešit úlohy pořizování, tvorby a modifikace IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví.

Prezentace a komunikace
Znalosti: Prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli
Dovednosti: Příprava podkladů pro jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy řešení a opatření
Kompetence: Vedení pracovních porad, odpovědnost za využívání IS/ICT v organizaci

Jazyková vybavenost
Znalosti: Pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
Dovednosti: Schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce a schopnost tvořit texty v anglickém jazyce
Kompetence: Schopnost týmové práce v anglickém jazyce
Garant oboru: doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-AP_1 Algoritmizace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-DFM Datové a funkční modelování cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-MA1_M Matematika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-TI Teoretická informatika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-ZE Základy ekonomie cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-OA1Z Odborná angličtina 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-OA2Z Odborná angličtina 2 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-PMIZ Praktikum z matematiky pro informatiky 1 cs  3  zimní V kl   ano
FP-pmrzP Praktikum z matematiky 1 – v ruštině ru  3  zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-KI Komunikační infrastruktura cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-MAN Management cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-MA2_M Matematika 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-PMMU Pokročilé metody řešení manažerských ... cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-PT1 Programovací techniky cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-uceP Účetnictví cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-OA2L Odborná angličtina 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-OA3 Odborná angličtina 3 en  3  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-PMIL Praktikum z matematiky pro informatiky 2 cs  3  letní V kl   ano
FP-pmrlP Praktikum z matematiky 2 – v ruštině ru  3  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-DBS Databázové systémy cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-KVM Kvantitativní metody cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-PSI Počítačové sítě cs  5  zimní P zk   ano
FP-EPO Podniková ekonomika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-ZF Základy financování cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-KIB Kryptografie cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-PG Počítačová grafika cs  4  zimní PV kl 1 ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BIST Bezpečnost ICT cs  6  letní P zk   ano
FP-FA_1 Finanční analýza cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-MAN Management cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-MTZPM Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  letní P   ano
FP-OOPP Občanské, obchodní a pracovní právo cs  2  letní P zk   ano
FP-PNS Právo k nehmotným statkům cs  2  letní P zk   ano
FP-STA Statistika cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-EO Elektronické obchodování cs  4  letní PV kl 1 ano
FP-TWS Tvorba webových stranek cs  4  letní PV kl 1 ano

Volitelný
FP-IISP Integrace informačních systémů s využ... cs  3  letní V   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-TpazP Specializace: Pohybové aktivity při z... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpasP Specializace: Pohybové aktivity seniorů cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpavP Specializace: Pohybové aktivity ve vo... cs  0? letní V zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-DS_2 Datové sklady cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-OICT Obchodování a ICT trh cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-PIS Podnikové informační systémy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-PR1 Praxe cs  3  zimní P kl   ano
FP-PDS Předdiplomní seminář cs  1  zimní P   ano
FP-RPICT Řízení projektů ICT cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-VM Výpočetní metody cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-ADSE Administrace databázového serveru cs  3  zimní PV kl 1 ano
FP-PPT Programování portálových technologií cs  3  zimní PV kl 1 ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-TsaP Praxe: Sportovní akce cs  0? zimní V kl   ano
FP-TvrszP Praxe: Vedení a řízení sportovního za... cs  0? zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-DIS Diplomní seminář cs  10  letní P kl   ano
FP-PR2 Praxe cs  8  letní P kl   ano
FP-SPKM Sociálně psychologické kompetence man... cs  3  letní P kl   ano
FP-TVK Technologie vnitropodnikové komunikace cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-KbpsP Bankovní produkty a služby cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FP-VekoP Ekonometrie cs  7  letní PV zá,zk 1 ano
FP-BmzP Management zásob cs  7  letní PV zá,zk 1 ano
FP-KoppP Obchod a podpora prodeje cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FP-BrkP Rozpočetnictví a kalkulace cs  6  letní PV zá,zk 1 ano
FP-KrnP Řízení nákladů cs  6  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-VPM Vybrané partie z matematiky cs  0? letní V   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět