• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Architektura


Zkratka: ARCH
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Architektura a urbanismus
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2017/2018
Profil oboru:
Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.
Profesní profil absolventů s příklady:
Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.
Garant oboru: doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Architektonický jazyk

  Práce se zabývá architektonickým jazykem - tvaroslovím. Fenomén bude diskutován z uměleckého, technologického, historiografického, sociologického a psychologického stanoviska, s oporou v aktuální teorii oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
 2. Kritické zhodnocení konceptuálního přístupu v architektonické tvorbě

  Studium architektonické tvorby současných konceptuálních tvůrců a objasnění rozdílů mezi záměrem a výslednou realizací na konkrétních architektonických dílech. Komparativní analýza konceptuální výchovy u vybraných škol architektury v ČR a v zahraničí a její kritické zhodnocení.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
 3. Limity užití hliněného materiálu v současné výstavbě

  Hliněný materiál představuje přírodní stavivo známé po staletí, jehož teoretická základna se teprve buduje. Je známo jeho příznivé působení na zdraví člověka i jeho vysoká trvanlivost (stávající hliněné stavby mají stáří 100–300 let). Jakým způsobem lze tento materiál používat při návrhu staveb, když jeho vlastnosti teprve procházejí exaktním prověřováním? Jaké jsou limity pro jeho využití v dnešních stavbách?

  Školitel: Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc.
 4. Limity užití hliněného materiálu v současné výstavbě

  Hliněný materiál představuje přírodní stavivo známé po staletí, jehož teoretická základna se teprve buduje. Je známo jeho příznivé působení na zdraví člověka i jeho vysoká trvanlivost (stávající hliněné stavby mají stáří 100–300 let). Jakým způsobem lze tento materiál používat při návrhu staveb, když jeho vlastnosti teprve procházejí exaktním prověřováním? Jaké jsou limity pro jeho využití v dnešních stavbách?

  Školitel: Žabičková Ivana, doc. Ing., CSc.
 5. Panská sídla jižní Moravy - potenciál a limity využití

  Cílem práce je systémové utřídění a vyhodnocení současné struktury panských sídel v definovaném prostoru (jižní Morava), posouzení jejich nynějšího stavu z nejrůznějších úhlů pohledu s důrazem na možnosti jejich budoucího využití.

  Školitel: Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
 6. Proměny bydlení

  Radikální vývoj technologie a společenského života během posledního století zapříčinil změny typologie a forem individuálního a komunálního bydlení. Tento fenomén by měl být analyzován na „case studies“ nebo komplexním pohledem.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
 7. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami v architektuře od 19. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
 8. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami v architektuře od 19. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D01 Základy vědecké práce I cs  0? zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DA2 Ochrana a obnova památek cs  0? zimní PV zk 1 ano
FA-DU6 Problémy městských center cs  0? zimní PV zk 1 ano
FA-DU3 Tvorba a ochrana krajiny cs  0? zimní PV zk 1 ano
FA-DU7 Udržitelný rozvoj měst cs  0? zimní PV zk 1 ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D03 Teorie architektury cs  0? letní P zk   ano
FA-D02 Teorie a vývoj urbanismu cs  0? letní P zk   ano
FA-D011 Základy vědecké práce II cs  0? letní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DA3 Architektonický prostor cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DA6 Digitální zobrazování cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DU8 Geografické informační systémy cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DA1 Jazyk architektury cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DA11 Krajinářská architektura cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DA10 Pokročilé metody digitálního modelování cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DU1 Rozvoj měst a regionů cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DU2 Strategie rozvoje územního plánování cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DA4 Technika a konstrukce v architektuře cs  0? letní PV zk 2 ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D04 Odborná a akademická angličtina cs  0? zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DU8 Geografické informační systémy cs  0? zimní PV zk   ano
FA-DA2 Ochrana a obnova památek cs  0? zimní PV zk   ano
FA-DU6 Problémy městských center cs  0? zimní PV zk   ano
FA-DU3 Tvorba a ochrana krajiny cs  0? zimní PV zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FA-DA3 Architektonický prostor cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA6 Digitální zobrazování cs  0? letní PV zk   ano
FA-DU8 Geografické informační systémy cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA1 Jazyk architektury cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA11 Krajinářská architektura cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA10 Pokročilé metody digitálního modelování cs  0? letní PV zk   ano
FA-DU1 Rozvoj měst a regionů cs  0? letní PV zk   ano
FA-DU2 Strategie rozvoje územního plánování cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA4 Technika a konstrukce v architektuře cs  0? letní PV zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D05 Státní doktorská zkouška cs  0? zimní P zk   ano