• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Urbanismus


Zkratka: URBAN
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Architektura a urbanismus
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2017/2018
Profil oboru:
Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.
Profesní profil absolventů s příklady:
Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.
Garant oboru: prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Obnova a transformace postindustriálních měst ve střední Evropě

  Hlavním motivem je systémový přístup k aktuálním problémům rozvoje města v postindustriální fázi vývoje. Cílem je porovnání přístupů a řešení problematiky transformace území po průmyslu a průmyslových ale současně také významných univerzitních středoevropských městech. Téma je zaměřeno na sledování nových trendů v urbánních strategiích.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.
 2. Revitalizace církevních staveb a areálů pro sekularizovanou společnost

  Hledání nových aktuálních konceptů pro obnovu a revitalizaci církevních objektů a areálů v novém společenském a urbánním kontextu. Téma je zaměřeno na zhodnocení potenciálu stávajících nevyužívaných nebo málo využívaných církevních staveb a areálů novými funkcemi při zachování jejich kulturní, architektonické urbánní hodnoty.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.
 3. Typologie soudobého města a vesnice

  Pluralismus postmoderního období, globalizace a cíle udržitelného rozvoje kladou na uspořádání našich měst, venkovského osídlení a krajiny nové požadavky. Vyhoví naše sídla a jejich základní tradiční skladebné prvky i potřebám blízké budoucnosti? Bude to kompaktní nebo zahradní město?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D01 Základy vědecké práce I cs  0? zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DA2 Ochrana a obnova památek cs  0? zimní PV zk 1 ano
FA-DU6 Problémy městských center cs  0? zimní PV zk 1 ano
FA-DU3 Tvorba a ochrana krajiny cs  0? zimní PV zk 1 ano
FA-DU7 Udržitelný rozvoj měst cs  0? zimní PV zk 1 ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D03 Teorie architektury cs  0? letní P zk   ano
FA-D02 Teorie a vývoj urbanismu cs  0? letní P zk   ano
FA-D011 Základy vědecké práce II cs  0? letní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DA3 Architektonický prostor cs  0? letní PV zk 1 ano
FA-DA6 Digitální zobrazování cs  0? letní PV zk 1 ano
FA-DU8 Geografické informační systémy cs  0? letní PV zk 1 ano
FA-DA1 Jazyk architektury cs  0? letní PV zk 1 ano
FA-DA11 Krajinářská architektura cs  0? letní PV zk 1 ano
FA-DA10 Pokročilé metody digitálního modelování cs  0? letní PV zk 1 ano
FA-DU1 Rozvoj měst a regionů cs  0? letní PV zk 1 ano
FA-DU2 Strategie rozvoje územního plánování cs  0? letní PV zk 1 ano
FA-DA4 Technika a konstrukce v architektuře cs  0? letní PV zk 1 ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D04 Odborná a akademická angličtina cs  0? zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DU8 Geografické informační systémy cs  0? zimní PV zk   ano
FA-DA2 Ochrana a obnova památek cs  0? zimní PV zk   ano
FA-DU6 Problémy městských center cs  0? zimní PV zk   ano
FA-DU3 Tvorba a ochrana krajiny cs  0? zimní PV zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FA-DA3 Architektonický prostor cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA6 Digitální zobrazování cs  0? letní PV zk   ano
FA-DU8 Geografické informační systémy cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA1 Jazyk architektury cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA11 Krajinářská architektura cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA10 Pokročilé metody digitálního modelování cs  0? letní PV zk   ano
FA-DU1 Rozvoj měst a regionů cs  0? letní PV zk   ano
FA-DU2 Strategie rozvoje územního plánování cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA4 Technika a konstrukce v architektuře cs  0? letní PV zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D05 Státní doktorská zkouška cs  0? letní P zk   ano