• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Entrepreneurship and Small Business Development


Zkratka: BAK-ESBD
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Economics and Management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2016
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Primárním vzdělávacím cílem studia je vychovávat absolventy, kteří mají jak předpoklad pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti na úrovni malého podniku, tak mohou působit na pozicích zodpovědných za rozvoj činností souvisejících s podnikatelskou činností větších podniků, případně s rozvojem dalších organizací. Pojetím teoretické výuky a formou praxe obor rozvíjí interdisciplinární znalosti a dovednosti absolventů, které vytváří potenciál pro jejich široké uplatnění při rozvoji všech klíčových funkcí podniku a vytváření podnikatelských modelů. Princip interdisciplinarity je zde vnímán jako propojení ekonomického a manažerského pohledu v podnikatelských projektech. Z tohoto pohledu lze za obecný společenský cíl oboru označit rozvoj znalosti podnikatelství ve smyslu základu ekonomicko-společenského rozvoje ekonomiky státu a posílení konkurenceschopnosti na úrovni podniků i ekonomiky. Cílem komplexního budování podnikatelských kompetencí, které obor nabízí, je to, aby absolventi disponovali hlubokým pochopením ekonomických, manažerských a společenských souvislostí podnikatelské činnosti. Z hlediska praktické orientace oboru je pak zásadním cílem to, aby studenti získali reálnou praktickou zkušenost s podnikatelskou činností již v průběhu studia. Aplikované výukové přístupy jsou voleny s cílem dosažení maximální možné efektivity vzdělávacího procesu, rozvíjejícího kompetence absolventů na základě propojení praktického tréningu s individuálním vzděláváním a skupinovým učením.
Klíčové výsledky učení:
*
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského studijního oboru „Entrepreneurship and Small Business Development“ disponuje znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení a rozvoj podnikatelské činnosti jak formou živnostenského podnikání, tak formou založení obchodní společnosti. Identifikuje, vytváří a vyhodnocuje podnikatelské příležitosti v prostředí globalizovaného trhu a umí navrhnout způsoby jejich využití, včetně zpracování odpovídajícího podnikatelského plánu. Jasně vymezuje globální společenské a ekonomické tržní vlivy na podnikatelské aktivity a je schopen přijmout relevantní opatření. Aplikuje analytický přístup pro nalezení řešení problémů spojených s podnikatelskou činností.
Pro řízení podnikatelské činnosti, založení vlastního podniku a jeho rozvoj absolvent oboru aplikuje postupy pro získání a organizování všech potřebných zdrojů. Je schopen vymezit odpovídající podnikatelský model. Zná, chápe, definuje a nastavuje řídící procesy nově založených nebo rozvíjejících se podnikatelských subjektů. Je schopen navrhnout a aplikovat přístupy k zajištění podnikatelských aktivit způsobem odpovídajícím aktuální fázi růstu podniku. Vymezuje pozici vlastního podniku jak v hodnotovém systému trhu, tak ve společensko-ekonomickém kontextu podnikatelského prostředí.
Absolvent disponuje zkušenostmi a dovednostmi získanými vlastní podnikatelskou činností a má zkušenost s aplikací teoretických konceptů a znalostí v reálném podnikatelském prostředí. Kompetence absolventa vychází jak ze zkušeností z práce v týmu, tak z interakce týmu a podniku se zákazníky, dodavateli, konkurenty, obchodními partnery a dalšími externími zájmovými skupinami.

V rámci profilu absolventa lze získané znalosti, dovednosti a kompetence rozdělit do následujících oblastí:
• Obecné odborné teoretické:
- znalosti – disponuje teoretickými a koncepčními znalostmi potřebnými pro identifikaci a analýzu podnikatelských problémů v kontextu globálního trhu a tržní ekonomiky, jasně chápe a definuje roli podnikatelských aktivit a podnikatelských subjektů v globalizované tržní ekonomice a jejich společensko-ekonomický význam, vymezuje a chápe matematické nástroje a jejich význam v oblasti analýzy pro potřeby podnikatelských aktivit, chápe význam makroekonomických ukazatelů a definuje jejich dopad na podnikatelskou činnost;
- dovednosti – aplikuje širší ekonomicko-teoretické znalosti na úrovni činnosti podnikatelských subjektů, identifikuje aktuální ekonomické veličiny z pohledu podnikatelského subjektu, aplikuje matematické přístupy pro analýzu relevantních oblastí;
- kompetence – vyhodnocuje širší ekonomické souvislosti vývoje podnikatelského prostředí a posuzuje jejich dopad na podnikatelskou činnost.

• Odborné ekonomické:
- znalosti – definuje a kriticky vyhodnocuje ekonomické kategorie, chápe a vymezuje prvky finančního řízení podniku ovlivňující podnikatelské aktivity, jasně chápe a definuje účetní a daňové aspekty podnikatelské činnosti;
- dovednosti – aplikuje právní předpisy na úrovni potřebné pro zahájení a rozvoj podnikatelské činnosti, aplikuje znalosti z účetní a daňové oblasti pro zajištění standardního fungování malého podniku;
- kompetence – finanční a ekonomické řízení malého podniku.

• Podnikatelské:
- znalosti – vymezuje ekonomický, finanční a právní rámec podnikání, umí vymezit funkce potřebné pro řízení a rozvoj podnikatelského subjektu a zabezpečení činností podnikatelského charakteru, definuje varianty vstupu do podnikatelských aktivit a vysvětluje jejich specifika, vymezuje faktory podnikatelského prostředí ovlivňující činnost podniku a definuje principy rozvoje vztahů podnikatelského subjektu se zainteresovanými zájmovými skupinami ve všech fázích rozvoje podniku, definuje strukturu business plánu a přístupy k jeho tvorbě;
- dovednosti – identifikuje podnikatelskou příležitost, vyhodnocuje potenciál rozvoje podniku a spolupráce s partnery a investory v prostředí domácího trhu i v mezinárodním kontextu, aplikuje postupy pro zavádění a inovaci produktů na trh jak v oblasti výrobků, tak služeb, aplikuje kreativní a inovativní podnikatelské přístupy založené na kritickém hodnocení možností se zohledněním možných rizik na úrovni domácího i mezinárodního trhu;
- kompetence – sestavuje podnikatelský plán včetně jeho realizace, definuje podnikatelský model a jeho praktickou realizaci, řízení rozvoje podnikatelských činností ve všech fázích rozvoje podniku.

• Manažerské a vůdčí:
- znalosti – definuje a kriticky vyhodnocuje manažerské přístupy a principy vedení pro rozvoj podnikatelských aktivit, definuje metody a postupy používané v klíčových manažerských funkcích pro zajištění rozvoje podnikatelské činnosti;
- dovednosti – na základě kritického analytického hodnocení situace na trhu formuluje cíle a odůvodněné přístupy k řešení problémů, zpracovává akční a strategické plány pro realizaci aktivit podniku, efektivně využívá týmové práce a aplikuje principy řízení a vedení jak na úrovni podniku, tak na úrovni mezinárodní spolupráce, volí odpovídající nástroje pro podporu řízení podnikatelských činností, aplikuje manažerské principy v globálním a multikulturním podnikatelském prostředí, dovede posoudit a vymezit přístupy k rozvoji konkurenceschopnosti;
- kompetence – komplexně hodnotí potenciál rozvoje strategické konkurenceschopnosti podniků a organizací a navrhuje strategické varianty využití podnikatelské příležitosti, realizuje výzkum trhu, založeném na kvantitativních a kvalitativních metodách, interpretuje výsledky výzkumu s využitím odpovídajících analýz pro vyhodnocení situace v globálním tržním prostředí, vytváří a rozvíjí tým pro řešení komplexních projektů a podnikatelských záměrů.

• Prezentační a komunikační:
- znalosti – popíše a chápe komunikační a prezentační techniky pro potřebu prezentace podniku a jeho záměrů, vymezuje přístupy v komunikaci v rámci týmu, jasně definuje roli komunikace se zájmovými skupinami a vymezuje odpovídající nástroje;
- dovednosti – umí prezentovat podnikatelský plán různým zájmovým skupinám, při komunikaci umí volit vhodné přístupy vyjednávání a řešení konfliktů, srozumitelně prezentuje svoje postoje při interní a externí komunikaci, jasně formuluje a prezentuje podstatu úkolů, které je třeba řešit.
- kompetence – komunikace na úrovni majitele a manažera malého podniku, komunikace v týmu při řešení komplexních projektů.

• Jazykové:
- znalosti – široká a pokročilá znalost anglické terminologie z oblasti řízení a ekonomiky podniků s důrazem na činnost podnikatelského subjektu;
- dovednosti – schopnost pracovat s anglickým textem na odborné a všeobecné úrovni, komunikace v rámci písemného i mluveného projevu na formální i neformální úrovni;
- kompetence – mluvený i písemný projev pro zajištění fungování podniku v oblasti interních činností i externích vazeb.
Garant oboru: doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BECOE Economics of Company en  4  zimní P zá,zk   ano
FP-BMANE Management en  6  zimní P zá,zk   ano
FP-BMECE Market Economy en  5  zimní P zá,zk   ano
FP-BMARE Marketing en  6  zimní P zá,zk   ano
FP-BMATE Mathematics en  6  zimní P zá,zk   ano
FP-BPENE Principles of Entrepreneurship en  6  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BAENE Accounting for Enterpreneurs en  4  letní P zk   ano
FP-BAASE Applied Analytical Statistics en  4  letní P zá,zk   ano
FP-BEPVE Entrepreneurial Project in Virtual Ma... en  5  letní P kl   ano
FP-BFMSE Financial Management of Small Company en  5  letní P zá,zk   ano
FP-BLENE Law in Entrepreneurship en  4  letní P zk   ano
FP-BPWSE Personnel Work in Small Company en  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BCSCE Competitiveness of Small Company en  6  zimní P zá,zk   ano
FP-BELAE Entrepreneurial Laboratory en  6  zimní P kl   ano
FP-BMREE Market Research en  5  zimní P kl   ano
FP-BPMAE Project Management en  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BCASE Communication and Advertising of Smal... en  6  letní P zá,zk   ano
FP-BEP1E Entrepreneurial Project 1 en  21  letní P kl   ano
FP-BSMAE Service Management en  6  letní P zá,zk   ano
FP-BTAXE Taxes en  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BDMSE Digital Marketing and Social Media en  5  zimní P zá,zk   ano
FP-BEP2E Entrepreneurial Project 2 en  14  zimní P kl   ano
FP-BFT1E Final Thesis Seminar 1 en  5  zimní P kl   ano
FP-BMFTE Methodology of Final Thesis en  3  zimní P kl   ano
FP-BTSPE Trade and Sales Promotion en  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BEITE E-commerce and Information Technology en  4  letní P kl   ano
FP-BEP3E Entrepreneurial Project 3 en  14  letní P kl   ano
FP-BFT2E Final Thesis Seminar 2 en  5  letní P kl   ano
FP-BODGE Organizational Development and Growth... en  5  letní P zá,zk   ano