• Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra
 • Zvut.cz

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Soudní inženýrství


Zkratka: SOI
Zaměření: Forenzní ekotechnika
Délka studia: 4 roky
Program: Soudní inženýrství
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2015/2016
Profil oboru:
Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Metodika systémového hodnocení územních systémů ekologické stability a významných krajinných prvků

  Cílem práce je nalezení, výběr, definice a kvantifikace jednotlivých parametrů potřebných pro exaktní ohodnocování územních systémů ekologické stability a významných krajinných prvků. Téma studia je určeno pro absolventy lesnické fakulty, oboru krajinné inženýrství.

  Školitel: Alexandr Pavel, doc. Ing., CSc.
 2. Oceňování stromových jedinců mimo les a standardizace znaleckého postupu pro stanovení ceny obvyklé

  Cílem je vyřešení problému spojeného s oceňováním stromových jedinců mimo les s využitím porovnávacích oceňovacích metod a návrh postupů využitelných pro standardizace znaleckých postupů při stanovení ceny obvyklé. Pro řešení bude využito přímé detekce stavu stromových jedinců prostřednictvím funkční diagnostiky v rámci metody „CFA“ (contact flora assessmentmethod).

  Školitel: Alexandr Pavel, doc. Ing., CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.
26.04.2017 06:04:14
php 0.07s, sql 0.04s
shreck2, cdbx1