• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Soudní inženýrství


Zkratka: SOI
Zaměření: Posuzování vad a poruch v technice
Délka studia: 4 roky
Program: Soudní inženýrství
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2015/2016
Profil oboru:
Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
  1. Komplexní přístup k posuzování vad masivních dřevostaveb a možností jejich odstraňování

    Cílem práce je analyzovat nejčastěji se vyskytují vady u realizovaných masivních dřevostaveb, tyto vhodně uspořádat z hlediska jejich vlivu na úroveň funkčních parametrů a dobu dalšího užívání a dále navrhnout komplexní přístup k posuzování jejich odstranitelnosti. U odstranitelných vad se práce bude zabývat výběrem technologií pro provádění oprav z hlediska potřeb znaleckého posuzování a stanovení nákladů na jejich odstranění. U vad neodstranitelných se bude práce zabývat metodami pro posuzování jejich vlivu na hodnotu majetku ve vztahu ke snížení funkčních, estetických a dalších parametrů stavby. Zohledněny budou nejen vady samotných dřevěných konstrukcí, ale i takové, které vznikají v důsledku napojení dřevěných konstrukcí na konstrukce zděné a betonové. Tyto postupy budou rozpracovány ve vztahu k činnostem znalce při řešení daného typu znaleckých problémů.

    Školitel: Superatová Alena, Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS01 Doktorský seminář I cs  0? zimní P kol   ano
ÚSI-DSB01 Základy práva pro znaleckou činnost cs  0? zimní P drzk   ano

Povinně volitelný
ÚSI-DSA01 Numerické metody I cs  0? zimní PV drzk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS02 Doktorský seminář II cs  0? letní P kol   ano

Povinně volitelný
ÚSI-DSD06 Bezpečnost strojů a zařízení - systém... cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD07 Elektrické komponenty pohonných soust... cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD02 Radiační a diagnostické metody ve zku... cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD01 Technologie sanace betonů cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD05 Teorie a stavba obráběcích strojů cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD04 Teorie a stavba tvářecích strojů cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD08 Teorie měření, měřicí techniky a tech... cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSA02 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  0? letní PV drzk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSB02 Právní aspekty vědecké práce cs  0? celoroční P kol   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS03 Doktorský seminář III cs  0? zimní P kol   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS04 Doktorský seminář IV cs  0? letní P kol   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSJ01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  0? celoroční P drzk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS05 Doktorský seminář V cs  0? zimní P kol   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS06 Doktorský seminář VI cs  0? letní P kol   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS07 Doktorský seminář VII cs  0? zimní P kol   ano