• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Soudní inženýrství


Zkratka: SOI
Zaměření: Oceňování majetku
Délka studia: 4 roky
Program: Soudní inženýrství
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2015/2016
Akreditace od: 24.4.2008
Akreditace do: 30.4.2016
Profil oboru:
Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Analýza a hodnocení environmentálních vlivů ovlivňující cenu nemovitostí

  Vedle vlivů, které ovlivňují cenu majetku, jako je např. lokalita, místo, kde se nemovitost nachází a s tím spojené vlivy jako je občanská vybavenost a dostupnost, zhodnocení přítomnosti konfliktních skupin a tím spojená bezpečnost a úroveň života v dané lokalitě, kvalita stavebních prací, vybavení, designové řešení nemovitosti, historická hodnota, velikost nemovitosti a náležícího pozemku, hraje rovněž velmi významnou roli i environmentální vlivy (např. emise, hluk, oblasti se zvláštním režimem ochrany apod.). Cílem dizertační práce je analýza a následné ocenění environmentálních vlivů, které mohou výrazně ovlivnit výslednou cenu nemovitostí, vč. návrhu metodologie postupu při oceňování nehmotného majetku.

  Školitel: Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.
 2. Analýza a kvantifikace nemateriálních faktorů ovlivňujících cenu obytné (občanské) stavby

  Práce se bude zabývat posuzováním vlivu kvalitativních faktorů na cenu stavby. Stěžejním přístupem bude vyjádření a kvantifikace uměleckých a architektonických kvalit pro adekvátnější stanovení hodnoty stavby. Výběr determinantů specifických pro stavební díla a jejich zohlednění při stanovní tržní hodnoty.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
 3. Analýza faktorů ovlivňujících výši nájemného za prostory v administrativních budovách

  Práce se zaměřuje na rozvoj metod pro řešení problému spojeného se stanovením výše nájmu za prostory v administrativních budovách. V současné době neexistuje závazná ani doporučená metodika pro řešení daného typu problému. Výzkum realizovaný v rámci doktorských disertačních prací probíhal pouze u pronájmu bytů. Řešení bude vycházet z průzkumu trhu a zaměří se na vymezení systému podstatných veličin tak, aby byly zohledněny podstatné cenotvorné faktory a na návrh vhodných oceňovacích postupů, zohledňujících specifika daného typu majetku.

  Školitel: Superatová Alena, Ing., Ph.D.
 4. Analýza vlivů působících na ceny stavebních pozemků

  Pro oceňování stavebních pozemků podle cenových předpisů se v podmínkách České republiky používá porovnávací metoda založená na využití indexů trhu, polohy a omezujících vlivů. Cílem práce je ověřit obecnou použitelnost této metody ve vztahu k možnostem jejího vyžití pro stanovení tržní hodnoty těchto pozemků. Práce bude vycházet z průzkumu trhu v konkrétním kraji a zaměří se na analýzu významu jednotlivých používaných znaků, vhodnost jejich volby a způsoby jejich kvantifikace. Obecná použitelnost bude ověřena při aplikaci metody na ocenění pozemků v rámci dalších území ČR.

  Školitel: Superatová Alena, Ing., Ph.D.
 5. Aplikace metod forenzní environmentalistiky v soudním inženýrství

  Současný velmi rychlý rozvoj forenzních věd v celé řadě vědních i pomocných disciplín si klade za cíl především sjednocení jejich metodologických přístupů nejen v rámci EU. To podtrhuje i usnesení Parlamentu EU, která nabádá členské státy ke sjednocení forenzních věd do roku 2020. Problémová situace nastává např. při oceňování průmyslových oblastí před jejich modernizací či koupí nebo při využití již nefunkční průmyslové zóny tzv. brownfields. Ve velké míře jsou tyto plochy zdevastovány, s výraznou starou ekologickou zátěží, způsobenou zejména kontaminací celé řady rizikových látek a to jak v půdě, horninovém prostředí tak i spodních a povrchových vodách. Problémem se pak stává stanovení rozsahu kontaminace, návrh sanačních opatření k odstranění této kontaminace a především stanovení odpovědnosti (viníka) za způsobené škody, které bývá velmi často předmětem soudních sporů. Cílem bude, na základě důkladné analýzy a systémového přístupu, vytvořit komplexní soubor metod a postupů, vč. jejich aplikace pro potřeby forensní environmentalistiky, který nalezne uplatnění v soudních sporech a technickém znalectví, zejména pro urychlení, sjednocení a zpřehlednění problematiky v procesu ocenění a stanovení odpovědnosti za způsobené škody.

  Školitel: Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.
 6. Metodologie rizik spojených s oceňováním škod na životním prostředí

  Analýza rizik je nástroj pro posuzování rizik v souvislosti s řešením zejména starých ekologických zátěží nebo pro oceňování škod spojených se znečištěním (poškozením) životním prostředí v souvislosti např. s prodejem majetku. Tato rizika mohou být zastoupena s rozdílnou mírou závažnosti. Jedná se jak o rizika aplikace metod, tak i o rizika vyplývající z činnosti organizace, která může škodu způsobit. Podnikající subjekty, které nakládají s nebezpečnou látkou, nebo jsou jejich výsledným produktem ve formě emisí, mohou závažně ovlivnit okolí v jednotlivých složkách životního prostředí. Proto je nutné zvolit takový vhodný postup, který umožní komplexní hodnocení potenciálních škod na životním prostředí s ohledem na míru rizika, kterou znamená činnost daného subjektu. Analýza rizika s ohledem na riziko pro ŽP je zahrnuta již v havarijním plánování zejména větších podniků. Výše uvedené by mělo vyústit v jednotný postup s identifikací a minimalizací rizika vzniku chybných výsledků při oceňování ŽP a potenciálních škod. Zároveň bude navržen postup zařazení ocenění potenciálních škod na ŽP do činnosti preventivního plánování podniků zařazených do skupin A nebo B s ohledem na rizika, která podnik musí ze zákona o prevenci závažných havárií analyzovat. Cílem dizertační práce je návrh metodologie provedení komplexní analýzy rizik, která jsou spojeny s oceňovacími metodami škod na životním prostředí, vč. navržení změn, které by se měly promítnout do havarijního plánování a jeho postupu při oceňování škod na životním prostředí.

  Školitel: Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.
 7. Modelování a predikce tržní hodnoty nemovitostí v mikroekonomických souvislostech

  Tržní hodnota nemovitosti jakožto kvantitativní proměnná, může být vysvětlována mnoha parametry vycházejícími z mikroekonomické podstaty heterogenity tohoto statku. Lze tuto proměnnou modelovat prostřednictvím statistických lineárních i nelineárních modelů v různých segmentech trhu. Při pokročilém modelování lze využít simultánní modely pro řešení mikroekonomických situací na realitním trhu. Cílem práce je vybrat vhodné skupiny modelů a ty poté otestovat na zvolených datech. Výsledný model by měl mít dobré predikční vlastnosti a dobrou aplikovatelnost v praxi.

  Školitel: Cupal Martin, Ing. et Ing., Ph.D.
 8. Posuzování vlivu konstrukčního řešení stavby na hodnotu stavby v rámci jejího životního cyklu

  Jednou ze základních metod používaných při oceňování staveb je metoda nákladová. Tato metoda je založena na předpokladu, že hodnota stavby se významně odvíjí od nákladů na její pořízení. Práce se zaměří na ověření tohoto paradigmatu ve vztahu k možnostem různých konstrukčních řešení hlavních konstrukcí stavby pro dosažení porovnatelných užitných parametrů. Posuzována bude užitečnosti stavby v rámci celého životního cyklu. Cílem práce je navrhnout případné korekce pro určité typy konstrukčních řešení v rámci aplikace nákladové metody při oceňování staveb. Pro konkrétní typ stavebního objektu bude v práci porovnán vliv konstrukčního řešení na pořizovací náklady, jeho dopad na životnost, náklady spojené údržbou a opravami, možnosti likvidace stavby ap.

  Školitel: Superatová Alena, Ing., Ph.D.
 9. Standardizace a harmonizace postupů při zjišťování obvyklé ceny stavebních prací ve znalecké praxi

  Cílem práce je analyzovat stávající způsoby užívané při stanovení obvyklé ceny stavebních prací ve stavebním prostředí České republiky. Navrhnout optimální metody aplikovatelné ve znalecké praxi při stanovování obvyklé ceny stavebních prací v různých úrovních dodavatelských vztahů a to včetně zohlednění vlivů potencionálních rizik spojených s vlastní realizací stavby.

  Školitel: Šmahel Milan, Ing., Ph.D.
 10. Statistické a numerické metody a diagnostické nástroje pro algoritmizaci odhadu tržní hodnoty nemovitosti

  Téma vychází z potřeby časově spojitě a objektivně odhadnout tržní hodnotu nemovitosti. Cílem práce bude navrhnout a otestovat statistické a numerické metody pro zapojení do procesu algoritmizace odhadu tržní hodnoty. Výsledkem bude nově navržený algoritmus, který umožní s pomocí navržených metod objektivnější a úplnější odhad tržní hodnoty.

  Školitel: Cupal Martin, Ing. et Ing., Ph.D.
 11. Systémové pojetí problematiky stanovení výše škod ze znehodnocování životního prostředí

  Problémová situace nastává v případech škody na mimoprodukčních funkcích životního prostředí, která může odpovídat ekologické újmě v rozsahu ztráty nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, kdy jsou jejich složky a vnitřní vazby narušeny v důsledku antropogenní činnosti a tím jsou narušeny i funkce mimoprodukční. Problémem se stávají způsobené ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí zasahující i do problematiky oceňování netržních ekologických funkcí životního prostředí, na které je v posledních letech kladen velký důraz. Jednou z problematických oblastí jsou i úniky nebezpečných látek do životního prostředí, které mají závažné dopady na jeho funkci. S ohledem na problémovou situaci je potřebné řešit hodnocení, rozsah a dopady potenciálních úniků nebezpečných chemických látek společně s jejich následky (rozsah škod). Cílem je tak na základě analýzy a systémového přístupu k problematice navrhnout jednotný přístup pro oceňování a stanovení výše škod na životním prostředí pro potřeby soudního inženýrství a znalectví, které pomůže odborníkům urychlit a sjednotit řešení problému včetně soudních sporů.

  Školitel: Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.
 12. Systémový přístup k oceňování osobních motorových vozidel

  Cílem práce je v systémovém pojetí rozpracovat metodiku pro oceňování osobních motorových vozidel s důrazem na posuzování vlastností struktury, stavu struktury a stavu okolí z hlediska vlivu na hodnotu těchto vozidel. V oblasti vlastností struktury bude kladen důraz na rozvoj metod pro hodnocení technické úrovně. V oblasti posuzování stavu struktury se práce zaměří na rozvoj metod pro zjišťování posuzování a následné hodnocení technického stav vč. hodnocení vlivu celkových a generálních oprav. Posuzování vlivu okolí se zaměří především na analýzy stavu trhu a podstatných faktorů, které ovlivňující rozdíly hodnoty užitné a směnné. Práce zahrne i problematiku posuzování výše majetkové újmy.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.
 13. Systémový přístup k oceňování tvářecích strojů

  Cílem práce je v systémovém pojetí rozpracovat metodiku pro oceňování tvářecích strojů (příp. vymezených typů tvářecích strojů) s důrazem na posuzování vlastností struktury, stavu struktury a stavu okolí z hlediska vlivu na hodnotu těchto strojů. V oblasti posuzování vlastností struktury bude kladen důraz na rozvoj metod pro hodnocení technické úrovně. V oblasti posuzování stavu struktury se práce zaměří na rozvoj metod pro zjišťování posuzování a následné hodnocení technického stavu vč. hodnocení vlivu celkových a generálních oprav. Posuzování vlivu okolí se zaměří především na analýzy stavu trhu a podstatných faktorů, které ovlivňující rozdíly hodnoty užitné a směnné. Práce zahrne i problematiku posuzování výše majetkové újmy.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.
 14. Systémový přístup k oceňování užitkových motorových vozidel

  Cílem práce je v systémovém pojetí rozpracovat metodiku pro oceňování užitkových motorových vozidel s důrazem na posuzování vlastností struktury, stavu struktury a stavu okolí z hlediska vlivu na hodnotu těchto vozidel. V oblasti vlastností struktury bude kladen důraz na rozvoj metod pro hodnocení technické úrovně. V oblasti posuzování stavu struktury se práce zaměří na rozvoj metod pro zjišťování posuzování a následné hodnocení technického stav vč. hodnocení vlivu celkových a generálních oprav. Posuzování vlivu okolí se zaměří především na analýzy stavu trhu a podstatných faktorů, které ovlivňující rozdíly hodnoty užitné a směnné. Práce zahrne i problematiku posuzování výše majetkové újmy.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS01 Doktorský seminář I cs  0? zimní P kol   ano
ÚSI-DSB01 Základy práva pro znaleckou činnost cs  0? zimní P drzk   ano

Povinně volitelný
ÚSI-DSA01 Numerické metody I cs  0? zimní PV drzk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS02 Doktorský seminář II cs  0? letní P kol   ano

Povinně volitelný
ÚSI-DSD06 Bezpečnost strojů a zařízení - systém... cs  0? letní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSD07 Elektrické komponenty pohonných soust... cs  0? letní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSD10 Metody studia lesních ekosystémů cs  0? letní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSD03 Oceňování podniků cs  0? letní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSA02 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  0? letní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSD02 Radiační a diagnostické metody ve zku... cs  0? letní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSD01 Technologie sanace betonů cs  0? letní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSD05 Teorie a stavba obráběcích strojů cs  0? letní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSD04 Teorie a stavba tvářecích strojů cs  0? letní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSD08 Teorie měření, měřicí techniky a tech... cs  0? letní PV drzk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
ÚSI-DSD11 Psychologie v soudním inženýrství cs  0? letní VN drzk   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSB02 Právní aspekty vědecké práce cs  0? celoroční P kol   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS03 Doktorský seminář III cs  0? zimní P kol   ano

Povinně volitelný
ÚSI-DSE02 Speciální metodika soudního inženýrst... cs  0? zimní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSE03 Speciální metodika soudního inženýrst... cs  0? zimní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSE05 Speciální metodika soudního inženýrst... cs  0? zimní PV drzk 1 ano
ÚSI-DSE04 Speciální metodika soudního inženýrst... cs  0? zimní PV drzk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS04 Doktorský seminář IV cs  0? letní P kol   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSJ01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  0? celoroční P drzk   ano

Povinně volitelný
ÚSI-DSE01 Speciální metodika soudního inženýrst... cs  0? celoroční PV drzk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS05 Doktorský seminář V cs  0? zimní P kol   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS06 Doktorský seminář VI cs  0? letní P kol   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS07 Doktorský seminář VII cs  0? zimní P kol   ano