bakalářská práce

Nové laboratorní úlohy pro předmět "Programovatelné automaty"

Text práce 5.52 MB Příloha 305.99 kB

Autor práce: Bc. Patrik Chaňo

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této práce je návrh a realizace nových úloh do předmětu “Programovatelné
automaty“, zaměřené na logický modul LOGO! firmy Siemens. První část obsahuje
teoretický úvod o programu LogoSoft! Comfort a přehled všech použitých blokových
funkcí. Druhá část práce je věnována souboru řešených úloh, rozdělených podle
použitých funkcí a obtížnosti.

Klíčová slova:

Logo, LogoSoft: Comfort, digital, analog, řešené úlohy, blokové funkce

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student obhájil BP a velmi dobře odpověděl na dotazy oponenta a komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření podkladů pro nové laboratorní úlohy do předmětu „Programovatelné automaty“. Vedoucím práce bylo zadáno, že by úlohy měly být zaměřeny na logický modul LOGO! firmy Siemens. Práce se v úvodu věnuje programu LogoSoft Comfort a základní orientaci v něm. Z dostupných zdrojů je zde stručně popsány použité blokové funkce. Pro práci s digitálním signálem bylo vytvořeno 18 úloh rozdělených dle použitých blokových funkcí a seřazeno dle náročnosti. Dále byly vytvořeny 3 úlohy zaměřující se na problematiku práce s analogovým signálem. Všechny realizované úlohy jsou tvořeny formou zadání a popisu grafického řešení. Vytvořené programy jsou přiloženy v přílohách na CD.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá tvorbou praktických příkladů v prostředí LOGO! Soft Comfort pro modul LOGO!. Text práce obsahuje seznámení s použitým prostředím a použitým modulem a poté následuje zadání a řešení příkladů pro logické a spojité řízení. U zadání příkladů chybí blokové schéma, které by situaci více objasnilo. Dále popis vstupů a výstupů není jednoznačný, například “Indikátor nízké hladiny, 0-vypnuto,1-zapnuto”, vhodnější je “0- nedosažena minimální hladina, 1- hladina vody je rovna nebo vetší než minimální”, dále obr. 7  nesouhlasí s popisem .
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B