bakalářská práce

Realizace hardware laboratorního testovacího přípravku pro aktivní magnetické ložisko

Text práce 870.89 kB

Autor práce: Ing. Marek Petrušek

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Milan Turek, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem a realizací hardware pro aktivního magnetického ložiska a také samotného přípravku pro jeho upevnění. Hardware je navržen tak, aby byl schopen kvalitně řídit aktivní magnetické ložisko, realizuje odečet otáček rotoru a jejich následné zpracování. Výstupem snímačů jsou informace o poloze rotoru aktivního magnetického ložiska.
V rešeršní části práce je rozbor co už ve světě existuje a jaké jsou poznatky. Následuje průřez již zakoupenými snímači pro aktivní magnetické ložisko. Další část práce se věnuje výkonovým prvkům. V praktické části je popsáno vlastní realizované ložisko, měření polohy, výkonová části, chovaní hardware v reálném zapojení a také v zapojení přímo na přípravku. V poslední části je uveden rozbor práce.

Klíčová slova:

Aktivní magnetické ložisko, měření polohy

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof.Ing.Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc.Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc.Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc.Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení práce přistupoval velmi nezodpovědně a nesamostatně. Nedodržoval stanovené termíny konzultací a svou nezodpovědností způsobil dalším kolegům pracujícím na AML řadu problémů. Uvedené problémy vedly k tomu, že jím realizovaná elektronika, byla realizována s ročním zpožděním, kdy už existovalo jiné řešení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu E

Známka navržená vedoucím: E

Posudek oponenta
Ing. Milan Turek, Ph.D.

Bakalářská práce je tvořena čtyřmi hlavními částmi. První a nejrozsáhlejší část se zabývá rešerší současného stavu ve vývoji magnetických ložisek. Tato část práce je zpracována velmi dobře a dává přehled v současnosti používaných typů magnetických ložisek a principů na nichž v současnosti pracují.
Následující část práce se podle nadpisu zabývá současným stavem řízení magnetických ložisek, ale ve skutečnosti je zde pouze nejzákladnější přehled principů na nichž pracují snímače polohy, následovaný několika příklady snímačů a uzavřená třemi řádky s konstatováním jaké snímače byly zvoleny. Zcela zde chybí zdůvodnění proč byly zvoleny zrovna tyto snímače polohy.
Třetí část práce se zabývá mechanickou konstrukcí přípravku. Na dvou stránkách jsou zde shrnuty požadavky na konstrukci a je zde uveden krátký popis vybraných konstrukčních prvků doplněný fotografiemi a 3D modelem. Za součást této části práce by ale měla být považována přiložená výkresová dokumentace. Bohužel zde zcela chybí zdůvodnění proč byla použita daná konstrukce a rozměry konstrukčních prvků.
Poslední část se zabývá výkonovou elektronikou a přizpůsobovacími obvody pro připojení snímačů polohy. Bohužel je zde opět uvedeno pouhé suché konstatování, že byly použity dané obvody a chybí jakékoli zdůvodnění nebo uvedení dalších možností.
Na první pohled díky své grafické úpravě vypadá práce velmi dobře, ale po přečtení práce následuje zklamání díky prakticky nulovému informačnímu přínosu. Navíc vypracování práce bylo o rok opožděno oproti původnímu termínu odevzdání, což způsobilo opoždění realizace hardwaru a provedení dalších plánovaných experimentů s magnetickým ložiskem. Době řešení také neodpovídá rozsah práce, kde je vlastní práce tvořena pouze dvaceti stránkami textu s velkým množstvím obrázků a tabulek.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: E