bakalářská práce

Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem

Text práce 7.87 MB Příloha 19.18 kB

Autor práce: Bc. Ladislav Křížek

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

V této práci je popsán zvon, jeho součásti, konstrukční předpoklady pro jeho správnou funkci, řízení chodu kostelních zvonů s ručním pohonem a řízení s pohonem rotačního elektromotoru. Dále je v této práci popsán programovatelný automat Siemens Simatic S7 – 200 CPU 221. který je součástí zvonícího stroje v kostele obce Bukovinka. Tento zvonící stroj a zvláště pak chod obou zvonů vykazují určité nedostatky, pro které jsou, na základě přání a podmínek provozovatele, připraveny dvě varianty programů pro zlepšení jejich správné funkce. Z těchto dvou variant byla jedna odzkoušena a odlazena přímo na zvonícím stroji. Tato varianta, na přání provozovatele, dodnes řídí chod dvojice zvonů v kostele obce Bukovinka.

Klíčová slova:

Kostelní zvon, automatické řízení, pohon, elektromotor, programovatelný automat, zvonící  stroj, program

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)

Bylo navrženo programové vybavení ve dvou variantách pro řízení kostelních zvonů. Programy jsou relativně jednoduché, ale jejich ověření na reálném objektu bylo obtížné. Dosažené výsledky jsou uspokojivé.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: D

Cílem předložené bakalářské práce bylo řešit praktickou potřebu automatického řízení chodu specifické regulované soustavy s výrazným rezonančním charakterem pohybu. Konkrétně se jednalo o úlohu, ve které bylo cílem pomocí programového vybavení odladit chod kostelních zvonů v obci Bukovinka. V první části práce se autor zabývá popisem zvonů. Dále je v práci popsán programovatelný automat Simatic S7-200 CPU 221, který je součástí zvonícího stroje v kostele obce Bukovinka. Další část práce se již zabývá rozborem daného problému a jejím řešením. Bylo použito stávajícího programového vybavení, na kterém byly provedeny úpravy. Bohužel v práci postrádám jakékoli měření, týkající se samostatné soustavy anebo soustavy s regulací, čímž by se dala doložit funkčnost navrženého řešení. Práce je zvládnutá uspokojivě jak po formální tak i po obsahové stránce. Autor se však nevyhnul některým chybám, kde například na str. 25 píše, že kinetická energie kyvadla je maximální v krajní poloze, ale v následujícím textu toto vyvrací. Tyto chyby se však dají přičíst autorově nepozornosti. Kapitoly 2, 3 a 4 mají špatnou kvalitu vložených obrázků. Ostatní kapitoly mají grafickou úroveň dobrou. Je dodržen jednotný styl, je doplněna číslovanými obrázky, tabulkami a nechybí zde ani odkazy na použitou literaturu. Hlavní cíl "Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem" byl splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D