bakalářská práce

Měření teploty pomocí mikrokontroléru

Text práce 1.86 MB

Autor práce: Bc. František Harčár

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Miroslav Holý

Abstrakt:

Práce popisuje možnosti využití levných mikrokontrolérů k měření teploty. Navržený modul je vhodný jak pro laboratorní výuku, tak i pro využití v automatizaci. Po stručném úvodu je vysvětlen obecně pojem „měření“ a zmíněna historie měření. Poté je krátce zmíněna historie a vývoj měření teploty a druhy používaných senzorů. Dále je vysvětlen princip a porovnání základních typů mikrokontrolérů vybraných výrobců. Následuje vlastní práce, popis, princip, schéma zapojení a metodika měření. V závěru je provedeno vyhodnocení práce a její přínos.

Klíčová slova:

Mikrokontrolér, měření,  teploměr,  LM35, ATMEL, ATMega8, pařeniště, regulátor

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce obsahuje velmi dobře zpracovanou teoretickou část a nedílnou součástí práce je také funkční model, který bude využit ve výuce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Holý

Práce v zásadě splňuje požadavky zadání, v bodech 4.a 5. pouze částečně, konkrétní laboratorní úloha a metodika navržena není. Chybí rovněž podrobnější technický popis navrženého HW s SW. Grafická i technická úroveň práce je dobrá a shora uvedené nedostatky přičítám spíše nedostatku času věnovanému zpracování než nedostatku znalostí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C