bakalářská práce

Algoritmy třídění

Text práce 377.09 kB

Autor práce: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá problémem třídění polí, který patří mezi známé problémy informatiky. Definuje pojmy třídění, algoritmus a složitost algoritmů. Popisuje vybrané algoritmy pro třídění od nejjednodušších po vybrané složitější konstrukce. Nakonec jsou algoritmy porovnány v závislosti na počtu operací a době trvání celého procesu.

Klíčová slova:

algoritmus, třídění, složitost algoritmů, bublinové třídění, třídění vkládáním, třídění výběrem, Shellovo třídění, třídění haldou, rychlé třídění

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Práce má v souladu ze zadáním přehledový charakter. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. Je třeba ocenit, že student se nespokojil pouze s hodnocením metod třídění na základě literatury, ale také provedl vlastní experimenty.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce se zabývá klasickou partií informatiky, které jsou věnovány i samostatné monografie. V tomto směru těžko může být objevná. Student však i na malém prostoru vystihl všechny důležité rysy problematiky a přehledným způsobem porovnal nejdůležitější algoritmy z hlediska jejich teoretické časové složitosti, algoritmy implementoval a testoval i na souborech dat většího rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A