diplomová práce

Návrh řídicího členu s použitím neuronové sítě s radiální bází

Autor práce: Ing. Martin Provalil

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce popisuje možnosti využití neuronové sítě s radiální bází jako řídicího
členu. Námi řízené systémy budou nelineární neboť lineární systémy jsou snadno říditelné běžnými
metodami.

Klíčová slova:

RBF, Neuronové sítě, Regulátor, Simulink

Termín obhajoby

6.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-01)

Složení komise

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)