diplomová práce

Plánování cesty mobilního robota

Autor práce: Ing. Tomáš Gross

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá plánováním cesty robota ve spojitém prostředí pomocí genetických algoritmů. Teoretická část je věnována dosavadním přístupům k plánování cesty a vysvětlení obecného principu genetického algoritmu. Praktická část popisuje aplikaci genetického algoritmu na problém plánováni cesty robota a programovou implementaci tohoto algoritmu v prostředí Borland Delphi 7.
Tato diplomová práce byla zpracována v rámci vědecko-výzkumného záměru MSM 0021630529 „Inteligentní systémy v automatizaci“.

Klíčová slova:

Mobilní robot, plánování cesty, genetický algoritmus.

Termín obhajoby

6.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)