diplomová práce

Distribuované optimalizační programy

Text práce 1.32 MB Příloha 161.42 kB

Autor práce: Ing. Pavel Dvořák

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem distribuovaných optimalizačních programů (dále už jen DOP), praktickým návrhem a programovou realizací vzorového řešiče DOP a ověřením jejich funkčnosti a použitelnosti.

Klíčová slova:

Distribuované optimalizační programy, Simplexová metoda, matematické programování.

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Práce je součástí softwarového produktu DOP, který je vyvíjen na ÚAI ve spolupráci s některými pracovníky ÚM. Úkolem autora bylo připravit vzorový řešič (ev. řešiče) tak, aby bylo možné ověřit navržené principy a vytvořit předběžnou testovací verzi systému. Autor měl práci značně ztíženou tím, že nadřazená úloha (jejíž realizace nebyla v žádném případě tématem této práce) ještě není dokončená a že i samotný komunikační protokol mezi úlohami existuje pouze ve stádiu návrhu. Diplomant se tak nezaviněně dostal do časové tísně a nakonec musel okolí simulovat, aby vůbec mohl práci dokončit. S nastalou situací se ale dokázal vyrovnat zcela profesionálně. Práce využívá i poměrně komplikovaný teoretický základ, nejde tedy zdaleka pouze o popsané lineární optimalizační problémy. Bohužel v již zmíněné nastalé nezaviněné časové tísni a nutnosti hledat náhradní řešení je v textové části práce několik drobných nedokonalostí, které však rozhodně nesnižují přínos a kvalitu odvedené práce.
Vzniklá práce je první realizovanou částí DOP, na její výsledky budou navazovat další autoři tohoto systému, využitelnost práce a splnění zadání jsou tedy více než zřejmé. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných optimalizačních výpočtů a jejich programovou podporou. Diplomant splnil požadavky zadání práce. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Autor nejprve ve vysoce úsporně pojatém abstraktu naznačuje téma práce, které potom jasně vysvětluje v krátkém úvodu (kapitola 1). Kapitola 2 zahrnuje vybrané a značně subjektivně a úzce pojaté poznámky autora k širokému tématu optimalizace. Zejména pojetí odstavce 2.1 je pro mne značně neortodoxní. I v kapitole 3 se autor zprvu podle mne zbytečně vyhýbá matematické symbolice. S ohledem na pojetí jádrové části práce toto pojetí úvodních kapitol považuji za vedoucí ke zbytečně rozvláčnému a nedostatečně kompaktnímu textu. Částečnou nápravu pak konečně přináší formálněji a matematicky pojatý výklad algoritmu simplexové metody na stranách 22-25, kde autor zúročil poznatky získané během předchozího studia svého oboru. Uvedení duality v 3.4 a síťových úloh v 3.5 je zajímavé (zejména obr. 3.1), ale není adekvátně využito v autorské části práce. U kapitoly 4 hodnotím kladně, jak autor kvalifikovaně použil a zprostředkoval poznatky z českých i cizojazyčných zdrojů. Kapitola 4 svojí srozumitelností může sloužit jako vhodný zdroj dalším zájemcům o tuto problematiku. Kapitola 5 obsahuje zasvěcené komentáře k implementaci a dokládá autorovy programátorské kvality. Rušivý moment je použití konkrétních koeficientů v implementovaném příkladu a nepříjemným překlepem je neopravení neostrých nerovnic v příkladu na straně 34 a 35 v návaznosti na předchozí správně zavedenou symboliku. Následuje pak ukázka řešení pro uvedené příklady a přínos práce pak shrnuje závěr. Klady práce vidím ve nastudování odborné problematiky autorem tak, že následně realizoval první stavební kameny pro DOP a jejich základní funkční propojení ověřil na konkrétních příkladech. Zřejmě z důvodu časových omezení už autor nezužitkoval některé uvedené poznatky z přehledové části a to zřejmě rovněž ovlivnilo dotažení práce ve více částech. Za základní slabinu pak považuji nevyvážený přístup autora ke standardní matematické symbolice v problematice. Nepříliš překvapivě nejlépe zvládl části vztažené k implementaci (kapitola 3.3 a 4). V jiných částech buď volil pouze verbální popisy nebo naopak zcela konkrétní číselné případy, i když jeho software je jistě připraven pro řešení obecných úloh lineární optimalizace včetně DOP pojetí. Přes uvedené více či méně podstatné nedostatky oceňuji nadšený a úspěšný přístup autora k implementaci nové problematiky a předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C