bakalářská práce

Robotický kit Bioloid Robotis Premium

Hlavní dokument 4.49 MB Příloha 62.06 kB

FSIbakalářská práceStudent: Bc. Tomáš KohoutekAk. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Stanislav Lang

Tato bakalářská práce se zabývá popisem robotické stavebnice Bioloid Robotis Premium kit, a to jak jejím HW, tak s možností využitelného SW a následnou konstrukcí robota typu Human0oid. Cílem práce je seznámit se s dostupnou a dokoupenou senzorikou, následně oživit robota a naprogramovat ho ve dvou demo variantách se vztahem k interakci k okolí.

Jazyk

čeština

Stav

ohodnoceno (práce byla ohodnocena a na základě hodnocení bude podstoupena obhajobě)

Fakulta

Ústav

Obor studia

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Předložená bakalářská práce byla v podstatě rešerší a "hrou" na téma malý robot humanoidního typu. Student dostal k dispozici stavebnici Bioloid Robotis Premium s cílem stručného popisu, vlastního složení robotu a jeho naprogramování s využitím dostupných senzorů. V kontextu realizace bakalářské práce šlo v podstatě o proof of concept na téma využití CCD kamery a senzoru barev, v kontextu studenta, šlo jak doufám o zajímavou práci.

Předložená práce má v realizační doméně velmi dobrý potenciál, který bude bezesporu pro potřeby propagačních aktivit ústavu dále využit. S textovou formou práce, resp. s jejím estetickým projevem, zcela spokojen nejsem, neb dle mého úsudku uvedený potenciál realizovaného řešení i přes svůj nadprůměrný rozsah, plně nevyužila. S přístupem studenta jsem byl až na nemožnost závěrečného čtení práce zcela spokojen. Samostatnost, vlastní zapojení i motivace studenta byla velmi dobrá a v kontextu formy studia (kombinovaná forma) nadstandardní. Práci splnila požadované cíle, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou B/velmi dobře.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta
Ing. et Ing. Stanislav Lang

Předložená bakalářská práce je věnována robotické stavebnici Bioloid Robotics Premium. V teoretické části své práce nabízí autor přehledný popis jednotlivých komponent robotické stavebnice a přehled souvisejících softwarových produktů. Dále následuje popis konstrukce robotu typu humanoid a výčet dostupných vývojových prostředí pro programování vytvořeného robotu.

V implementační části realizoval student dva programy demonstrující vybrané funkcionality stavebnice. Robot se pohybuje v prostoru a reaguje na předměty, přičemž detekuje jejich barvu. Programy tvoří přílohu práce, jsou přehledné a jejich funkčnost je doložena videozáznamy.

Všechny požadavky zadání bakalářské práce shledávám za splněné.

Písemná část práce je logicky členěná a splňuje formální náležitosti.  Výhradu bych měl pouze k několika překlepům a ne zcela obratným formulacím. Dále v kapitole 3.2 student popisuje mikrokontrolér ATmega128, který je však jádrem starší verze stavebnice, a zaměňuje označení řídicí jednotky s označením procesoru. Jelikož informace o použitém procesoru není pro programování robotu zásadní, nepřikládám zmíněnému nedostatku velkou váhu.

Z práce je patrno, že student tématu věnoval značné úsilí. Po odevzdání práce student uveřejnil ještě další program. Práci vnímám jako zdařilou, s přihlédnutím na výsledky dosažené v implementační části.

Student jednoznačně prokázal schopnost pracovat na technických úkolech.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B / velmi dobře.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Cíle, kterých má být dosaženo

1) HW/SW popis stavebnice Bioloid Robotis Premium
2) Popsat dostupné možnosti programování robotu, vč. příkladů.
3) Sestavit robota typu humanoid.
4) Naprogramovat robota alespoň ve dvou demo variantách s důrazem na využití dostupné senzoriky v kontextu interakce s okolím.
5) Připravit prezentační video robotu v akci dle bodu 4.

Literatura

Bioloid Premium [online]: Copyrights 2016 robotis.com, [cit. 1.1.2016]. Dostupné z: http://support.robotis.com/en/
Chi N. Thai (2015): Exploring Robotics with ROBOTIS Systems. Springer; 1st ed. 2015 edition, ISBN-13: 978-3319204178

Klíčová slova

Řídicí jednotka, vysílací kanály, RoboPlus, Humanoid typ A, kamera HaViMo 2.0

Charakteristika problematiky úkolu

Seznámit se s robotickým kitem Bioloid. Popsat HW a SW možnosti této stavebnice. Sestavit vzorového robota typu humanoid a prezentovat funkční možnosti. Vhodně využít dostupné senzoriky v kontextu interakce s okolím.