bakalářská práce

Robotický kit Bioloid Robotis Premium

Text práce 4.49 MB Příloha 62.06 kB

Autor práce: Ing. Tomáš Kohoutek

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá popisem robotické stavebnice Bioloid Robotis Premium kit, a to jak jejím HW, tak s možností využitelného SW a následnou konstrukcí robota typu Human0oid. Cílem práce je seznámit se s dostupnou a dokoupenou senzorikou, následně oživit robota a naprogramovat ho ve dvou demo variantách se vztahem k interakci k okolí.

Klíčová slova:

Řídicí jednotka, vysílací kanály, RoboPlus, Humanoid typ A, kamera HaViMo 2.0

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-K)

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Předložená bakalářská práce byla v podstatě rešerší a "hrou" na téma malý robot humanoidního typu. Student dostal k dispozici stavebnici Bioloid Robotis Premium s cílem stručného popisu, vlastního složení robotu a jeho naprogramování s využitím dostupných senzorů. V kontextu realizace bakalářské práce šlo v podstatě o proof of concept na téma využití CCD kamery a senzoru barev, v kontextu studenta, šlo jak doufám o zajímavou práci.

Předložená práce má v realizační doméně velmi dobrý potenciál, který bude bezesporu pro potřeby propagačních aktivit ústavu dále využit. S textovou formou práce, resp. s jejím estetickým projevem, zcela spokojen nejsem, neb dle mého úsudku uvedený potenciál realizovaného řešení i přes svůj nadprůměrný rozsah, plně nevyužila. S přístupem studenta jsem byl až na nemožnost závěrečného čtení práce zcela spokojen. Samostatnost, vlastní zapojení i motivace studenta byla velmi dobrá a v kontextu formy studia (kombinovaná forma) nadstandardní. Práci splnila požadované cíle, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou B/velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Předložená bakalářská práce je věnována robotické stavebnici Bioloid Robotics Premium. V teoretické části své práce nabízí autor přehledný popis jednotlivých komponent robotické stavebnice a přehled souvisejících softwarových produktů. Dále následuje popis konstrukce robotu typu humanoid a výčet dostupných vývojových prostředí pro programování vytvořeného robotu.

V implementační části realizoval student dva programy demonstrující vybrané funkcionality stavebnice. Robot se pohybuje v prostoru a reaguje na předměty, přičemž detekuje jejich barvu. Programy tvoří přílohu práce, jsou přehledné a jejich funkčnost je doložena videozáznamy.

Všechny požadavky zadání bakalářské práce shledávám za splněné.

Písemná část práce je logicky členěná a splňuje formální náležitosti.  Výhradu bych měl pouze k několika překlepům a ne zcela obratným formulacím. Dále v kapitole 3.2 student popisuje mikrokontrolér ATmega128, který je však jádrem starší verze stavebnice, a zaměňuje označení řídicí jednotky s označením procesoru. Jelikož informace o použitém procesoru není pro programování robotu zásadní, nepřikládám zmíněnému nedostatku velkou váhu.

Z práce je patrno, že student tématu věnoval značné úsilí. Po odevzdání práce student uveřejnil ještě další program. Práci vnímám jako zdařilou, s přihlédnutím na výsledky dosažené v implementační části.

Student jednoznačně prokázal schopnost pracovat na technických úkolech.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B / velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B