diplomová práce

Rozpoznávání SPZ

Text práce 4.34 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Trkal

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Karel Horák, Ph.D.

Oponent: Ing. Miloslav Richter, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem systému pro automatickou lokalizaci a rozpoznávání státní poznávací značky na snímku. Vstupní snímky pochází z různých zdrojů a obsahují velké scénické i povětrnostní rozdíly. Cílem bylo vytvořit systém schopný najít registrační značku na snímku a rozpoznat její alfanumerický údaj. V diplomové práci je kladen důraz především na analýzu a implementaci lokalizačních a OCR metod.  Srovnávány jsou čtyři převzaté lokalizační metody a jedna vlastní. Pro rozpoznávání znaků jsou použity a porovnány tři klasifikátory. Jednotlivé metody jsou otestovány na dostupných reálných datech a vyhodnocovány dle vypočtených hodnotících parametrů. Součástí práce je i srovnání vlastních výsledků a citlivostní analýza navrženého systému.

Klíčová slova:

SPZ, státní poznávací značky, automatické rozpoznávání registračních značek, lokalizace, klasifikace, naivní bayesovský klasifikátor, k-NN, srovnání se šablonou, počítačové vidění

Termín obhajoby

8.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student obhájil diplomovou práci

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-M1)

Studijní obor

Kybernetika, automatizace a měření (M1-KAM)

Složení komise

doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (předseda)
prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen)
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen)
Ing. Soběslav Valach (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Karel Horák, Ph.D.

Pan Trkal pracoval na své diplomové práci řádně, konzultace využíval pravidelně podle domluvy a dohodnuté úkoly plnil včas a v podstatě správně. Jeho výhodou byla dobrá znalost cílové aplikace z předchozí bakalářské práce, která se ale týkala jiných nástrojů (neuronové sítě) a poskytla diplomantovi větší rozhled v teoretické části. Chválím především důkladné studium převzatých metod detekce SPZ a čtení znaků společně s důsledným návrhem a implementací vlastní metody. Za zmínku také stojí slušná galerie vlastnoručně pořízených snímků vozidel v provozu. Větší pozornost potažmo více času mělo být věnováno problematice OCR, kde se zcela nepodařilo podchytit některé rušivé vlivy v obrazech např. rozdělení znaku SPZ tenkou svislou linií nebo korekce stínu na značce. Přestože jsou tyto a podobné problémy v state-of-the-art oboru úspěšně vyřešeny, dá se říct, že už mírně prekračují rámec diplomové práce a tak je nelze brát jako vážnou výtku.
Předložená práce je podle mého názoru výborná už jen důkladným hodnocením dosažených výsledků  (od str. 62) a také ne zcela běžnou jasnou specifikací problémových situací ve snímku (od str. 68). Práci jednoznačně doporučuji prezentovat před komisí.

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce patří mezi náročnější po stránce časové i odborné. Student se musel seznámit s rozsáhlou problematikou vyhodnocení SPZ značek pomocí zpracování obrazu.
Na základě předložené práce lze konstatovat, že zadání bylo splněno a že se v dané problematice diplomant dobře orientuje. V práci je nutné ocenit nastudování a především implementaci, vyzkoušení a zhodnocení několika metod. Srovnání metod na pořízených databázích je velice kvalitní.
Zvolená koncepce je správná, diplomant se nedopustil žádných závažnějších chyb. Práci lze považovat za vlastní dílo diplomanta.
V práci se vyskytuje i několik nedostatků. V práci jsou často použity strukturní elementy, je uváděn pouze jejich rozměr, ale ne hodnoty. Není uvedeno, jak byl určen práh 50 ve vzorci 4.4. U vzorce 4.8 patrně nemělo být dělení 255 (chybí zde popis jednotek u použitých proměnných). Obr 4.7 má nejasný popis a to i vzhledem k odkazům v textu.
Přiložená práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta a navrhuji hodnocení velmi dobře/88.

Známka navržená oponentem: B