diplomová práce

Návrh a realizace řídící jednotky pneumatického manipulátoru

Text práce 8 MB Příloha 10.12 MB

Autor práce: Ing. Antonín Michl

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Petr Mašek

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky pneumatického
manipulátoru. Řídicí jednotka je propojena s PC, na kterém je spuštěn speciální
navržený software, pomocí kterého lze pohodlně manipulátor řídit. Řízení lze realizovat
přímo uživatelem nebo automaticky pomocí programu.

Klíčová slova:

Pneumatický manipulátor, Řídicí software, Řízení, mBed LPC1768, Festo

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Mašek

Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout a prakticky realizovat řídící jednotku pneumatického manipulátoru. Rešeršní část se věnuje popisu řízené soustavy a je zakončena vytvořeným FluidSIM modelem. Další část práce se zabývá praktickým návrhem a realizací hardwaru řídící jednotky, dále návrhem řídícího software pro mBed a pro PC. Práce je zakončena praktickými experimenty, které jsou nejlépe patrné z videí v přílohách. Celkově je práce přehledně a logicky uspořádána, vyskytuje se zde minimální množství pravopisných chyb a překlepů.
V přílohách práce je také veškerá potřebná technická dokumentace k vytvořenému hardwaru a software pro mBed a PC.
Jedná se o náročnou úlohu, při které si student musel osvojit znalosti z oblasti tekutinových automatizačních prostředků, vývoje hardware, programování firmwaru pro mikrokontrolery a programování aplikací pro PC.
Pan Michl přistupoval k práci aktivně a svědomitě a tomu odpovídá i výborně zpracovaná diplomová práce. Veškeré připomínky vedoucího byly do práce zapracovány. Cíle práce byly splněny. Zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce se věnuje problematice návrhu a realizace řídicí jednotky pneumatického manipulátoru. Navržená řídicí jednotka je tvořena elektronikou, firmwarem a uživatelským rozhraním. Práce je přehledně a logicky členěna do kapitol, které popisují postupný vývoj všech stěžejních častí řídicí jednotky.
Závěrem je navržená jednotka vyrobena, připojena k pneumatickému manipulátoru a funkcionalita celého systému ověřena na reálné laboratorní úloze.

Během plnění cílů práce se musel diplomant věnovat řešení rozdílných typů problémů jako např. návrh elektroniky, programování mikrořadiče v C++ nebo tvorbě uživatelského rozhraní v Microsoft C#. Takto široký rozsah prací považuji za lehce nadstandardní.

Vlastní práce má technický charakter s důslednou prací s literaturou a přehledným členěním. Celkově je práce na výborné úrovni a práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A