bakalářská práce

Inteligentní cykloblikač

Text práce 1.04 MB Příloha 1.17 MB

Autor práce: Bc. Pavel Dytrych

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Matyáš

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba inteligentního cykloblikače. Tento cykloblikač
je postaven na mikrokontroléru ATmega32 a MEMS akcelerometru s gyroskopem MPU6050.
V práci se zabývám návrhem schématu, následnou výrobou desky plošného spoje a vývojem
softwaru pro mikrokontrolér.

Klíčová slova:

mikrokontrolér, gyroskop, akcelerometr, MEMS, blikač, ATmega32, MPU6050

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá modernizací obyčejného cykloblikače přidáním pokročilých funkcí. Hlavním úkolem modernizovaného prototypu je detekce pohybu a detekce brzdění díky akcelerometru.  Práce dosahuje průměrné kvality, která pramení zřejmě z nedostatečného rozvržení času na zpracování, obsahuje mnoho překlepů a neúplných formulací, chyba se vyskytla i v obsahu.  Práce obsahuje i několik nejasností jako například výpočet proudu LED diod. Nedílnou součástí práce je i vyrobený prototyp pro další možné rozšíření.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Pavel Matyáš

Student měl za úkol zpracovat bakalářskou práci na téma modernizace cykloblikače. To známená, že přídáním mcu, světlocitlivého prvku a akcelerometru vznikne plně autonomní cykloblikač.
Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teoretický rozbor použitých technologií, jako je například funkce PWM, IIC a princip MEMS sensorů. Následující kapitola obsahuje popis vhodného výběru komponentů. Tato kapitola obsahuje stručný popis již vybraných prvků použitých k vlastní realizaci cykloblikače.  Toto řazení kapitol působí nelogickým dojmem, kdy student prvně provede teoretický rozbor použitých technologií a až následně provádí výběr vhodných komponent. Co  však v práci chybí je jakékoli porovnaní jiných dostupných variant a vlastní zhodnocení proč byl vybrán právě tento konkretní mikroprocesor, akcelerometr atd. Na to navazuje další věc kterou v práci postrádám a tou je rozbor požadavků na vlastní cykloblikač, jeho vlastností a požadovaných funkcí. Kdyby bylo toto provedeno, tak by se například nestalo, že student použije pro vlastní blikání LED diody žluté barvy s nedostatečnou svítivostí.
Poslední kapitola se zabývá realizací hardwaru a firmwaru cykloblikače. Tady musím ocenit, že student zvádl návrh a výrobu dvouvrstvé DPS. Co se týče softwarové stránky, tak ta spočívala hlavně v implementaci již hotových knihoven. Firmware jinak obsahuje pouze tu nejzákladnější funkčnost. Z popisu však není zřejmé jakou, protože obrázek 13 na straně 25 obsahuje vývojový diagram, jehož následný popis vůbec s tímto diagramem nekoresponduje. A ačkoliv je v názvu práce uvedeno slovo cykloblikač, tak z toho co student v práci uvedl jsem dospěl k závěru, že LED diody pouze kontinuálně svítí. Přitom i ten nejlevnější cykloblikač obsahuje několik režimů blikání a svícení. 
V práci dále postrádám vlastní měření a informaci o tom jaké jsou prahové hodnoty intenzity osvětlení a zrychlení, pří kterých začíná cykloblikač svítit.
Po jazykové stránce obsahuje práce velké množství pravopisných chyb a to hlavně ve shodě přísudku s podmětem.
Toto téma v sobě obsahuje velký potenciál, kterého student bohužel nevyužil. Práci však i přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: E