diplomová práce

Nové laboratorní úlohy pro předmět "Automatizace budov"

Text práce 6.44 MB

Autor práce: Ing. Martin Zamazal

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce rozšiřuje možnosti výuky předmětu „Automatizace budov“ o dvě oblasti. První oblastí je vizualizace KNX výukového panelu, která je provedena prostřednictvím softwarového balíku iRidium a to v několika variantách. Druhou oblastí je návrh a výroba výukového panelu se spínači různého řazení, na kterém si studenti mohou jednoduše vyzkoušet zapojení, která se běžně používají zejména ve stavebnictví. Součástí druhé oblasti je i vytvoření několika výukových úloh.

Klíčová slova:

Automatizace budov, vizualizace KNX, iRidium, výukový panel

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem diplomové práce byl návrh a realizace nových laboratorních úloh pro předmět "Automatizace budov". Úlohy měly například rozšířit stávající sadu laboratorních úloh o možnost vizualizace v technologii prvků systému KNX. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace programového vybavení. Diplomant se nejdříve seznámil s technologii řízení budov KNX a stávajícími úlohami v předmětu "Automatizace budov". Následně provedl volbu prostředí pro tvorbu vizualizace. Zvolený software iRidium bohužel není open source (otevřený SW), což snižuje možnost budoucího použití ve výuce. Pro testování vizualizace stávajícího panelu na kterém jsou umístěny prvky KNX/EIB vznikl demonstrační projekt umožňující spínání a stmívání osvětlení, ovládání žaluzií, snimání pohybu a intenzity osvětlení, nastavování světelných scén spínačem Triton. Tyto stavy výukového panelu je možné následně ovládat a vizualizovat pomocí software iRidium. Ve druhé části práce se student zaměřil na nové laboratorní úlohy. Pro tento účel vznikl výukový panel osvětlení, na kterém jsou umístěny nejpoužívanější vypínače používané k ovládání osvětlení. Na něm si studenti mohou vyzkoušet různé druhy použití spínačů, včetně spínání pomocí časového relé CRM-91H.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Práce s literaturou včetně citací by mohla být lepší, protože ne všechny zdroje jsou důsledně citovány.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá rozšířením laboratorních úloh do předmětu „Automatizace budov“. Text práce s počtem 98 stran převyšuje standard pro diplomovou práci, nicméně objem textu je spíše na úkor kvality a přehlednosti. Jako příklad muže posloužit 23 stránková kapitola 4, která se zabývá výběrem vhodného SW, avšak na konci chybí přehledná porovnávací tabulka, taktéž kap. 6.2.1 by se hodila spíše jako příloha než text práce. 
Autor si klade za cíl vybrat nejvhodnější SW, kde stanovil, že doslova obligatorní podmínkou je cena rovna nejlépe 0, avšak ani jedno z popisovaných prostředí není OpenSource projekt. Při několikaminutovém hledání lze nalézt několik desítek Opensource nebo Free SW pro vizualizaci domácí automatizace se sběrnicí KNX.
Vzhledem k absenci citací obrázků také není jasné, zda autor popisovaná prostředí opravdu zkoušel či měl k dispozici, nebo použil obrázky výrobců bez jejich citací.
Co se týče vzorových příkladů do výuky, tak nejsou dostatečně připravené k použití a ani jeden z nich se nedotýká problematiky vizualizace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: D