diplomová práce

Robotický stolní fotbal

Text práce 4.88 MB Příloha 6.61 MB

Autor práce: Ing. Petr Mareček

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této diplomové práce je návrh robotického fotbalu s realizací konstrukce a řízení jedné
osy stolního fotbalu. V úvodu jsou popsána dosud vyvinutá řešení. Další kapitoly popisují výběr
hracího stolu a specifikaci lineárního, rotačního motoru. Jsou zde uvedeny konstrukční vize
s umístěním zvolených komponent spolu s návrhem umístění senzorického systému pro detekci
míčku. V závěru konstrukční části je specifikace a řešení umístění bezpečnostních prvků.
Programovací část práce zahrnuje implementaci komunikačního rozhraní pro použití dat z řídícího
algoritmu robotického fotbalu.

Klíčová slova:

Stolní fotbal, B&R, LinMot®, lineární motor, ACOPOSmicro, Automation Studio,
průmyslové vidění, COGNEX, bezpečnostní optická mříž, DATALOGIC.

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou robotizace stolního fotbalu s cílem navrhnout autonomní systém, který nahradí jeden tým hráčů. Zadání práce vzniklo na podnět firmy B+R Automatizace, s r.o., která pro realizaci práce poskytla technické prostředky, prostory i potřebná školení.

Pan Bc. Petr Mareček měl za úkol navrhnout koncepci řešení robotického stolního fotbalu a provést realizaci řízení jedné osy. Návrh herní strategie nebyl součástí práce. Práce představuje poměrně komplexní a obsáhlou problematiku zahrnující mnoho dílčích úkolů (od vytvoření koncepce, přes konstrukční návrh včetně výkresové dokumentace, dále návrh, výběr a regulaci motorů, až po vytvoření softwaru pro řízení pohonů a komunikaci s nadřazeným systémem).

Student splnil všechny úkoly bez výhrad. Jako vedoucí práce oceňuji diplomantovu zcela mimořádnou aktivitu, velkou kreativitu a nadstandardní objem času, který věnoval své diplomové práci v průběhu celého roku.

Student pracoval zcela samostatně a své postupy konzultoval se svým vedoucím a s techniky firmy B+R Automatizace, s r.o.

Písemná část práce je věcná, přehledná a logicky členěná.

Práce jednoznačně prokazuje studentovy vynikající schopnosti pracovat na inženýrských problémech.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.


Přikládám rovněž vyjádření odborného konzultanta diplomové práce, Ing. Romana Mužíka, z firmy B+R Automatizace, s r.o.
"Student Bc. Petr Mareček měl za úkol vypracovat mechanickou část robotického stolního fotbalu pro prezentační účely firmy B+R Automatizace, s r.o.
Na tomto úkolu začal pracovat včas a iniciativně, projevil velikou pracovitost, tvořivost a odhodlání celou práci úspěšně dokončit. Diplomové práci student věnoval velmi mnoho času a své výsledky pravidelně konzultoval. Pro samotnou mechanickou konstrukci postupně navrhl několik možností, ze kterých nakonec vybral elegantní řešení s výbornými dynamickými vlastnostmi. Výsledky práce jsou přínosem pro firmu B+R Automatizace, s r.o."
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená diplomová práce je příkladem typického inženýrského díla a prezentuje autorovu erudici samostatné inženýrské práce. Komplexnost zadání práce považuji za těžší, přičemž jsem neshledal pochybení v realizaci. Významnou skutečnost předloženého řešení lze shledat v přímé spolupráci s průmyslovou firmou a vývojovým oddělením B+R automation, které zabezpečilo support v technické i hw oblasti.

Předložená diplomová práce je formálně rozdělena do 14 ti kapitol, přičemž uvedené dělení nepovažuji za "šťastné". Kap. 2. a 4. představuje stolní robotický fotbal a zahrnuje vhodnou rešerší "konkurenčních" řešení. Kap. 3. představuje firmu Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H. (B&R) a stručně naznačuje její portfolio, vč. vývojového nástroje Automation Studio. Kap. 5. a 6. měla být spíše sloučena. Oceňuji kapitolu 6., která je podkladem pro dimenzování, resp. výběr vhodných aktuátorů. Celkové technické řešení zahrnuje vícero pěkných momentů od celkového řešení kabinetu a připojení hřídelí s fotbalisty po drobnosti typu světelná brána, kdy zjevně diplomant čerpal zkušenosti z předcházející bakalářské práce. Vlastní řešení dává velkou volnost v kreativitě dílčích řešení, například "bezpečné manuální přesunutí míčku z neutrální pozice" by šlo řešit pomocí ventilátorů, tím by byl prostor zcela oddělen a lidský zásah eliminován, tj. vyřešen tento druh bezpečnosti a v podstatě zlepšena i dynamika hry. Kap. 7., spolu s dodanou konstrukční dokumentací a vlastním řešením, považuji za pěkný a reprezentativní základ celé práce. Kap. 8. měla být zahrnuta spíše ke Kap. 4. a přiložený obr. 28 neměl být v prezentované kvalitě zahrnut. Kap. 9., 10. a 11. spolu s přílohami vhodně prezentuje, že dílo nezůstalo "pouze na papíře".

Práce je dobře čitelná a graficky pěkně zpracovaná. Konstrukční a obecně technická invence autora vč. dodaných podkladů výborná. Překlepů minimum. Drobnou výhradu mám k matematické notaci v textu, a jak jsem uvedl výše, k dělení kapitol.

Autor předloženou diplomovou prací jednoznačně prokázal schopnost samostatné inženýrské činnosti. Práci doporučuji k obhajobě a v předložené formě hodnotím známkou A/výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A