diplomová práce

ŠAFOV – OBNOVA OBCE V POHRANIČÍ

Text práce 11.02 MB Příloha 36.17 MB

Autor práce: Ing. arch. Eva Ličmanová

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. arch. Karel Havliš

Oponent: Ing. Jana Adamková

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá obcí Šafov, nacházející se u hranic s Rakouskem. Obec má pohnutou historii, dnes je vlastně desetinásobně menší než v době jejího největšího rozkvětu. V obci bývala židovská čtvrť. Po židovském osídlení tu zůstal pouze hřbitov a pád židovských domů. Další ranou pro vývoj obce byly události po druhé světové válce, kdy byla většina obyvatel vysídlena, a Šafov se ocitl v bezprostřední blízkosti železné opony. Dnes se obnovují sousedské vztahy s Rakouskou stranou a obec může po mnoha letech volně dýchat. Stigma z minulosti je stále zřejmé. V diplomové práci se snažím rozvinout potenciály obce. Zachovat paměť obce, ale také přinést novou, žijící a aktivní vrstvu. Práce je rozdělená do třech částí: urbanismus, architektura a krajina. Zásahy jsou různého charakteru, od větších po drobné a snadno realizovatelné.

Klíčová slova:

vesnice, pohraničí, Sudety, židovství, křesťanství, náves, hasičská zbrojnice, krajina

Termín obhajoby

30.5.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Práce navržena na cenu děkana - vysoká úroveň zpracování a obhajoby diplomové práce

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav navrhování

Studijní obor

Architektura (ARCH)

Složení komise

doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc. (předseda)
Ing. arch. Iveta Ludvíková (člen)
Ing. arch. Zbyněk Pech (člen)
Ing. arch. Eugen Točík (člen)
doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)

Práce presentuje šetrný přístup k obnově identity obce v pohraničí, obce která má bohatou minulost soužití křesťanské a židovské občanské komunity ale neutěšenou současnost. Postupná obnova a kultivace obce je založena na postupných reálných krocích, které respektují realizační možnosti malé obce. Skromné a šetrné zásahy ve svém komplexu nabízejí uskutečnitelný program skutečné obnovy obce ve prospěch občanské komunity.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka Body
Přístup studenta ke zpracování soustavná a trpělivá, pracovitá A 100

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jana Adamková

Diplomová práca autorky nie je prínosom iba pre riešenie obnovy obce Šafov. Vďaka svojej štruktúre a
celkovej citlivej filozofii postupnej obnovy môže byť vzorom pre ďalšie obce nielen v pohraničí.
Osobne ma veľmi oslovilo riešenie židovského pamätníka, pripomienky židovskej histórie obce, ktoré je
nekonvenčné a zároveň maximálne rešpektujúce prostredie a odráža autorkine hlboké poznatky, nielen
na poli architektúry. Rovnako aj prístupy a navhrnuté riešenia pre krajinársku časť, ktorá sa ani nevmestila
do štruktúry hodnotenia DP, poukazujú na autorkine znalosti a zároveň pokoru pri tvorbe, ktorá dnes tak
často v architektúre chýba.
Práca dokladá schopnosti autorky uplatniť sa na poli architektúry nielen v projekcii, ale aj v oblastiach
urbanizmu, priestorového rozvoja a strategického plánovania.
Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka Body
Urbanistické řešení Autorka delí svoju prácu na časti urbanismus, architektura a krajina. V každej časti pristupuje k problematike obnovy obce Šafov v inej mierke a z iného uhla. Celé urbanistické riešenie už od postavenia problému po riešenie detailu v časti architektúra, predstavuje veľmi komplexný prístup, pri ktorom autorka zhodnocuje veľké množstvo teoretických vedomostí a prináša nový vhľad do problematiky obnovy malej obce. Nepočíta s nákladnými úpravami akých sme často svetkom v rámci projektov financovaných z EÚ, ale citlivo vstupuje do štruktúry obce a jej historických návsí pomocou zásahou, ktoré môžu byť realizované postupne, na základe finančných možností dotknutých subjektov. A
Architektonické řešení Autorka práce precízne pracuje s architektúrou verejného priestoru, špecifikuje akým spôsobom by mali byť priestory stvárnené, aby sa prispôsobili súčasnej dobe a zároveň reflektovali minulosť. V detaile sa venuje objektom hasičskej zbrojnice a re-connect centra. Objekty sú navrhnuté funkčne, a účelne, aby ostala zachovaná myšlienka tzv. DYI možnosti realizácie. Pozornosť je na objekty upriamená cez ich dizajnovú čistotu a kvalitu architektonického návrhu, svojou jednoduchosťou až prostotou (v dobrom slova zmysle) vyniknú a odlíšia sa od “súčasných A 95 trendov výstavby” v malých sídlach. V rámci prezentácie architektonickej časti by som ale odporúčala zvoliť iný spôsob, nakoľko v grafike portfólia sú drobné pôdorysy a rezy menej čitateľné a tak prínos autorky DP môže byť prehliadnutý, čo by bola škoda. A
Provozní řešení rámci prevádzkových riešení nie je autorke čo vytknúť. Odporúčala by som však venovať väčšiu časť problematike cyklistickej dopravy a cykloturistiky, napojeniu na spomínanú cyklotrasu železnej opony. Naopak vysoko hodnotím riešenie zastávky autobusu, kde sa autorka nebála ísť do konfontácie so súčasným, relatívne novým, riešením. A
Technicko konstrukční řešení V rámci technicko-konštrukčného riešenia by stálo za zváženie vytvorenie materiálového vzorkovníka “manuálu” pre verejné priestory obce Šafov. Autorka vytvára referencie zariadení a materiálov, ale bližšie ich nešpecifikuje. Je zrejmé, že pri DP takého rozsahu to pravdepodobne nebolo možné, ale dokument špecifikujúci základné stavebno-technické a materiálové pravidlá, prípadne aj pravidlá ohľadom používania vegetácie by zapadol do konceptu práce a mohol vytvoriť základný rámec pri akejkoľvek stavebnej činnosti v obci. A
Formální úroveň Formálna úroveň práce je veľmi dobrá, pozitívne hodnotím pomer textov a grafických prác. Zvolené grafické stvárnenie pôsobí trochu smutným/ponurým dojmom, ale korešponduje s charakterom práce a históriou riešenej obce. Niekedy sú však situácie, pôdorysy a rezy ťažšie čitateľné. A

Známka navržená oponentem: A