diplomová práce

ŠAFOV – OBNOVA OBCE V POHRANIČÍ

Hlavní dokument 11.02 MB Příloha 36.17 MB

FAdiplomová práceStudent: Ing. arch. Eva LičmanováAk. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. arch. Karel Havliš

Oponent: Ing. Jana Adamková

Diplomová práce se zabývá obcí Šafov, nacházející se u hranic s Rakouskem. Obec má pohnutou historii, dnes je vlastně desetinásobně menší než v době jejího největšího rozkvětu. V obci bývala židovská čtvrť. Po židovském osídlení tu zůstal pouze hřbitov a pád židovských domů. Další ranou pro vývoj obce byly události po druhé světové válce, kdy byla většina obyvatel vysídlena, a Šafov se ocitl v bezprostřední blízkosti železné opony. Dnes se obnovují sousedské vztahy s Rakouskou stranou a obec může po mnoha letech volně dýchat. Stigma z minulosti je stále zřejmé. V diplomové práci se snažím rozvinout potenciály obce. Zachovat paměť obce, ale také přinést novou, žijící a aktivní vrstvu. Práce je rozdělená do třech částí: urbanismus, architektura a krajina. Zásahy jsou různého charakteru, od větších po drobné a snadno realizovatelné.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Obor studia

Architektura (ARCH)

Hodnocení vedoucího
doc. Ing. arch. Karel Havliš

Práce presentuje šetrný přístup k obnově identity obce v pohraničí, obce která má bohatou minulost soužití křesťanské a židovské občanské komunity ale neutěšenou současnost. Postupná obnova a kultivace obce je založena na postupných reálných krocích, které respektují realizační možnosti malé obce. Skromné a šetrné zásahy ve svém komplexu nabízejí uskutečnitelný program skutečné obnovy obce ve prospěch občanské komunity.

výsledná známka: A
výsledný počet bodů: 100

Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka Body
Přístup studenta ke zpracování soustavná a trpělivá, pracovitá A 100

Hodnocení oponenta
Ing. Jana Adamková

Diplomová práca autorky nie je prínosom iba pre riešenie obnovy obce Šafov. Vďaka svojej štruktúre a
celkovej citlivej filozofii postupnej obnovy môže byť vzorom pre ďalšie obce nielen v pohraničí.
Osobne ma veľmi oslovilo riešenie židovského pamätníka, pripomienky židovskej histórie obce, ktoré je
nekonvenčné a zároveň maximálne rešpektujúce prostredie a odráža autorkine hlboké poznatky, nielen
na poli architektúry. Rovnako aj prístupy a navhrnuté riešenia pre krajinársku časť, ktorá sa ani nevmestila
do štruktúry hodnotenia DP, poukazujú na autorkine znalosti a zároveň pokoru pri tvorbe, ktorá dnes tak
často v architektúre chýba.
Práca dokladá schopnosti autorky uplatniť sa na poli architektúry nielen v projekcii, ale aj v oblastiach
urbanizmu, priestorového rozvoja a strategického plánovania.

výsledná známka: A
výsledný počet bodů: 95

Kritérium hodnocení Slovní hodnocení Známka Body
Urbanistické řešení Autorka delí svoju prácu na časti urbanismus, architektura a krajina. V každej časti pristupuje k problematike obnovy obce Šafov v inej mierke a z iného uhla. Celé urbanistické riešenie už od postavenia problému po riešenie detailu v časti architektúra, predstavuje veľmi komplexný prístup, pri ktorom autorka zhodnocuje veľké množstvo teoretických vedomostí a prináša nový vhľad do problematiky obnovy malej obce. Nepočíta s nákladnými úpravami akých sme často svetkom v rámci projektov financovaných z EÚ, ale citlivo vstupuje do štruktúry obce a jej historických návsí pomocou zásahou, ktoré môžu byť realizované postupne, na základe finančných možností dotknutých subjektov. A
Architektonické řešení Autorka práce precízne pracuje s architektúrou verejného priestoru, špecifikuje akým spôsobom by mali byť priestory stvárnené, aby sa prispôsobili súčasnej dobe a zároveň reflektovali minulosť. V detaile sa venuje objektom hasičskej zbrojnice a re-connect centra. Objekty sú navrhnuté funkčne, a účelne, aby ostala zachovaná myšlienka tzv. DYI možnosti realizácie. Pozornosť je na objekty upriamená cez ich dizajnovú čistotu a kvalitu architektonického návrhu, svojou jednoduchosťou až prostotou (v dobrom slova zmysle) vyniknú a odlíšia sa od “súčasných A 95 trendov výstavby” v malých sídlach. V rámci prezentácie architektonickej časti by som ale odporúčala zvoliť iný spôsob, nakoľko v grafike portfólia sú drobné pôdorysy a rezy menej čitateľné a tak prínos autorky DP môže byť prehliadnutý, čo by bola škoda. A
Provozní řešení rámci prevádzkových riešení nie je autorke čo vytknúť. Odporúčala by som však venovať väčšiu časť problematike cyklistickej dopravy a cykloturistiky, napojeniu na spomínanú cyklotrasu železnej opony. Naopak vysoko hodnotím riešenie zastávky autobusu, kde sa autorka nebála ísť do konfontácie so súčasným, relatívne novým, riešením. A
Technicko konstrukční řešení V rámci technicko-konštrukčného riešenia by stálo za zváženie vytvorenie materiálového vzorkovníka “manuálu” pre verejné priestory obce Šafov. Autorka vytvára referencie zariadení a materiálov, ale bližšie ich nešpecifikuje. Je zrejmé, že pri DP takého rozsahu to pravdepodobne nebolo možné, ale dokument špecifikujúci základné stavebno-technické a materiálové pravidlá, prípadne aj pravidlá ohľadom používania vegetácie by zapadol do konceptu práce a mohol vytvoriť základný rámec pri akejkoľvek stavebnej činnosti v obci. A
Formální úroveň Formálna úroveň práce je veľmi dobrá, pozitívne hodnotím pomer textov a grafických prác. Zvolené grafické stvárnenie pôsobí trochu smutným/ponurým dojmom, ale korešponduje s charakterom práce a históriou riešenej obce. Niekedy sú však situácie, pôdorysy a rezy ťažšie čitateľné. A

Cíle, kterých má být dosaženo

Na základě teoretických východisek a závěrů z předchozí semestrální práce navrhněte urbánní strategii pro šetrnou obnovu a rozvoj obce Šafov v pohraničí.
Vypracujte urbanisticko-architektonickou studii lokality zaměřenou na prostorovou kultivaci a revitalizaci znehodnocených míst obce metodou urbánní akupunktury. Tvůrčí úsilí bude zaměřeno na tvorbu a obnovu veřejných prostor v kontextu historie obce na hranici Jižní Moravy a Dolního Rakouska. Koncept zaměřte na obnovu a zachování dědictví dřívějšího soužití křesťanské a židovské kultury v obci.                      
Úkolem zvolené urbánní strategie je podpořit již započatý ozdravný proces obce postižené nepříznivými politickými událostmi v pohraničí za posledních 100 let.

Seznam odborné literatury:
Jan Jehlík: Obec a sídlo: O krajině, urbanismu a architektuře ISBN 978-80-260-5399-6
Milan Šuška: Kysuce, krajina a architektúra : cnosti a neresti (slov.) ISBN 978-80-971525-8-1
Alena Vondrušková, Vlastimil Vondruška: Církev- Praha, Vyšehrad, 2014 - ISBN 978-80-7429-441-9
Alena Vondrušková, Vlastimil Vondruška: Vesnice ISBN 978-80-7429-362-7
GEHL, Jan: Život mezi budovami (1998) ISBN: 80-85834-79-0
NORBERG-SCHULZ, Christian:  Genius loci ISBN 978-8-7363-303-5

Klíčová slova

vesnice, pohraničí, Sudety, židovství, křesťanství, náves, hasičská zbrojnice, krajina

Charakteristika problematiky úkolu

Urbanisticko-architektonická studie bude dokumentována:
Analytická část:
•    Schémata širších vztahů v rámci regionu, obce a okolí
•    Aktuální analýzy řešeného území doplněné o fotodokumentaci stávajícího stavu
•    Teoretická východiska návrhu, názorná schémata a grafy
•    Textová část se závěry pro zvolený prostorový koncept; Referenční příklady
Návrhová část:
•    Průvodní zpráva s popisem navrženého urbanistického a architektonického řešení
•    Výkres navrhovaných širších vztahů (schematický)
•    Schémata principů pohybu pěších, dopravní obsluhy a provozního řešení
•    Výkres situace řešeného území 1:1000 / 1:500
•    Dílčí situace s řešením parteru a povrchů 1:500 / 1:200 (volba podle vybraných fragmentů obce)
•    Standardní výkresy půdorysů, pohledů a řezů 1:200 / 1:100 (volba podle vybraných objektů)
•    Prostorové vyjádření návrhu, perspektivní pohledy, zákresy do fotografií
•    3D model, případně fotografie fyzického modelu (dle zvážení)
Forma a způsob výsledného zpracování:
•    Přehledná brožura formátu A3 obsahující soubor výkresů a textů (vytištěno  2x)
•    1 poster B1 (70x100 cm) představující hlavní myšlenky návrhu
•    presentace diplomové práce pro obhajobu v elektronické podobě (PowerPoint, PDF)
•    Archivní CD obsahující všechny výstupy v tiskové kvalitě ve formátu pdf a digitální prezentaci projektu. Rozsah průvodní zprávy minimálně 10 stran A4 (včetně doprovodných grafů a schémat k textu); (+ na základě domluvy s vedoucím DP lze v odůvodněných případech upřesnit jak formu zpracování, tak rozsah a podrobnost práce.)