diplomová práce

Návrh a realizace malosériové výrobní linky

Text práce 3.42 MB Příloha 221.32 kB

Autor práce: Ing. Petr Šíl

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a řízením malosériové výrobní linky, pro výrobu PVC/HT tvarovek. Jedná se o přestavbu zastaralé poloautomatické linky na plně automatickou. Výrobní linka obsahuje vytlačovací stroj, řezací jednotku, jednotku odtahu, tři lisovací stroje a manipulátor. Každý stroj obsahuje vlastní řízení. Pro řízení jednotlivých strojů byla vybrána základová deska s mikrokontrolerem ATmega128 a k ní navržena výkonná část vstupů a výstupů. Mezi stroji je jednoduchá komunikace. Pro přestavbu každé části linky byly zvoleny vhodné prvky. Celý systém je naprogramován ve vývojovém prostředí AVR Studio4.

Klíčová slova:

Malosériová výrobní linka, Vytlačovací stroj, Řezací jednotka, ATmega128, AVR Studio4, Manipulátor, Mikroprocesor, Servomotor, LCD displej, Stejnosměrný motor, H-můstek

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem a realizací výrobní linky pro výrobu plastových komponent. Hlavní náplní práce byla konstrukce prvků, které zautomatizují výrobu několika strojů provádějících dílčí úkony. Hlavním konstrukčním prvkem je manipulátor, který přemisťuje polotovary mezi stroji a zároveň zajišťuje hlavní řízení celé linky, avšak v práci mu není věnována dostatečná pozornost. Práce se nevyvarovala chyb a nejasností. Taktéž programy řídicích jednotek měli být přehlednější pro možné úpravy a rozšíření.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Diplomová práce splnila své zadání obsahem i rozsahem, Kladem je navržená, realizovaná a odzkoušená zásadní modernizace linky pro zpracování plastů. Samotná práce je vcelku vhodně členěna do kapitol, které na sebe logicky navazují.
Diplomant se soustředil především na návrhy a odladění programů pro řídicí mikrokontrolér. Navrhl DPS, vyrobil je, osadil a odladil příslušné programy, což je vše dokumentováno částečně v samotné práci a dále pak v elektronických přílohách.
Výsledkem je rovněž mechanický manipulátor s elektrickými pohony a pneumatickým efektorem. Bohužel jeho konstrukci bych očekával zdokumentovanou alespoň pomocí náčrtů se základními rozměry, ne pouze dvěma fotografiemi. Diplomant tak dokázal pro dosažení výsledku zkombinovat řešení, obsahující elektroniku, programování, pneumatiku, ale i mechanický systém.
Všeobecně lze konstatovat, že většinu výsledků své činnosti v úpravách linky dokumentuje diplomant právě pomocí fotografií, které nejsou vždy nejvýstižnější i kvůli malému měřítku. Rovněž některé podkapitoly nesou známky zbytečné stručnosti, která je pak i na úkor srozumitelnosti práce. Samotný text se nevyhnul ani řadě překlepů a nevhodných formulací, které jdou na vrub nedůsledné korektury.
Vytknout lze např. to, proč je obr. na str.19. označen jako 5. i 6. současně; proč je vždy za číslem obrázku závorka - "obr.15)"; apod.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C