diplomová práce

Ukázky řízení pohonu s měničem frekvence Sinamics S120

Text práce 4.16 MB

Autor práce: Ing. Michal Novák

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

V této diplomové práci je popsán laboratorní proces ukázky řízení pohonu s měničem frekvence SINAMICS S120. Zaměření této práce je rozděleno do tří částí. Úprava pohonu na translační pohyb pro přepravu otevřené nádoby s tekutinou. Návrh autonomního provozu pohonu bez připojení na další přístroje jako jsou osobní počítač, nebo PLC, včetně elektrického schéma. Simulace dynamického pohybu pro přepravu nádoby s tekutinou v simulačním prostředí MATLAB a realizace pomocí navrženého laboratorního pohonu. Uvedení do provozu a aktivace jednotlivých ovládacích funkcí je popisována krok za krokem.

Klíčová slova:

Frekvenční měnič SINAMICS S120, výkonný napájecí modul PM340, řídící jednotka CU310-PN, servomotor 1FK7, dynamický pohyb, software STARTER, kmitání kapaliny.

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Zadání diplomové práce je středně náročné až náročné. Od diplomanta vyžadovalo osvojit si práci s dosti složitým prostředím pro zkoušení regulovatelného pohonu. Správnou volbou byla syntéza návrhů řízení pomocí experimentů na reálném pohonu a pomocí modelování a simulace dané soustavy s komplikovanými vlastnostmi. Správnost návrhů je potvrzena experimentálními výsledky, demonstrovanými na rychlém přemisťování nádoby s kapalinou.
Diplomant prokázal schopnost řešit praktické technické problémy, teoretická část úkolu mohla být zpracována podrobněji.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Cílem diplomové práce byla realizace ukázek řízení synchronního servomotoru IFK7 s měničem frekvence Sinamics S120. Dalším cílem bylo navržení ovládání pohonu bez připojeného osobního počítače, nebo PLC. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace programového vybavení. Diplomant se nejdříve seznámil s vlastnostmi daného měniče frekvence, motoru a prostředí Starter. Dále se seznámil s problematikou pohybu kapaliny v nádobě a vlastnostmi kyvů hladiny. Pro názornou ukázku byly do paměťové karty řídící jednotky nahrány tři programy se zrychleným pohybem, které jsou detailně popsané v kapitole 5 práce.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Na str. 62 je uvedeno "více impulzů zrychlení", správně by však mělo být "více schodových změn rychlosti".

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B